Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
Türkmenistan azyk howpsuzlygy boýunça uly halkara forumyny çagyrmak başlangyjy bilen çykyş etdi
Ykdysadyýet
Türkmenistan azyk howpsuzlygy boýunça uly halkara forumyny çagyrmak başlangyjy bilen çykyş etdi
Çap edildi 19.09.2023
263

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde azyk howpsuzlygy boýunça uly halkara forumyny çagyrmak başlangyjy bilen çykyş etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň aýdyşy ýaly, Azyk meselesini çözmekde BMG-ä doly ýardam bermek Türkmenistanyň Durnukly Ösüş Maksatlaryny durmuşa geçirmek boýunça işiniň örän möhüm ugrudyr. 

Arkadagly Serdarymyzyň belleýşi ýaly, «COVID-19» pandemiýasy beýleki amatsyz şertler bilen bir hatarda, hut azyk meselesi çözülmedik, ilaty doly bahaly iýmit almaýan döwletleriň gowşaklygyny ýüze çykardy. 

Döwlet Baştutanymyzyň aýdyşy ýaly, şoňa görä-de, döwletleriň we sebitleriň azyk serişdelerine elýeterli bolmagy bilen bagly meselelere seredilende agzybirlik, tutanýerlilik we aýgytlylyk zerurdyr. Islendik adamyň aýrylmaz hukugy, ozaly bilen, çagalaryň sagdyn we kadaly ösüşiniň esasy şerti hökmünde doly bahaly iýmite kepillendirmeler möhümdir.

Bu işde syýasat, ideologiýa we ýagdaý bilen bagly päsgelçilikleri ýeňip geçýän aýgytly çözgütleriň, täze çemeleşmeleriň zerurdygyny hormatly Prezidentimiz aýratyn belledi.

«Şundan ugur alyp, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda, Bütindünýä Azyk Maksatnamasy, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy, BMG-niň Çagalar gaznasy bilen hyzmatdaşlykda azyk howpsuzlygy boýunça uly halkara forumyny çagyrmak başlangyjy bilen çykyş edýär» – diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Bu çäräni ylalaşylan möhletlerde Türkmenistanyň paýtagtynda geçirmek üçin şertleri döretmäge taýýardygymyzy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mälim etdi.

Soňky habarlar
27.09
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy
27.09
Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tapawutlanan harby gullukçylaryna hem-de işgärlerine sylaglary gowşurmagy tabşyrdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna
27.09
Watanymyzyň bagtyýar halkynyň asuda durmuşynyň goragçylaryna sylaglar gowşuryldy
27.09
Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy
27.09
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
top-arrow