Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Geňeşiniň Başlygy bilen duşuşdy
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Geňeşiniň Başlygy bilen duşuşdy
Çap edildi 18.09.2023
1078

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin Nýu-Ýorkda iş sapary bilen bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişel bilen duşuşdy.

Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň meýdançalarynda Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky özara bähbitli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler. Şol gatnaşyklar soňky ýyllarda hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşdyryldy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ýurdumyz Ýewropa Bileleşigi bilen dostlukly gatnaşyklary hem-de netijeli dialogy pugtalandyrmaga uly ähmiýet berýär. Şol dialog ýylsaýyn giňelip, gatnaşyklaryň täze ugurlaryny öz içine alýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň bu halkara düzüm bilen ikitaraplaýyn görnüşde, şeýle hem “Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa” dialogynyň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlyk edýändigi nygtaldy.

Ýewropa Bileleşigi ýurdumyzyň mundan beýläk-de ykdysady we durmuş taýdan ösdürilmeginiň ileri tutulýan wezipelerini çözmäge gönükdirilen, şol sanda kanunçylyk, bilim, maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary, oba we suw hojalygy, daşky gurşawy goramak, howanyň üýtgemegi ulgamlarynda ýöriteleşdirilen taslamalaryňdyr maksatnamalaryň ençemesini durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy bolup durýar. Şunuň bilen birlikde, häzirki wagtda Ýewropanyň öňdebaryjy kompaniýalary türkmen ykdysadyýetiniň köp pudaklarynda — nebitgaz toplumynda, ulag, elektrik energetikasy, gurluşyk, aragatnaşyk, kommunikasiýalar ulgamlarynda işleýärler.

Söhbetdeşligiň barşynda gatnaşyklaryň esasy ugurlary we bar bolan köpugurly mümkinçilikler babatda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi barada gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki wagtda halkara gün tertibiniň energetika howpsuzlygy, Ýewraziýa yklymynda energiýa serişdeleriniň täze üstaşyr ugurlaryny döretmek ýaly möhüm ulgamlary Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde durýar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem-de Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişel birek-birege berk jan saglyk, rowaçlyk, jogapkärli işlerinde üstünlikleri arzuw etdiler.

Soňky habarlar
21.06
Türkmenistanyň Prezidenti O.Kononenkony doglan güni bilen gutlady
21.06
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy O.Kononenkony doglan güni bilen gutlady
20.06
Sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmegiň innowasion ýoly
20.06
Türkmenistanda Bolgariýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
20.06
Mejlisde Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy bilen duşuşyk geçirildi
19.06
Oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegi — azyk bolçulygynyň kepili
18.06
2024-nji ýylyň maýy: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp
18.06
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
17.06
Ösüşiň täze belentliklerine tarap
17.06
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
top-arrow