Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 90 million 50 müň 274 dollaryndan gowrak boldy
Ykdysadyýet
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 90 million 50 müň 274 dollaryndan gowrak boldy
Çap edildi 18.09.2023
632

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Singapuryň, Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni, uçar kerosinini, gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny, ýangyç mazudyny, suwuklandyrylan gazy satyn aldylar.

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Şweýsariýanyň, Gyrgyzystanyň, Azerbaýjanyň we Özbegistanyň telekeçileri dokma önümleriniň galyndylaryny, boýalan tüýjümek önümleriň dürli görnüşlerini, nah matany, dokma önümleriniň galyndylaryndan dikeldilen süýümi, ýorgan-düşek toplumlaryny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 90 million 50 müň 274 dollaryndan gowrak boldy.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 171 million 856 müň manatlyk “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni we “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen tehniki ýody satyn aldylar.

Soňky habarlar
28.02
Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýine bagyşlanan çäreler giň gerime eýe bolýar
27.02
Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek — Türkmenistanyň täze başlangyçlarynyň ileri tutulýan ugry
26.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
26.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda
26.02
2024-nji ýylyň 3-5-nji marty aralygynda Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we türkmen-owgan işewürler maslahaty geçiriler
26.02
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
26.02
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 16 million dollaryndan gowrak boldy
25.02
Watanymyzyň ykdysady kuwwaty — halkymyzyň abadançylygynyň binýady
25.02
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentini gutlady
25.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýe Respublikasynyň Prezidentini gutlady
top-arrow