Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Onuň Alyhezreti, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona
Syýasat habarlary
Onuň Alyhezreti, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona
Çap edildi 17.09.2023
950

Çuňňur hormatlanylýan Emomali Şaripowiç!

Ilki bilen, hoşniýetliligiňiz, Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Duşenbede geçen bäşinji konsultatiw duşuşygynyň hem-de Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň wekiliýetini mähirli kabul edendigiňiz we oňa uly hormat görkezendigiňiz üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin.

Bu çäreleriň dowamynda Siziň bilen çuň many-mazmuna, hoşniýetlilige, ynanyşmaga esaslanan duşuşygymyz türkmen we täjik halklarynyň arasyndaky köpasyrlyk dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň mizemezligini ýene-de bir gezek görkezdi. Biz bu gymmatlyklary diňe aýawly saklaman, eýsem, häzirki döwre getirdik, döwletara gatnaşyklaryň binýadyna öwürdik. Duşenbede doganlyk halklaryň umumylygynyň tassyklanmagynyň, dostlugy we ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de berkitmäge itergi berlendiginiň, ählumumy ösüşiň häzirki çylşyrymly şertlerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň agzybirliginiň, jebisliginiň, raýdaşlygynyň syýasy hem-de dünýägaraýyş esaslarynyň berkidilendiginiň çuň many-mazmuny bardyr. Siziň bu çärelerde myhmansöýerligiňizi, hormat goýmagyňyzy we açyklyk ýagdaýyňyzy aýratyn bellemek isleýärin. Bu bolsa köp derejede çäreleriň üstünlikli geçmegini, bellenen maksatlara ýetilmegini üpjün etdi.

Siziň Türkmenistana, onuň halkyna goýýan sylag-hormatyňyz, dostlugy we hyzmatdaşlygy berkitmäge taýýardygyňyz biziň ýurdumyzda Size uly hormat getirdi. Türkmenler we täjikler diňe goňşular bolman, eýsem, medeniýeti, dini, däp-dessury, geçmişde, häzirki döwürde hem-de geljekde taryhy ykbalynyň umumydygyna akyl ýetirmek arkaly özara baglanyşýan doganlardyr. Siziň maňa Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşanyny gowşurmagyňyz we bu sylagyň Duşenbede ýokary derejede geçirilen gowşurylyş dabarasy hem biziň dost-doganlyk gatnaşyklarymyzy ýene-de bir ýola subut etdi.

Hormatly Emomali Şaripowiç!

Men türkmen-täjik gatnaşyklaryny berkitmek we ösdürmek ugrunda edýän ähli işleriňiz üçin Size tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin. Siziň Täjigistana baştutanlyk edýän döwrüňizde biziň syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde hyzmatdaşlygymyzda hil taýdan ýokary ösüş gazanyldy. Daşary syýasat ulgamynda, sebit we ählumumy durnuklylygy, howpsuzlygy üpjün etmek we berkitmek işinde özara hyzmatdaşlyk berkedi. Biz Türkmenistanyň Bitaraplygyny, halkara başlangyçlaryny Täjigistanyň goldaýandygyny görýäris we muňa ýokary baha berýäris. Men muny Siziň adyňyz, ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek babatda edýän uly tagallaňyz, iki halkyň we döwletiň arasyndaky dostluga, hyzmatdaşlyga ygrarlydygyňyz bilen doly esasda baglanyşdyrýaryn.

Sizi Duşenbede ýokary derejedäki çäreleriň üstünlikli geçirilmegi bilen ýene-de bir gezek gutlamaga we Türkmenistanyň hemişe Täjigistan bilen ýakyn gatnaşykda boljakdygyna, dostlukly gatnaşyklarymyzyň esasynda goýlan belent maksatlara berk eýerjekdigine ynandyrmaga rugsat ediň!

Hormatly Emomali Şaripowiç!

Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, Täjigistanyň Baştutany hökmünde köpugurly döwlet we syýasy işiňizde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Çuňňur hormatlamak bilen,

Türkmen halkynyň Milli Lideri,

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy

Gurbanguly Berdimuhamedow.

Soňky habarlar
22.05
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Bagtyýarlyk” agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretaryny kabul etdi
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
22.05
Metbugat habary
22.05
Sagdyn we bagtyýar çagalar — Watanymyzyň beýik geljeginiň kepili
21.05
Watanymyzyň mukaddes tugunyň astynda ösüşiň täze sepgitlerine tarap
21.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýran Yslam Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasyna bardy
top-arrow