Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
Çap edildi 11.09.2023
1220

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Häkim welaýatda alnyp barylýan oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda bugdaý ekişi guramaçylykly dowam edýär, ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwy tutulýar. Şunda oba hojalyk tehnikalaryndan we gurallaryndan netijeli peýdalanylýar, bugdaý öndürijiler ýokary hilli tohumlar bilen üpjün edilýär. Pagta ýygymy möwsümini talabalaýyk geçirmek boýunça zerur tagallalar edilýär, welaýatdaky pagta arassalaýjy kärhanalar, harmanhanalar we pagta ýygyjy kombaýnlar, pagta daşaýan tehnikalar doly güýjünde işledilýär. Mundan başga-da, güýzlük ýeralma, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerine ideg işleri agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem häkim ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görlüşi, şu ýylda welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda oba hojalygynda örän möhüm möwsümiň dowam edýändigini aýtdy we bugdaý ekişini agrotehniki möhletlerde geçirmek, ekiş geçirilen ýerlerde ideg işlerini talabalaýyk ýerine ýetirmek, bugdaý öndürijileri ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek, pagta ýygymyny guramaçylykly alyp barmak boýunça işleri gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamak babatda häkime anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatda bugdaý ekişi agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alnyp barylýar. Ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwy tutulýar. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalary we ekiş gurallary doly güýjünde işledilýär. Gallaçy daýhanlar ýokary hilli tohumlar, mineral dökünler bilen üpjün edilýär. Welaýatda pagta ýygymyna girişilip, şunda pagta arassalaýjy kärhanalaryň, harmanhanalaryň, pagta ýygyjy kombaýnlaryň we pagta hasylyny daşaýan tehnikalaryň netijeli işledilmegine aýratyn üns berilýär.

Güýzlük ýeralma, beýleki oba hojalyk ekinleri ekilen meýdanlarda ideg işleri alnyp barylýar. Şeýle hem häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalarda gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişi, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ähmiýetine ünsi çekdi hem-de bugdaý ekişiniň bellenen möhletlerde geçirilmegi, ekiş geçirilen ýerlerde ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegi, galla öndürijileriň ýokary hilli tohumlar bilen üpjün edilmegi, pagta ýygymynyň ýokary hilli alnyp barylmagy, bu işlerde ulanylýan oba hojalyk tehnikalarynyň doly güýjünde işledilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, welaýatda bugdaý ekişine dabaraly girişilip, ekiş agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Bugdaý ekiljek meýdanlarda ýerleri suwa taýýarlamak we tagt suwuny tutmak işleri dowam edýär. Bugdaý öndürijileri ýokary hilli tohum, mineral dökünler bilen üpjün etmek babatda zerur işler geçirilýär. Bugdaý ekişinde degişli tehnikalardan, gurallardan netijeli peýdalanylýar.

Welaýatda 15-nji sentýabrda pagta ýygymyna başlamak boýunça dabaraly çärelere taýýarlyk görülýär. Şunuň bilen baglylykda, pagta arassalaýjy kärhanalary, kabul ediş harmanhanalaryny, pagta ýygýan kombaýnlary we beýleki tehnikalary ýygym möwsümine taýýarlamak boýunça zerur işler geçirilýär. Gök-bakja, beýleki oba hojalyk ekinleri, şaly ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Mundan başga-da, häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli geçiriljek dabaraly çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli we bellenen agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň zerur talap bolup durýandygyny belledi. Bugdaý ekişiniň talabalaýyk geçirilmegini, gallaçy daýhanlaryň ýokary hilli bugdaý tohumlary bilen üpjün edilmegini, pagta ýygymy möwsümine doly taýýarlyk görmek boýunça ýerine ýetirilýän işleri berk gözegçilikde saklamak babatda-da häkime birnäçe anyk tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek babatda häkime anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu günler welaýatda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatyň ekerançylyk ýerlerinde bugdaý ekişine köpçülikleýin girişilip, ekişi öz wagtynda geçirmek, ekişde ulanylýan oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň doly güýjünde işledilmegini gazanmak, gallaçy daýhanlary bugdaý tohumy, mineral dökünler bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreler görülýär. Sebitiň pagta ekilen meýdanlarynda ýygym möwsümi bellenen tertipde dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, pagta arassalaýjy kärhanalar, kabul ediş harmanhanalary, pagta ýygýan kombaýnlar, pagta hasylyny daşaýan tehnikalar netijeli işledilýär.

Güýzlük ýeralma, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerine ideg işleri alnyp barylýar. Şaly ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär. Mundan başga-da, häkim şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly binalardaky gurluşyk işleriniň barşy, Garaşsyzlyk baýramyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, daýhanlaryň ýokary hilli tohumlar bilen üpjün edilmegini, ekiş geçirilen ýerde ideg işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagyny, ýetişdirilen pagta hasylynyň ýitgisiz ýygnalyp alynmagyny, ulanylýan oba hojalyk tehnikalarynyň netijeli işledilmegini üpjün etmek babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow häzirki wagtda welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, şu günler sebitiň ekin meýdanlarynda bugdaý ekişi bellenen talaplara laýyklykda ýerine ýetirilýär. Ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwy tutulýar. Bugdaý ekişi bilen birlikde, bugdaý ekiljek meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, tekizleýiş we geriş çekmek işleri dowam edýär. Bugdaý öndürijiler tohumlar, mineral dökünler bilen üpjün edilýär. Häzirki wagtda pagta ýygymyny guramaçylykly geçirmek maksady bilen, welaýatdaky pagta arassalaýjy kärhanalar, kabul ediş harmanhanalary, pagta ýygyjy kombaýnlar we tehnikalar netijeli işledilýär.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ilatyny oba hojalyk önümleri bilen bolelin üpjün etmek boýunça öňde goýan wezipelerinden ugur alnyp, güýzlük ýeralma, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleri, gant şugundyry ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehniki möhletlerde ýerine ýetirilýär. Şunuň bilen birlikde, häkim şu ýyl welaýatda açylyp ulanylmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy, Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän oba hojalyk işleriniň guramaçylykly hem-de öz wagtynda ýerine ýetirilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi we bugdaý ekişiniň bellenen agrotehniki möhletlerde alnyp barylmagyny, gallaçy daýhanlaryň ýokary hilli tohumlar bilen üpjün edilmegini, ekiş geçirilen ýerlerde ideg işleriniň talabalaýyk dowam etdirilmegini, ýetişdirilen pagta hasylynyň iň soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnalyp alynmagyny, gant şugundyry ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Mundan başga-da, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamak babatda birnäçe görkezmeler berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatlarda geljek ýylyň hasylynyň düýbüni tutmak maksady bilen, bugdaý ekişi dowam edýär. Bugdaý ekilen meýdanlarda gögeriş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar. Ekiş möwsümini bellenen möhletlerde we talabalaýyk geçirmek maksady bilen, oba hojalyk tehnikalaryny, gurallary doly güýjünde işletmek boýunça zerur tagallalar edilýär. Bu işler bilen bir hatarda, Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda pagta ýygymyna guramaçylykly girişildi. Daşoguz welaýatynda-da ýygyma başlamak boýunça taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek, azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça beren tabşyryklaryndan ugur alnyp, welaýatlarda güýzlük ýeralma we beýleki azyklyk oba hojalyk ekinleri ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Mundan başga-da, wise-premýer Daşoguz hem-de Lebap welaýatlarynyň şaly ekilen meýdanlarynda, Mary welaýatynyň gant şugundyry ekilen meýdanlarynda degişli ideg işleriniň dowam edýändigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetindäki möhüm ornuna ünsi çekdi we häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary guramaçylykly geçirilmeginiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde ýerine ýetirilmegini, daýhanlaryň ýokary hilli bugdaý tohumlary bilen üpjün edilmegini, pagta ýygymy möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, oba hojalygyndaky bu möhüm möwsümi üstünlikli geçirmek üçin ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini, ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen ýeterlik derejede üpjün edilmelidigini, güýzlük ekinlere ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmalydygyny belledi we bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňky habarlar
18.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
18.07
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
18.07
Türkmenistanyň taryhy-medeni gymmatlyklary — adamzadyň mirasy
17.07
Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi
17.07
Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
17.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
17.07
Ýer böleklerini eýeçilige, peýdalanmaga we kärendä bermek boýunça namalary resmileşdirmegiň, hasaba almagyň we bermegiň Tertibi tassyklanyldy
16.07
Ekologik talaplar — milli ýangyç-energetika toplumyndaky özgertmeleri kesgitleýän möhüm görkeziji
16.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
15.07
Hünärmenleri taýýarlamak — döwletiň intellektual kuwwatyny artdyrmagyň möhüm şerti
top-arrow