Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň sekizinji sany okyjylara ýetirildi
Jemgyýet
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň sekizinji sany okyjylara ýetirildi
Çap edildi 05.09.2023
383

Žurnalyň täze sany hormatly Prezidentimiziň ýaşlara ýüzlenip aýdan ganatly sözleri bilen açylýar. Gahryman Arkadagymyzyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly şygry hem okyjylara ýetirilipdir.

Neşiriň täze sanynyň baş makalasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzasy bolandygy baradaky hoş habar buşlanylýar.

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli taýýarlanylan «Bilim dünýäsinde bagtly ýaşlar biz» atly makala hem okyjylary özüne çekse gerek. «Kalplary Gün kimin çoýýan sungat» atly makala bolsa Gahryman Arkadagymyzyň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine tabşyrylan el işlerine bagyşlanypdyr.

«Kitap — ajaýyp dünýäniň açary» atly makala adyndan belli bolşy ýaly, awtoryň kitabyň ähmiýeti babatdaky pikir ýöretmelerinden ybarat. «Köňlümiz buýsançdan doly» atly makalada Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň işine üstünlik arzuw edilýär.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy Arkadag şäheriniň Geňeşiniň işini hem döwrebap derejede ýola goýdy. Bu babatda Geňeşde alnyp barylýan işler «Öňdebaryjy ýaşlar agzalyga kabul edilýär» atly makalada öz ornuny tapypdyr.

Neşiriň täze sanynda daşary ýurt dilinde paýlaşylýan ilkinji makala 1-nji sentýabr dabaralarynyň dürli döwletlerdäki öwüşginlerine bagyşlanypdyr.

«Ömrüň öňündäki möhüm sowal» atly makala ady bilen okyjylaryň ünsüni özüne çekýär. Bu nähili sowal bolup biler? Makala biziň sowalymyza aýdyň jogap berýär. Ýene bir gyzykly sowal: «Iňlis dilinde gysgaldylyp ulanylýan sözler nähili many berýärkä?» Bu sowala jikme-jik jogap berýän makalanyň mekdep okuwçylary we talyplar üçin has peýdaly boljakdygyna ynanýarys.

«Sport sagdynlykdyr» atly rubrika bilen rus dilinde paýlaşylan makala Gahryman Arkadagymyz we Arkadagly Serdarymyz bilen sportuň täze belentliklerine çykmaga çakylyk bolup ýaňlanýar.

«Milandan Aşgabada çenli» atly makalada dünýä belli tälimçileriň Türkmenistan bilen baglanyşygy barada gyzykly maglumatlary okap bilersiňiz.

Žurnalyň sekizinji sanynda dünýä halklarynyň çagalar hakdaky nakyllary hem ýerleşdirilipdir.

Iňlis dilinde taýýarlanylan iki makalanyň biri Halkara ýaşlar güni, ikinjisi bolsa ýaşlaryň zähmete bolan gyzyklanmasy barada gürrüň berýär. Neşiriň täze sanynyň jemleýji makalalarynyň biri Awazadaky ajaýyp dynç alyşa bagyşlanýar.

Däp bolşy ýaly, neşiriň täze sany «Ýaş waspçy» atly döredijilik bäsleşiginiň täze ýeňijisiniň yglan edilmegi bilen jemlenilýär.

Soňky habarlar
27.09
Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy
27.09
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti «CLAAS» kompaniýasynyň ýolbaşçysy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygyny kabul etdi
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany bilen duşuşdy
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «CLAAS» kompaniýasynyň ýolbaşçysy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy bilen duşuşdy
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «John Deere» kompaniýasynyň oba hojalyk bölüminiň prezidenti bilen duşuşdy
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «Bouygues» kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti «CARPI Tech» kompaniýasynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi
top-arrow