Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Altyn öwüşginli agşamyň ajaýyp bezegi
Medeniýet
Altyn öwüşginli agşamyň ajaýyp bezegi
Çap edildi 29.06.2023
569

Agşam hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň Merkezi seýilgähine geldi. Bu ýerde ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti boldy.

Sungat ussatlarynyň belent ruha beslenen çykyşlarynda halkymyzyň baý medeni mirasynyň, ýurdumyzyň häzirki döwürde gazanýan üstünlikleriniň, şeýle hem berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň beýik döredijilik ruhunyň döredijilik derejesi öz beýanyny tapdy.

Bu ýerde guralan dabaranyň edebi maksatnamasyna aýdymlar we joşgunly tanslar, artistleriň döredijilik toparlarynyň sungatyň dürli ugurlary boýunça ýerine ýetiren çykyşlary, milli sungatyň baý däpleri, özboluşly öwüşgini we ägirt uly mümkinçilikleri bolan döredijilik çykyşlary girizildi. Konserte gatnaşyjylar özleriniň belent owazlary bilen Arkadag şäheriniň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan mähriban Watanymyzyň waspyny ýetirdiler.

Köpöwüşginli feýerwerk hem-de dronlaryň şüweleňi baýramçylygyň jemleýji dabarasyna öwrüldi. Dabara tamamlanandan soň, döwlet Baştutanymyz oňa gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşdy we bu ýerden ugrady.

Şeýlelikde, Arkadag şäheriniň açylmagy müňýyllyklaryň jümmüşinden gözbaş alýan we täze giň özgertmeler eýýamynda mynasyp dowam etdirilýän, döwürleriň arabaglanyşygyny we nesilleriň dowamatlylygyny, eziz Watanymyzyň seçip alan döredijilik ýoly bilen ynamly öňe gidýändigini alamatlandyrýan Türkmenistanyň şöhratly taryhynda ýene-de bir aýdyň sahypany alamatlandyrdy.

Soňky habarlar
27.09
Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy
27.09
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti «CLAAS» kompaniýasynyň ýolbaşçysy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygyny kabul etdi
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany bilen duşuşdy
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «CLAAS» kompaniýasynyň ýolbaşçysy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy bilen duşuşdy
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «John Deere» kompaniýasynyň oba hojalyk bölüminiň prezidenti bilen duşuşdy
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «Bouygues» kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti «CARPI Tech» kompaniýasynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi
top-arrow