Baş sahypa
\
Sport
\
Arkadag şäheriniň sport desgalary sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmekde goşant goşýar
Sport
Arkadag şäheriniň sport desgalary sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmekde goşant goşýar
Çap edildi 29.06.2023
949

Türkmenistanyň ilkinji “akylly” şäheri – Arkadag şäherinde jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmekde goşant goşýan sport desgalary guruldy.

Ýurdumyzda halkymyzyň saglygyny pugtalandyrmak, “Saglyk” döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça yzygiderli alnyp barylýan işler köpçülikleýin bedenterbiýe-sport hereketini höweslendirmek we ösdürmek, oňa ilaty, ilkinji nobatda bolsa, ýaşlary giňden çekmek boýunça görülýän çäreler bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Şu maksatlar bilen, Arkadag şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirligi döredildi, Köpugurly sport toplumy we Sport merkezi (Suw-sport toplumy), 10 müň orunlyk stadion guruldy. Olaryň ählisi halkara ölçeglerine laýyk gelýän enjamlar bilen üpjün edildi. Bu ýerde sportuň başa-baş söweş görnüşleri, futbol, woleýbol, basketbol, uly we stol ustündäki tennis, agyr we ýeňil atletika, gimnastika, gylyçlaşmak, küşt, şaşka we beýlekiler, şol sanda sportuň suw görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli şertler döredildi. Şeýle hem fitnes, trenažýor we maslahatlar zallary bilen birlikde beýleki otaglar göz öňünde tutuldy. Sport merkezinde bolsa, suwda ýüzülýän uly howuzdan başga-da, çagalar üçin niýetlenen suw attraksionly howuz bar.

Häzirki wagtda milli futbol çempionatynda öňdeligi eýeleýän Arkadag şäheriniň adybir futbol toparynyň döredilendigini bellemek gerek.

Soňky habarlar
27.09
Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy
27.09
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti «CLAAS» kompaniýasynyň ýolbaşçysy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygyny kabul etdi
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany bilen duşuşdy
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «CLAAS» kompaniýasynyň ýolbaşçysy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy bilen duşuşdy
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «John Deere» kompaniýasynyň oba hojalyk bölüminiň prezidenti bilen duşuşdy
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «Bouygues» kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti «CARPI Tech» kompaniýasynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi
top-arrow