Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady
Çap edildi 29.05.2023
629

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdogana Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Siziň baştutanlygyňyzda Türkiýäniň durmuş-ykdysady ulgamda täze sepgitlere ýetmek, şeýle hem halkara giňişlikde at-abraýyny has-da ýokarlandyrmak ýolunda ösüşleri ynamly dowam etdirjekdigine ynanýaryn” diýip, döwlet Baştutanymyz gutlag hatynda belledi. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň asyrlara uzaýan mizemez dost-doganlyga we özara ynanyşmaga esaslanýandygyny nygtap, häzirki wagtda giň ugurlar boýunça okgunly ösdürilýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belledi hem-de strategik häsiýete eýe bolan türkmen-türk gatnaşyklarynyň bilelikdäki tagallalar netijesinde halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Rejep Taýyp Ärdogana tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Türkiýe Respublikasynyň gülläp ösmegine we rowaçlygyna gönükdirilen ähli başlangyçlarynda üstünlikleri arzuw etdi.

Soňky habarlar
25.09
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 8 million 26 müň dollaryndan gowrak boldy
24.09
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi
24.09
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
24.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
24.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
24.09
Türkmenistanyň döwlet sylaglaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijilerine
24.09
TDHÇMB-nyň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy
24.09
Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
24.09
Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
24.09
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
top-arrow