Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Rumyniýada Türkmenistanyň Medeniýet günleri dowam edýär
Medeniýet
Rumyniýada Türkmenistanyň Medeniýet günleri dowam edýär
Çap edildi 24.05.2023
753

23-nji maýda dostlukly döwletiň paýtagtynda Türkmenistanyň Rumyniýadaky Medeniýet günleriniň ikinji güni geçirildi.

Rumyniýada biziň ýurdumyza ägirt uly gyzyklanma bildirilýär, milli däp-dessurlaryň baýlygy barada gürrüň berýän Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň eksponatlary görkezilen sergide munyň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Halkymyzyň sungaty bilen tanyşmaga gelen köp sanly myhmanlara amaly-haşam we şekillendiriş sungatynyň ösüşini görkezýän özboluşly sergi bilen tanyşdyryldy.

Sergide türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi», «Janly rowaýat», «Türkmen alabaýy», «Bereketli türkmen saçagy», «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly eserlerine aýratyn orun berildi. 

Buharestdäki häzirki serginiň eksponatlarynyň her biri myhmanlary gadymy we baky gymmatlyklar barada söhbete çagyrýan ýaly. Ol zalda türkmen sazandalarynyň ýerine ýetirýän milli aýdym-sazlary bilen sazlaşykly utgaşdy. 

Şeýle hem bu ýere gelýänlere Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty bilen tanyşdyrýan fotosuratlar görkezilýär. Sergidäki fotosuratlar depginli ösüşleriň bilen täze taryhy döwürde ýaşaýan ýurdumyz, Watanymyzyň özboluşly tebigaty, gadymy ýadygärlikleri we häzirki zamanyň gözel binalary, milli baýlygymyz – ahalteke bedewleri barada gürrüň berýär. 

Serginiň ikinji güni Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» Birleşiginiň türkmen halkynyň beýik ogly Magtymguly Pyragynyň ömri we döredijiligi barada gürrüň berýän «Istärin» filmi hem görkezildi. Türkmen kinorežissýorlarynyň işi abraýly kinofestiwallarda, şol sanda şu ýylyň aprel aýynda Koreýa Respublikasynda geçirilen Merkezi Aziýa filmleriniň festiwalynda hem görkezildi.

Buharestdäki ýurdumyzyň Medeniýet günleriniň giň maksatnamasynyň çäklerinde türkmen milli lybaslarynyň görkezilişi boldy. Türkmen dizaýnerleriniň işine abraýly, şol sanda ýewropa moda bilermenleri hem birnäçe gezek ýokary baha berdiler.

Şeýle hem şol gün, Rumyniýanyň Medeniýet ministrliginde Türkmenistanyň wekiliýetiniň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi, onda taraplar şu günler geçirilýän döredijilik forumynyň üstünlikli bolandygyny belläp, iki ýurduň arasynda medeni-ynsanperwer gatnaşyklary geljekde-de ilerletmek barada pikir aýtdylar.

Türkmen wekilýeti üçin Buharestde, Dmitriý Gusti adyndaky 1936-njy ýylda esaslandyrylan we ýurtda ilkinji açyk asman astyndaky oba muzeýine tanyşlyk gezelenji guraldy.

Soňky habarlar
27.09
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy
27.09
Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tapawutlanan harby gullukçylaryna hem-de işgärlerine sylaglary gowşurmagy tabşyrdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna
27.09
Watanymyzyň bagtyýar halkynyň asuda durmuşynyň goragçylaryna sylaglar gowşuryldy
27.09
Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy
27.09
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
top-arrow