Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Rumyniýada Türkmenistanyň Medeniýet günleri
Medeniýet
Rumyniýada Türkmenistanyň Medeniýet günleri
Çap edildi 23.05.2023
1096

22-nji maýda Buharestde Rumyniýada Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň dabaraly açylyş dabarasy geçirildi. Döredijilik çäre iki dostlukly halklaryň ruhy taýdan ýakynlaşmagyna mümkinçilik döredip, döwletara gatnaşyklaryň täze derejä çykandygynyň aýdyň subutnasyny boldy.

Rumyniýada Türkmenistanyň Medeniýet günlerini Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Rumyniýanyň Medeniýet ministrligi, şeýle hem Rumyniýadaky Türkmenistanyň ilçihanasy tarapynda gurnaldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň amala aşyrýan Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynda medeni we ynsanperwer diplomatiýasynyň ösüşine ähmiýetli orun berilýär.

Döwletara gatnaşyklaryň bu ugry örän möhüm, sebäbi halklary birleşdirýän we hyzmatdaşlygy mundan beýläk pugtalandyrmak üçin berk binýady emele getirýän medeni ugurda gepleşikleriň ösdürilmegi ýurdumyzyň halkara gatnaşyklarynyň esasy taraplaryndan biri hökmünde kesgitlenilýär.

Türkmen-rumyn hyzmatdaşlygy barada aýdylanda, iň ygtybarly gurluşlar – Birleşen Milletler Guramasy we Ýewropa Bileleşiginiň bilen iň ýokary, Hökümetara we pudagara derejedäki ikitaraplaýyn duşuşyklaryň we gatnaşyklaryň iki ýurduň arasyndaky özärä bähbitli gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň gowy geljegini görkezýändigini bellemelidiris. Türkmenistanyň we Rumyniýanyň gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi ynsanperwer ugrunda, halklarymyzyň birek-bireginiň taryhyna we medeniýetine bolan gyzyklanmasydyr.

Bu babatda, soňky ýyllarda gol çekilen Hökümetara resminamalar iki ýurduň medeniýet we ylym-bilim merkezleriniň netijeli gatnaşyklarynyň esasy bolup hyzmat edýär. Dostluk döwletiniň öňdebaryjy ýokary okuw mekdeplerinde ýurdumyzyň talyplarynyň bilim almagy, iki ýurduň alymlarynyň we medeniýet işgärleriniň Türkmenistanda we Rumyniýada guralýan halkara ylmy we döredijilik forumalara gatnaşmagy, Türkmenistanda we Rumyniýada guralýan medeniýet günlerini geçirmek netijeli aragatnaşyklaryň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň derman ösümlikleri», «Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz», beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň goşgular ýygyndysy rumyn diline terjime edilendigi aýratyn bellemilidiris.

Rumyniýada ýurdumyzyň Medeniýet günleri hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanan gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň çäklerinde geçirilýär.

Buharest we Konstanta şäherlerinde Medeniýet günleriniň meýilnamasyna halkara maslahaty, sergi, şygyrýet agşamy we «Istärin» atly filmiň görkezilişi girizildi. Şeýle hem, Rumyniýanyň ýaşaýjylary üçin halkymyzyň milli çeper we amaly-haşam sungaty, türkmen tagamlary, däp-desurlary, aýdym-saz döredijiligi bilen tanyşmagmaga mümkinçilik dörediler.

Soňky habarlar
13.06
Ylym we ýokary tehnologiýalar — durnukly ösüşiň binýady
13.06
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
12.06
Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady
12.06
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda
12.06
Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
12.06
Döwletimiziň ylmy we ykdysady mümkinçiliklerini pugtalandyrmak — alymlaryň baş wezipesi
12.06
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara
12.06
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň ýolbaşçylaryny gutlady
12.06
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministrini gutlady
12.06
Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerine
top-arrow