Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
Çap edildi 22.05.2023
482

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk we özara düşünişmek gatnaşyklaryny ösdürmek hem-de pugtalandyrmak maksady bilen, jenap Kipros Ýorgallis Kipr Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellenildi. Jenap Kipros Ýorgallisiň ýokary şahsy häsiýetleri öz wezipesini Siziň Alyhezretiňiziň makullamagyna we hormatyna mynasyp derejede ýerine ýetirjekdigine ynam döredýär.

Şunuň bilen baglylykda, ony hoşniýetli kabul etmegiňizi we Size biziň adymyzdan ähli beýan etjeklerine, aýratyn-da, Siziň Alyhezretiňize belent hormat goýýandygymyz baradaky ynandyrmalarymyzy ýetirende oňa doly ynanmagyňyzy haýyş edýärin.

Nikos Hristodulidis,

Kipr Respublikasynyň Prezidenti.

Soňky habarlar
07.06
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
07.06
Türkmenistanda Moldowa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.06
Türkmenistanda Müsür Arap Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.06
Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary
07.06
Aşgabatda geçirilýän tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşy deslapky tapgyra gadam basdy
07.06
Türkmen zyýaratçylary haj parzyny berjaý ederler
06.06
Türkmenistan özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirýär
06.06
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
06.06
Türkmenistanly tennisçiler paýtagtymyzda geçirilýän sebitleýin sport ýaryşynda ikinji ýeňşini baýram etdiler
05.06
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
top-arrow