Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
«Merkezi Aziýa – Hytaý» Sammiti – ulag pudagyndaky hyzmatdaşlygynyň täze derejesi
Ykdysadyýet
«Merkezi Aziýa – Hytaý» Sammiti – ulag pudagyndaky hyzmatdaşlygynyň täze derejesi
Çap edildi 16.05.2023
1793

18-19-njy maýda Hytaýyň gadymy Sian şäherinde geçiriljek «Merkezi Aziýa Hytaý» Sammiti tutuş dünýäniň ünsüni özüne çekýär.

Şol günlerde dostlukly döwletleriň altysynyň Baştutanlaryny bir meýdança jemlemek bu duşuşykda gadymy Beýik Ýüpek ýoluny täzeden dikeltmek, hemmetaraplaýyn strategiki hyzmatdaşlygyň itergi bermek bilen bagly wajyp pikirler öňe sürler we anyk teklipler beýan ediler.

Türkmenistan Aziýanyň, Ýewropanyň, Ýakyn Gündogaryň ulag ulgamlaryny birleşdirýän, şeýle hem gündogar Hazaryň port düzümleriniň, hususan-da, dünýä bazarlaryna çykmak üçin Türkmenbaşy portunyň ýokary derejede ulanylmagyny üpjün edýän kuwwatly we döwrebap infrastrukturany döredilmek ugrunda çykyş edýär.

Bu taslama geljekde günorta we gündogar ugurlarda Hytaý, Hindistan, Pakistan we Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlary ýaly ykdysady taýdan kuwwatly merkezleri hem ulag infrastrukturasyna birikdirmegi göz öňünde tutýar. Munuň özi hyzmatdaşlygyň täze, has uly möçberli görnüşiniň kemala gelmegini aňladýar.

Şunda Hazar deňziniň kenaryndaky Türkmenbaşy Halkara deňiz porty strategik ähmiýete eýe bolýar. Ol Gara deňiz, Ýewropa, Ýakyn Gündogar, Günorta Aziýa we Aziýa-Ýuwaş ummany sebiti ýurtlaryna çykmaga has amatly şertleri döredýän häzirki zaman deňiz gatnawlary ulgamynyň kemala gelmeginde möhüm baglaýjy bolmaga niýetlenendir. Bu bolsa uly möçberli ýük akymlarynyň ýoluny gysgaltmaga we wagtyny has azaltmaga, Aziýa hem-de Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky ykdysady we söwda hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmaga mümkinçilik berýär.

Soňky habarlar
15.04
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
15.04
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany A.B.ABDYLLAÝEW hakynda
15.04
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.K.TAGANOW hakynda
15.04
S.Kakabaýew Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi
15.04
Döwlet Baştutanymyz Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasarlaryny wezipä belledi
15.04
M.Öwezmyradow Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi
15.04
Demir ýol ulagynyň işini döwletara derejede utgaşdyrmak — Türkmenistanda geçirilýän forumyň esasy maksady
15.04
Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy
15.04
Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda «Galkanyň» hokkeýçileri Bahreýniň toparyny ýeňdiler
15.04
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 45 million 320 müň dollaryndan gowrak boldy
top-arrow