Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
Türkmenistan – Gazagystan: hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri
Ykdysadyýet
Türkmenistan – Gazagystan: hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri
Çap edildi 16.05.2023
537

Garaşsyzlygyň ilkinji günlerinden bäri Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyna ygrarly bolup, Merkezi Aziýa döwletleri bilen oňyn gatnaşyklary ýola goýýar. Muňa sebit ýurtlaryna, şol sanda dostlukly we doganlyk Gazagystan Respublikasyna saparlar hem şaýatlyk edýär. Şol duşuşyklaryň dowamynda döwlet Baştutanlary türkmen-gazak gatnaşyklaryna we onuň geljegine garaýarlar, syýasy, ykdysady we ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşýarlar.

Sebitiň bilermenleri Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlan 30 ýylyň dowamynda gazanylan hyzmatdaşlygyň ýokary derejesiniň köp asyrlyk dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna, doganlyk halklaryň arasyndaky çuňňur medeni-ruhy umumylygyna esaslanýandygyny belleýärler. Duşuşyklarda iki ýurduň Baştutanlary türkmen-gazak gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn berkitmek we iki doganlyk halkyň bähbitlerine laýyk gelýän hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmak babatda ugruň üýtgewsizligini tassyklaýarlar, bu bolsa iki doganlyk halkyň bähbitlerine laýyk gelýär we sebitde parahatçylygy hem-de durnuklylygy üpjün etmegiň şerti bolup hyzmat edýär.

2017-nji ýylyň aprelinde gol çekilen ýurtlaryň arasynda strategiki hyzmatdaşlyk hakyndaky Şertnamada Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmegiň geljeginiň esasy ugurlary bellenilendir.

Resminamada, mysal üçin, sebit we halkara guramalarynyň çäklerinde jebis hyzmatdaşlygyň zerurdygy, Merkezi Aziýa döwletleriniň baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklarynyň çäklerinde sebit kooperasiýasyny ösdürmegiň we çuňlaşdyrmagyň möhümdigi ileri tutulýan wezipe hökmünde görkezilýär.

Gazagystan bilen Türkmenistan ählumumy meseleleri çözmekde, durnukly ösüşi üpjün etmekde, şeýle hem halkara howpsuzlygyna howp salýan agressiýa hereketlerine garşy halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryny birleşdirmekde BMG-nyň we onuň edaralarynyň ähmiýetini ýokarlandyrmagyň zerurlygy barada birmeňzeş pikir edýärler. 

Iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmakda bilelikdäki ykdysady taslamalaryň, söwda, medeni we ynsanperwer gatnaşyklaryň hem ähmiýeti uludyr. «Hytaý-Gazagystan-Türkmenistan-Eýran» ulag geçelgesiniň gurluşygy alnyp barylýar. «Uzen-Gyzylgaýa-Bereket-Etrek-Gürgen»  üstaşyr demir ýol ýük daşalşyny amala aşyrmakda hyzmatdaşlygyň geljegi uludyr.

Döwletara gatnaşyklaryň binýady bolan medeni-ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk ýylsaýyn giňelýär. Bilim, ylym we saglygy goraýyş ulgamynda özara gatnaşyklar işjeňleşdirilýär. Medeniýet günleri geçirilýär.

Soňky habarlar
31.05
Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri açyldy
31.05
Gahryman Arkadagymyz Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumyna baryp gördi
31.05
Gahryman Arkadagymyz we Eýranyň Prezidenti söwda-ykdysady we energetika hyzmataşdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar
31.05
Aşgabat we Tähran Hazar deňzinde hyzmatdaşlygy ösdürýärler
31.05
Türkmenistan we Eýran Owganystana ýardam bermegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar
30.05
Türkmenistan — Eýran: köpasyrlyk dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň ýoly bilen
30.05
Abadançylygyň we ösüşiň täze sepgitlerine tarap
30.05
Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi we Bilelikdäki Jarnama kabul edildi
30.05
Tähranda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýranyň Prezidenti bilen duşuşdy
30.05
Gahryman Arkadagymyz Eýranyň Parlamentiniň Başlygy bilen duşuşdy
top-arrow