Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
Parlament saýlawlarynda 60% gowrak saýlawçylar ses berdi
Jemgyýet
Parlament saýlawlarynda 60% gowrak saýlawçylar ses berdi
Çap edildi 26.03.2023
1228

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary dowam edýär.

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň maglumatlaryna görä, sagat 13-e çenli Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna ähli saýlawçylaryň 61,68 göterimi, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlaryna 61,91 göterimi, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna 61, 96 göterimi ses bermäge gatnaşdylar.

Şu gezekki saýlawlar dünýäniň köp ýurtlarynda gyzyklanma döredýär. Muňa Merkezi saýlaw toparynyň saýtyna girýänleriň sanynyň köpdügi hem şaýatlyk edýär, bu saýt boýunça şol sanda 240 saýlaw uçastogyndan onlaýn görnüşinde ýaýlyma berilýär.

Ses berlişiniň barşyna halkara we milli synçylar monitoringi amala aşyrýarlar.

Soňky habarlar
07.06
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
07.06
Türkmenistanda Moldowa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.06
Türkmenistanda Müsür Arap Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.06
Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary
07.06
Aşgabatda geçirilýän tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşy deslapky tapgyra gadam basdy
07.06
Türkmen zyýaratçylary haj parzyny berjaý ederler
06.06
Türkmenistan özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirýär
06.06
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
06.06
Türkmenistanly tennisçiler paýtagtymyzda geçirilýän sebitleýin sport ýaryşynda ikinji ýeňşini baýram etdiler
05.06
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
top-arrow