Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
Çap edildi 24.03.2023
1020

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly jenap Prezident!

ABŞ-nyň halkynyň adyndan Sizi, Siziň maşgalaňyzy we ähli türkmen halkyny Nowruz baýramy bilen gutlaýaryn.

Medeni hyzmatdaşlyk amerikan-türkmen gatnaşyklarynyň özenidir we Siziň ýurduňyzyň baý medeni mirasyna uly hormat goýýarys. Birek-birege hoşallygyň beýan edilýän şu günlerinde 30 ýyldan gowrak döwürde dürli ugurlarda — medeni ulgamda hem-de howanyň üýtgemegi boýunça meseleleri çözmekde ýola goýlan ikitaraplaýyn gatnaşyklarymyz üçin hoşallygymyzy beýan edýäris.

Gatnaşyklarymyzyň berk binýadyna esaslanyp hem-de Merkezi Aziýanyň we dünýä ýurtlarynyň Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny we çäk bitewüligini goldamagy dowam etdirmek bilen, hyzmatdaşlygymyzyň mundan beýläk-de pugtalandyryljakdygyna ynam bildirýäris.

Täze başlangyçlaryň baýramynda ähli türkmen halkynyň röwşen geljeginiň bähbidine bilelikdäki işi mundan beýläk-de dowam etdirmäge umyt edýäris.

Nowruz baýramyňyz gutly bolsun!

Hormatlamak bilen,

Jozef BAÝDEN,
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Size we Türkmenistanyň dostlukly halkyna musulman dünýäsi üçin mukaddes Oraza aýynyň ýetip gelmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy, iň gowy arzuwlarymy ibermäge şatdyryn.

Bu bereketli aýda ýurtlarymyza parahatçylyk we abadançylyk eçilýän Beýik Biribara çäksiz şükranalygymyzy beýan edýäris. Bu aýda biziň mukaddes dinimiziň hoşniýetlilik, ynsanperwerlik, rehimdarlyk ýaly belent gymmatlyklary has aýdyň ýüze çykýar.

Biz soňky ýyllarda Türkmenistan bilen strategik hyzmatdaşlygymyzyň ähli ugurlar boýunça giňeldilýändigine, birek-birege hormat goýmaga we ynanyşmaga esaslanýan gatnaşyklarymyzyň bolsa anyk netijelere eýe bolýandygyna şatdyrys.

Size we Siziň maşgalaňyza berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk, abadançylyk arzuw edýärin.

Goý, bu mukaddes aýda biziň goňşy hem-de doganlyk halklarymyzyň doga-dilegleri, ýagşy niýet-arzuwlary kabul bolsun!

Hormatlamak bilen,

Şawkat MIRZIÝOÝEW,
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňiz!

Oraza aýy mynasybetli Ysraýyl Döwletiniň adyndan Size iň gowy arzuwlarymy beýan etmek meniň üçin uly hormatdyr. Siziň we ýakynlaryňyzyň hem-de ajaýyp ýurduňyzyň halkynyň bu sahawatly baýramy mynasyp geçirmegine tüýs ýürekden umyt edýärin.

Mukaddes Oraza aýy mätäçlik çekýänlere goldaw bermek, goňşularyňa düşünmek bilen garamak, ähli dinlere uýýan adamlaryň arasynda birek-birege hormat goýmak ýaly bize ýakyn bolan gymmatlyklary alamatlandyrýar. Munuň özi biziň şu gymmatlyklara, bileleşigiň ähli wekilleriniň arasyndaky sazlaşyga berk ygrarlydygymyzyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Biz mundan 10 ýyl ozal Türkmenistanda ilçihanamyzy açdyk. Şol döwürden bäri ikitaraplaýyn gatnaşyklarymyz ösýär we berkeýär. Biz lukmançylyk innowasiýalary, oba hojalyk tehnologiýalary, daşky gurşawy goramak ulgamlarynda hyzmatdaşlygymyzy mundan beýläk-de pugtalandyrmagy maksat edinýäris. Aşgabatda resmi taýdan açylmagyna garaşylýan Ysraýylyň täzelenen, döwrebap ilçihanasyny görmek mümkinçiligine sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Munuň özi Ysraýylyň Siziň ajaýyp ýurduňyz bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmegi göz öňünde tutýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr.

Doga-dilegleriň we asylly maksatlaryň aýy bolan mukaddes Oraza aýynda gatnaşyklarymyzy hem-de dostlugymyzy pugtalandyrmak baradaky ynandyrmalarymyzy kabul etmegiňizi haýyş edýärin. Biz dünýäniň has gowy bolmagy üçin ähli tagallalary ederis.

Ishak GERSOG,
Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly jenap Prezident!

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize we Türkmenistanyň halkyna tüýs ýürekden gutlaglarymy, iň gowy arzuwlarymy ibermek meniň üçin örän ýakymlydyr.

Bu mukaddes aýda Gudraty Güýçli Allatagaladan Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Türkmenistanyň halkyna bolsa abadançylyk we rowaçlyk dileýärin.

Siziň Alyhezretiňiz, Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin!

Hamad bin Isa AL HALIFA,
Bahreýniň Patyşasy.

Soňky habarlar
23.02
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
23.02
Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sowgatlary gowşurylar
23.02
N.M.Annagurbanow hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
23.02
Türkmenistanyň Prezidenti Estoniýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisini geçirdi
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti Bruneý Darussalam Döwletiniň Soltanyny gutlady
22.02
“Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň nobatdaky sany
top-arrow