Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Dohada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Kataryň Emiriniň arasynda gepleşikler başlandy
Syýasat habarlary
Dohada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Kataryň Emiriniň arasynda gepleşikler başlandy
Çap edildi 20.03.2023
901

Şu gün Dohada Katara döwlet saparyny amala aşyrýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al Taniniň arasynda gepleşikler başlandy.

Resmi garşyalmak dabarasyndan soň, iki dostlukly döwletiň Baştutanlary wekiliýetleriniň giňeldilen düzümdäki duşuşygy geçirilýär.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäginde hukuk-şertnama binýadynyň berkidilmegine, parlamentara gatnaşyklaryň ösdürilmegine we iki döwletiň daşary syýasat edaralarynyň özara gatnaşyklaryny kämilleşdirmegine aýratyn üns beriler.

Şeýle-de, ýokary derejeli türkmen-katar gepleşiklerinde söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.

Wekilýetleriniň giňeldilen düzümdäki gepleşiklerinden soňra, dostlukly döwletleriň Baştutanlarynyň ikiçäk duşuşygy geçiriler.

Gepleşikler tamamlanandan soňra, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy göz öňünde tutulýar.

Soňky habarlar
07.06
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
07.06
Türkmenistanda Moldowa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.06
Türkmenistanda Müsür Arap Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.06
Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary
07.06
Aşgabatda geçirilýän tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşy deslapky tapgyra gadam basdy
07.06
Türkmen zyýaratçylary haj parzyny berjaý ederler
06.06
Türkmenistan özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirýär
06.06
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
06.06
Türkmenistanly tennisçiler paýtagtymyzda geçirilýän sebitleýin sport ýaryşynda ikinji ýeňşini baýram etdiler
05.06
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
top-arrow