Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 79-sy hasaba alyndy
Ykdysadyýet
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 79-sy hasaba alyndy
Çap edildi 13.02.2023
1995

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 79-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şweýsariýanyň, Owganystanyň, Özbegistanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen az kükürtli ýangyç mazudyny, yşyklandyryş kerosini, şeýle hem “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen uçar kerosinini, binýatlyk ýagy we suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. 

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Hytaýyň, Türkiýäniň, Serbiýanyň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň telekeçilerine buýan köki, tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümler, nah ýüplük ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 83 million 562 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine BAE-niň we Pakistanyň işewür toparlarynyň wekilleri jemi bahasy 51 million 104 müň manatdan gowrak nah ýüplük, buýan köküniň ekstraktyny satyn aldylar. 

Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin jemi bahasy 31 million 772 müň manatdan gowrak bolan Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gaplaýyş plýonkasyny, “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen nebit ýol bitumyny we polipropileni, şeýle hem el halylaryny satyn aldylar.

Soňky habarlar
23.03
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
23.03
Türkmenistanda Argentina Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
23.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
22.03
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady
22.03
Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi
22.03
Merkezi saýlaw toparynyň başlygy GDA-nyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
21.03
Dostluk we ynanyşmak syýasaty — ata Watanymyzyň gülläp ösüşiniň kepili
21.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.03
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
21.03
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna
top-arrow