Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
Syýasat habarlary
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
Çap edildi 05.02.2023
472

Onuň Alyhezreti,

türkmen halkynyň Milli Lideri,

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Sizi türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny taýdan ykrar edilmegiňiz hem-de halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň türkmen halkynyň Milli Lideri hökmünde Türkmenistanyň durnukly ösüşine hem-de rowaçlygyna geljekde-de uly goşant goşjakdygyňyza ynanýaryn.

Siziň bilen geçiren duşuşyklarymyzy ýakymly duýgular bilen ýatlaýaryn, olaryň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň täze ugurlary kesgitlenildi.

Bilelikdäki tagallalar esasynda ermeni-türkmen syýasy gatnaşyklaryny, özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarjakdygymyza hem-de biziň halklarymyzyň arasyndaky köpasyrlyk dostlukly gatnaşyklaryň taryhy sahypalaryny täze üstünlikler bilen baýlaşdyrjakdygymyza ynanýaryn.

Size berk jan saglyk we uly üstünlik, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk arzuw edýärin.

Nikol Paşinýan,

Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri.

* * *

Onuň Alyhezreti,

türkmen halkynyň Milli Lideri,

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Ermenistan Respublikasynyň Milli Ýygnagynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Sizi türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny taýdan ykrar edilmegiňiz hem-de halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegiňiz mynasybetli tüýs ýüregimden gutlaýaryn.

Biziň hyzmatdaşlygymyzyň parlamentara gatnaşyklaryň giňeldilmegine we dostlukly halklarymyzyň bähbidine ermeni-türkmen dostlukly gatnaşyklaryny ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleri durmuşa geçirmäge mundan beýläk-de ýardam berjekdigine pugta ynanýaryn.

Pursatdan peýdalanyp, jenap Başlyk, Size berk jan saglyk we jogapkärli döwlet işiňizde üstünlikleri arzuw edýärin!

Hormatlamak bilen,

Alen Simonýan,

Ermenistan Respublikasynyň Milli Ýygnagynyň Başlygy.

Soňky habarlar
21.03
Dostluk we ynanyşmak syýasaty — ata Watanymyzyň gülläp ösüşiniň kepili
21.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.03
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
21.03
Garaşsyz, hemişelik Bitarap
20.03
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet sapary
20.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
20.03
Aşgabatda halkara maslahat geçirilýär
20.03
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 181 million 691 müň dollaryndan gowrak boldy
20.03
Türkmen-katar ýokary derejeli gepleşikleriň netijeleri boýunça resminamalar toplumyna gol çekildi
20.03
Dohada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Kataryň Emiriniň arasynda gepleşikler başlandy
top-arrow