Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryny gutlady
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryny gutlady
Çap edildi 05.02.2023
532

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Täze Zelandiýanyň General-gubernatory hanym Sindi Kiro hem-de ýurduň ähli halkyna Täze Zelandiýanyň milli baýramy — Waýtangi güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz şu mümkinçilikden peýdalanyp, hanym Sindi Kiro tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Täze Zelandiýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de rowaçlyk, gülläp ösüş arzuw etdi.

Soňky habarlar
21.03
Dostluk we ynanyşmak syýasaty — ata Watanymyzyň gülläp ösüşiniň kepili
21.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.03
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
21.03
Garaşsyz, hemişelik Bitarap
20.03
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet sapary
20.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
20.03
Aşgabatda halkara maslahat geçirilýär
20.03
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 181 million 691 müň dollaryndan gowrak boldy
20.03
Türkmen-katar ýokary derejeli gepleşikleriň netijeleri boýunça resminamalar toplumyna gol çekildi
20.03
Dohada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Kataryň Emiriniň arasynda gepleşikler başlandy
top-arrow