Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk senesine bagyşlanyp, konserti geçirildi
Medeniýet
Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk senesine bagyşlanyp, konserti geçirildi
Çap edildi 03.02.2023
3475

Şu gün paýtagtymyzdaky “Daşkent” medeni-dynç alyş seýilgähinde Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk şanly senesine bagyşlanyp, türkmen-özbek aýdym-sazly konserti geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ministrlikleriniň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hem-de halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, şeýle-de döredijilik, medeniýet işgärleri we sungat ussatlary gatnaşdylar.

Konsertiň dowamynda türkmen we özbek aýdymlary, şol sanda halk we häzirki zaman aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirildi. Konsert maksatnamasyna girizilen çykyşlar iki halkyň medeniýetindäki we sungatyndaky umumylyga we aýratynlyklara, olaryň milli özboluşlylygyna göz ýetirmäge mümkinçilik berdi.    

Dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmagyň, ýurtlaryň we halklaryň arasynda özara düşünişmegiň we hormat goýmagyň, umumy abadançylygyň hem-de gülläp ösüşiň maksatlaryna kybap gelýän doly derejede hyzmatdaşlyk üçin has oňaýly şertleri kemala getirmegiň möhüm ýagdaýy hökmünde ynsanperwer ulgamda özara gatnaşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň aýrylmaz bölegi bolup durýar.

Soňky habarlar
15.04
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
15.04
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany A.B.ABDYLLAÝEW hakynda
15.04
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.K.TAGANOW hakynda
15.04
S.Kakabaýew Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi
15.04
Döwlet Baştutanymyz Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasarlaryny wezipä belledi
15.04
M.Öwezmyradow Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi
15.04
Demir ýol ulagynyň işini döwletara derejede utgaşdyrmak — Türkmenistanda geçirilýän forumyň esasy maksady
15.04
Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy
15.04
Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda «Galkanyň» hokkeýçileri Bahreýniň toparyny ýeňdiler
15.04
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 45 million 320 müň dollaryndan gowrak boldy
top-arrow