Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk senesine bagyşlanyp, konserti geçirildi
Medeniýet
Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk senesine bagyşlanyp, konserti geçirildi
Çap edildi 03.02.2023
1996

Şu gün paýtagtymyzdaky “Daşkent” medeni-dynç alyş seýilgähinde Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk şanly senesine bagyşlanyp, türkmen-özbek aýdym-sazly konserti geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ministrlikleriniň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hem-de halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, şeýle-de döredijilik, medeniýet işgärleri we sungat ussatlary gatnaşdylar.

Konsertiň dowamynda türkmen we özbek aýdymlary, şol sanda halk we häzirki zaman aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirildi. Konsert maksatnamasyna girizilen çykyşlar iki halkyň medeniýetindäki we sungatyndaky umumylyga we aýratynlyklara, olaryň milli özboluşlylygyna göz ýetirmäge mümkinçilik berdi.    

Dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmagyň, ýurtlaryň we halklaryň arasynda özara düşünişmegiň we hormat goýmagyň, umumy abadançylygyň hem-de gülläp ösüşiň maksatlaryna kybap gelýän doly derejede hyzmatdaşlyk üçin has oňaýly şertleri kemala getirmegiň möhüm ýagdaýy hökmünde ynsanperwer ulgamda özara gatnaşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň aýrylmaz bölegi bolup durýar.

Soňky habarlar
23.03
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
23.03
Türkmenistanda Argentina Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
23.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
22.03
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady
22.03
Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi
22.03
Merkezi saýlaw toparynyň başlygy GDA-nyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
21.03
Dostluk we ynanyşmak syýasaty — ata Watanymyzyň gülläp ösüşiniň kepili
21.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.03
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
21.03
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna
top-arrow