Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmen-rus parlamentara hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy
Syýasat habarlary
Türkmen-rus parlamentara hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy
Çap edildi 30.01.2023
800

Şu gün paýtagtymyzda iki ýurduň wekiliýet agzalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy W.Wolodiniň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda parlamentara hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri, ugurdaş komitetleriň çäklerindäki gatnaşyklar, kanun çykaryjylyk ulgamynda netijeli tejribe alyşmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň döwlet Baştutanlarynyň tagallalary netijesinde ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär, şol sanda parlament ugry boýunça netijeli gatnaşyklar üçin täze mümkinçilikler açylýar. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň ýolbaşçysynyň Aşgabada saparynyň hem-de häzirki duşuşygyň bu işlere oňyn itergi berjekdigine ynam bildirildi.

Gatnaşyklar köptaraplaýyn görnüşde, hususan-da, GDA-nyň Parlamentara Assambleýasy boýunça üstünlikli amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, geçen ýylyň maýynda Türkmenistanda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy hem-de zenanlaryň dialogy möhüm waka bolup durýar.

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy şu ýylyň 21-nji ýanwarynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek we milli parlamenti bir palataly ulgama öwürmek barada kabul edilen çözgütler bilen tanyşdyryldy. Mejlisiň Başlygynyň nygtaýşy ýaly, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenildi hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny taýdan ykrar edildi. Şunuň bilen baglylykda, degişli kadalaşdyryjy hukuk resminamalary kabul edildi.

Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň deputatlarynyň ygtyýarlyk möhletleri şu ýylyň martynda tamamlanýar. Pursatdan peýdalanyp, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýolbaşçysy rus parlamentarilerini ýurdumyzda geçiriljek nobatdaky parlament saýlawlaryna halkara synçy hökmünde gatnaşmaga çagyrdy. Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Döwlet Dumasynyň Türkmenistanda geçiriljek saýlawlara öz wekilleriniň gatnaşjakdygyny aýtdy.

Soňra Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etdi.

W.Wolodin türkmen kärdeşleriniň öňünde çykyş etmäge döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, rus tarapynyň Türkmenistan bilen strategik häsiýete eýe bolan dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna ygrarlydygyny tassyklady. Mälim bolşy ýaly, geçen ýyl diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy hem-de iki ýurduň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama gol çekilmeginiň 20 ýyllygy bellenildi. Şu ýyllaryň içinde syýasy, ykdysady, ynsanperwer we beýleki ulgamlarda uly tejribe toplandy.

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy W.Wolodin döwlet Baştutanlarynyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýändigini nygtap, ýokary derejede gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişini kanunçylyk taýdan üpjün etmek üçin hemme işleri ýerine ýetirmegiň zerurdygyny aýtdy. Şunda parlamentara gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmegiň wajypdygy bellenildi. Bu bolsa 2022-nji ýylyň iýunynda Russiýanyň we Türkmenistanyň Prezidentleriniň strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakynda gol çeken Jarnamasynda kesgitlenen wezipeleriň biridir. Şeýle hem geçen ýylyň noýabrynda Moskwada saparda bolan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçirilen duşuşygyň iki ýurduň parlamentara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine itergi berendigi nygtaldy.

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy çykyşynda parlament gatnaşyklarda döwletara söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna, bilelikdäki taslamalaryň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna ýardam bermegiň möhümdigini belledi. Şeýle-de köptaraplaýyn görnüşdäki hyzmatdaşlygyň ähmiýetine üns çekildi.

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy çykyşynyň ahyrynda parahatçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk ýörelgeleriniň Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekde ygtybarly binýat bolup durýandygyny nygtady. Şoňa görä-de, parlamentarileriň wezipesi parlamentara gatnaşyklaryň üsti bilen ýurtlarymyzy ýakynlaşdyrmak, ösdürmek hem-de raýatlaryň abadançylygyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin täze mümkinçilikleri döretmekden ybaratdyr.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy G.Mämmedowa Mejlisiň deputatlarynyň adyndan manyly çykyşy üçin myhmana hoşallyk bildirip, Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygyna hem-de rus kärdeşlerine jogapkärli işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi.

***

Şu gün Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy W.Wolodin saparynyň maksatnamasynyň çäklerinde «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň «Baky şöhrat» ýadygärligine gül goýdy hem-de milli gahrymanlarymyzy — Watan goragçylaryny we 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde gurban bolanlary hatyralady.

Soňky habarlar
23.02
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
23.02
Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sowgatlary gowşurylar
23.02
N.M.Annagurbanow hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
23.02
Türkmenistanyň Prezidenti Estoniýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisini geçirdi
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti Bruneý Darussalam Döwletiniň Soltanyny gutlady
22.02
“Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň nobatdaky sany
top-arrow