Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Russiýanyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Aşgabatda gepleşikleri geçirer
Syýasat habarlary
Russiýanyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Aşgabatda gepleşikleri geçirer
Çap edildi 30.01.2023
590

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti sapar bilen Türkmenistana geldi.

Saparyň dowamynda Russiýanyň Döwlet Dumasynyň Başlygy birnäçe gepleşikleri geçirer.

Gepleşikleriň dowamynda dürli ugurlarda türkmen-rus hyzmatdaşlygyny giňeltmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. Gepleşiklerde Türkmenistan we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek aýratyn ähmiýete eýe bolar.

Soňky habarlar
21.03
Dostluk we ynanyşmak syýasaty — ata Watanymyzyň gülläp ösüşiniň kepili
21.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.03
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
21.03
Garaşsyz, hemişelik Bitarap
20.03
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet sapary
20.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
20.03
Aşgabatda halkara maslahat geçirilýär
20.03
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 181 million 691 müň dollaryndan gowrak boldy
20.03
Türkmen-katar ýokary derejeli gepleşikleriň netijeleri boýunça resminamalar toplumyna gol çekildi
20.03
Dohada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Kataryň Emiriniň arasynda gepleşikler başlandy
top-arrow