Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
Syýasat habarlary
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
Çap edildi 27.01.2023
603

Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

27-nji ýanwarda täjik-türkmen diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýlanyna 30 ýyl doldy. Iki ýurduň özara gatnaşyklarynyň täze taryhynda möhüm ähmiýeti bolan bu şanly sene mynasybetli Size hem-de Türkmenistanyň dostlukly halkyna tüýs ýürekden gutlaglarymy, iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Täjigistanyň we Türkmenistanyň halklarynyň arasyndaky dost-doganlyk hem-de netijeli hyzmatdaşlyk däpleri köpasyrlyk taryha eýedir. Iki ýurduň köptaraply döwletara gatnaşyklarynyň pugta binýada eýedigi we onuň özara bähbitleriň dürli ugurlaryny öz içine alýandygy, häzirki wagtda strategik hyzmatdaşlygyň täze derejä çykandygy kanagatlanma döredýär.

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, taraplaryň ýokary derejede geçirilýän yzygiderli duşuşyklarynyň hyzmatdaşlygyň öňe ilerledilmegindäki ähmiýetini bellemek isleýärin. Biz bu ugurdaky bilelikdäki tagallalarymyzy mundan beýläk-de dowam etdireris. Öňde boljak duşuşyklarymyzyň dostluk hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny has-da berkitjekdigine, giňeltjekdigine, onuň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň abadançylygynyň bähbidine täze many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynanýaryn.

Size berk jan saglyk, alyp barýan döwlet işiňizde uly üstünlikleri, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş we rowaçlyk arzuw edýärin.

Hormatlamak bilen,

Emomali Rahmon,

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti.

Soňky habarlar
21.03
Dostluk we ynanyşmak syýasaty — ata Watanymyzyň gülläp ösüşiniň kepili
21.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.03
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
21.03
Garaşsyz, hemişelik Bitarap
20.03
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet sapary
20.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
20.03
Aşgabatda halkara maslahat geçirilýär
20.03
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 181 million 691 müň dollaryndan gowrak boldy
20.03
Türkmen-katar ýokary derejeli gepleşikleriň netijeleri boýunça resminamalar toplumyna gol çekildi
20.03
Dohada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Kataryň Emiriniň arasynda gepleşikler başlandy
top-arrow