Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentini gutlady
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentini gutlady
Çap edildi 20.01.2023
319

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko we ýurduň ähli dostlukly halkyna Türkmenistan bilen Belarus Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Hormatly Prezidentimiz biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmak, deňhukuklylyk, özara ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýandygyny belläp, Türkmenistanyň onuň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nygtady. Şeýle hem ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bilelikdäki tagallalaryň netijesinde iki halkyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Aleksandr Lukaşenko berk jan saglyk, bagtyýarlyk we işinde üstünlik, Belarus Respublikasynyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş, rowaçlyk arzuw etdi.

Soňky habarlar
07.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Mary welaýatyna iş sapary
07.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
07.02
Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentini gutlady
07.02
Hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmak ugrunda
07.02
Türkmenistan Türkiýäniň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegini iberdi
07.02
Türkmenistan Türkiýe Respublikasyna ynsanperwer kömegini iberer
06.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
06.02
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
06.02
Türkmenistanyň Prezidenti Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
06.02
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
top-arrow