Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Daşary ýurtlaryň täze bellenen ilçilerinden ynanç hatlary kabul edildi
Syýasat habarlary
Daşary ýurtlaryň täze bellenen ilçilerinden ynanç hatlary kabul edildi
Çap edildi 08.12.2022
558

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa daşary ýurtlaryň birnäçesiniň — Norwegiýa Patyşalygynyň, Finlýandiýa Respublikasynyň, Estoniýa Respublikasynyň, Indoneziýa Respublikasynyň, Gana Respublikasynyň, Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçilerinden, şeýle-de Apostol nunsiýasyndan ynanç hatlaryny kabul etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň adyndan milli parlamentiň ýolbaşçysy daşary ýurtly diplomatlaryň her birini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, olara ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda, şol sanda iri halkara guramalaryň, abraýly sebit düzümleriniň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän dostlukly we köpugurly döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmak işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Dostlukly ýurtlaryň doly ygtyýarly wekilleri, öz gezeklerinde, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa we Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ägirt uly özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýan türkmen halkyna öz ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdiler.

Işjeň we netijeli ýagdaýda geçirilen duşuşyklaryň barşynda ilkibaşdan deňhukuklylyk, özara bähbitlilik esasynda guralýan köpýyllyk hyzmatdaşlygyň giň ugurlary boýunça içgin pikir alşyldy. Ilçiler Türkmenistanyň durmuşa geçirýän içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy. Parahatçylygyň, ählumumy howpsuzlygyň, abadançylygyň bähbidine halkara hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmek şol syýasatyň ileri tutulýan ugry bolup durýar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanylan üstünlikler hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başyny başlan, türkmenistanlylaryň abadançylygyny we ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeler bilen tanyşdyryp, döwlet syýasatynyň durmuş ugruna ünsi çekdi. Şol syýasatyň çäklerinde tutuş ýurdumyz boýunça has oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň, döwrebap çagalar baglarynyň, mekdepleriň, saglygy goraýyş we ylmy merkezleriň, iri sport desgalarynyň gurluşyklary ýokary depginde alnyp barylýar.

Türkmenistanda amala aşyrylýan milli we sebit ähmiýetli möhüm taslamalar hem dünýä jemgyýetçiliginde aýratyn gyzyklanma döredýär. Bellenilişi ýaly, ýurdumyz milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny tehniki taýdan döwrebaplaşdyrmak babatda gerimi boýunça deňi-taýy bolmadyk çäreleri amala aşyryp, ilkinji nobatda, dünýäniň iň gowy tejribesini işjeň çekmäge, gyzyklanma bildirýän döwletleriň ählisi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga aýratyn ähmiýet berýär.

Diplomatlar Milli Geňeşiň düzümi we işi, kanun çykaryjylyk ulgamynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler bilen hem tanyşdyryldy.

Ilçiler öz ýurtlarynyň Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we beýleki ulgamlarda gatnaşyklary işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýändiklerini belläp, däp bolan ikitaraplaýyn gatnaşyklary hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga hem-de giň ugurlar boýunça ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge ýardam bermäge taýýardyklaryna ynandyrdylar.

Soňky habarlar
23.02
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
23.02
Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sowgatlary gowşurylar
23.02
N.M.Annagurbanow hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
23.02
Türkmenistanyň Prezidenti Estoniýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisini geçirdi
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti Bruneý Darussalam Döwletiniň Soltanyny gutlady
22.02
“Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň nobatdaky sany
top-arrow