Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň birinji tapgyrynyň tamamlanmagyna degişli wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy
Syýasat habarlary
Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň birinji tapgyrynyň tamamlanmagyna degişli wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy
Çap edildi 03.12.2022
1198

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň tamamlanyp barýan gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de bu ugurda geljekde ýerine ýetirilmeli, öňde durýan wezipeler kesgitlenildi. Maslahata Milli Geňeşiň agzalary, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary we degişli jogapkär ýolbaşçylar çagyryldy.

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň birinji tapgyrynyň gurluşygynyň tamamlanyp barýandygy bilen baglylykda, guramaçylyk wezipeleri, onuň açylyşyna taýýarlyk görlüşi ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de degişli ýolbaşçylaryň hasabatlary diňlenildi.

Gahryman Arkadagymyz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda giň gerimli maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini belledi. Ata Watanymyzyň syýasy, ykdysady, durmuş, medeni taýdan depginli ösüşini üpjün etmek, raýatlaryň ýaşaýyş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak, ýaşlaryň bagtyýar geljegini üpjün etmek döwlet we milli maksatnamalarymyzyň esasy wezipesidir.

Türkmenistan döredýän, gurýan, kuwwatly döwletdir. Gurluşyk pudagy döwletimiziň üstünlikli durmuşa geçirilýän ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Soňky ýyllaryň dowamynda gurlup ulanmaga berlen dürli maksatly desgalar ösüşiň täze belentliklerine tarap okgunly öňe barýan Watanymyzyň barha artýan kuwwatynyň aýdyň subutnamasydyr. Köp pudakly milli ykdysadyýetimiziň innowasiýalar esasynda mundan beýläk-de ilerledilmegine, örän baý tebigy serişdeleriniň doly derejede peýdalanylmagyna we sebitleriň toplumlaýyn özgerdilmegine gönükdirilen, ileri tutulýan maksatnamalara laýyklykda, ýurdumyzy okgunly ösdürmek üçin şertleriň döredilmeginde maýa goýum-gurluşyk toplumyna ähmiýetli orun degişlidir diýip, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Täze taryhy döwrümizde eziz Diýarymyzyň ähli künjeklerinde iri möçberli şähergurluşyk taslamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Hususan-da, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurulmagy, bu ýerde ilatyň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamagy, netijeli işlemegi we okamagy, göwnejaý dynç almagy, sport, döredijilik bilen meşgullanmagy üçin ähli mümkinçilikleriň üpjün edilmegi ýurdumyzda adam hakyndaky aladanyň ileri tutulýandygynyň aýdyň subutnamasydyr diýip, hormatly Arkadagymyz belledi. Gadymyýetiň gatlaryna şöhratly taryhy ýazan türkmenleriň bu günki nesli üçin ýaşaýyş-durmuş medeniýetiniň täze derejesi döredilýär. Türkmen topragynyň her bir künjeginde bolşy ýaly, bu ýerlere täze döwrüň ruhy dolýar.

Bu şäheriň türkmen tebigatynyň iň gözel ýerleriniň birinde — Köpetdagyň eteginde bina edilmegi hem ýöne ýerden däl. Gurluşyk döwründe, ondan soň hem ekologik talaplaryň ýerine ýetirilmegi aýratyn üns merkezindedir diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady. Bu talaplar, ilkinji nobatda, «akylly» şäher ulgamy esasynda dolandyrylýan şäheriň kemala getirilmegi bilen utgaşdyrylýar. Şeýlelikde, Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezi Türkmenistandaky ilkinji «akylly» şäher bolar. Bu ýerde tebigy gözelligi saklap galmak maksady bilen, «ýaşyl» tehnologiýalar giňden ulanylýar. Sanly tehnologiýalar, intellektual ulgamlar ornaşdyrylyp, «akylly» şäher konsepsiýasy durmuşa geçiriler. Şäherde ekologik taýdan arassa ulaglaryň hereketi ýola goýlar. Elektrobuslar, elektromobiller hereket eder. Awtoulaglary goýmak üçin niýetlenen «akylly» awtoduralgalar peýda bolar. Gün we ýel batareýalary, yşyklandyryş ulgamy döwrüň iň ýokary ýaşaýyş medeniýetini üpjün etmäge hyzmat eder.

Gadymyýetden gelýän şöhratly taryh biziň dünýä ýaň salýan beýik döwrümiz bilen birleşip, geljege uzaýar diýip, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Eziz Watanymyzda ähli görkezijiler babatda halkara ölçeglere doly laýyk getirilip gurulýan bu taslamanyň gurluşygynyň birinji tapgyry ýakyn wagtda tamamlanyp, halkymyza ulanmaga berler.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy işiň netijeliligini artdyrmakda binalaryň amatlylygyna, bezeg derejesine, olaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşyna köp zadyň baglydygyny nygtady. Bu işlere we ekologik abadançylygyň üpjün edilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň täzeçil usullaryny özünde jemleýän welaýatyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň ähli görkezijiler babatda nusgalyk, gurluşyklarda ulanylýan serişdeleriň ygtybarly hem-de uzak möhletleýin bolmagy zerurdyr. Şol bir wagtyň özünde täze şäheriň yşyklandyryş ulgamy, ýol-ulag düzümleri, merkeziň ekologik derejesiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleler ünsde saklanylýar. Munuň özi ýurdumyzda işjeň durmuşa geçirilýän şähergurluşyk maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biridir diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy.

Biziň öňümizde bu taryhy ähmiýetli wajyp taslamany açyp ulanmaga bermek işini guramaçylykly geçirmek boýunça möhüm wezipeler durýar. Şunuň bilen baglylykda, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, ilkinji nobatda, emele gelýän ilatly ýere dereje bermek, döwrebap at dakmak, ol ýerde ýerleşdiriljek düzüm birliklerini kesgitlemek, dörediljek edaralaryň, kärhanalaryň ýolbaşçy düzümini emele getirmek, şäheriň dolandyryş çägine degişli edilmeli ýerleri kesgitlemek, ol ýerleri bölüp bermek işlerini ýerine ýetirmegiň zerurdygyny belledi. Şunda bu işleri kanunçylyk namalaryna laýyklykda alyp barmak gerek diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady. Täze şäherde ýerleşdiriljek düzüm birlikleri kesgitlenende, örän oýlanyşykly çemeleşmelidir, olaryň biri-biri bilen sazlaşykly işlemegine we halkyň eşretli durmuşda ýaşamagyna gönükdirilmegini gazanmalydyr.

Taryha girjek bu şäherimizde ýerleşjek kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň bellenilmegine hem aýratyn üns bermeli. Geljekde bu şäheriň gözelligini, abraýyny üpjün etmegi, gorap saklamagy öz hakyky borjy hasaplaýan ýolbaşçylary saýlap almak gerek. Şäheriň dolandyryş çägi boýunça ýerleri kesgitlemek we ol ýerleri bölüp bermek babatda meýilnamany Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýer serişdeleri boýunça gullugy degişli edaralar bilen bilelikde işleşip taýýarlamaly we bu meseläni gyssagly çözmeli diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy sözüni dowam edip, ikinjiden, şäherde gurulýan döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndaky öýleri we ýaşaýyş jaýlaryny ýerlemegiň wajyp mesele bolup durýandygyny aýtdy. Bu işi hem guramaçylykly geçirmek gerek. Şunda ýaşaýjylaryň göçüp gelmegini guramak, binalara, edaralara, şäheriň şaýollaryna, köçelerine, seýilgählerine, gaýry düzüm böleklerine at dakmak meselesi hem kanunçylygyň talaplaryna doly laýyklykda guralmaly we ýerine ýetirilmeli diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady.

Üçünjiden, Ahal welaýatynda açyljak bu döwrebap merkeziň gysga wagtda gurulmagy, şonuň bilen birlikde, gurluşyk ulgamynda ylmyň soňky gazananlaryny özünde jemlemegi taryhy wakadyr. Şeýle ajaýyp şäheriň gurluşygynyň taryhda altyn harplar bilen yz galdyryşy ýaly, onuň açylyş dabarasy hem adamlaryň ömürlik ýadynda galmalydyr diýip, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Biz türkmen halkynyň toý tutmagy başarýan halkdygyny bütin dünýä subut etmeli. Şäheriň açylyş dabarasy beýleki milli baýramlarymyzdan artyk bolmasa, birjik-de kem bolmaly däldir. Şu nukdaýnazardan açylyş dabarasynyň ýokary derejelerde geçirilmegi üçin ýörite guramaçylyk toparynyň döredilmegini makul bilýärin. Dörediljek toparyň ýolbaşçysyny, orunbasaryny we beýleki düzüm böleklerini, etmeli işleriniň meýilnamasyny kesgitlemek üçin gyssagly teklipleri taýýarlamaly. Dörediljek topar şäheriň açylyş dabarasynyň ähli ugurlaryna jogap bermeli. Bu babatda welaýat, etrap, şäher häkimlikleri we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ysnyşykly işleşmeli diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady.

Soňra Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowa söz berildi. Ol täze şäheriň gurluşygynyň barşy barada hasabat berdi.

D.Orazow Gahryman Arkadagymyzyň Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň taslamasynyň durmuşa geçirilişi bilen gyzyklanyp, bu ýere yzygiderli saparlaryny amala aşyrýandygyny, şol saparlarynyň barşynda zerur maslahatlaryny we tekliplerini berýändigini belledi. Şolaryň netijesinde gysga wagtyň içinde anyk çözgütler kabul edildi hem-de netijeli işler ýola goýuldy. Bulardan başga-da, Gahryman Arkadagymyzyň ýardam bermegi esasynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti we Ahal welaýat täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäher häkimliginiň döredilmegi bilen, alnyp barylýan işleriň has-da düzgünleşdirilip, ýeňillikleriň döredilendigi nygtaldy.

D.Orazow hasabatyny dowam edip, häzirki wagtda welaýat merkeziniň birinji tapgyrynyň gurluşygyny tamamlamak boýunça işleriň guramaçylykly alnyp barylýandygyny habar berdi. Agyz suwy, lagym, suwaryş, ýapyk drenaž geçiriji ulgamlarynda gurluşyk-gurnama işleri tamamlanyp, olara suw goýberilip, geçirijileriň sazlaýyş we arassalaýyş işleri alnyp barylýar. Edara binalaryň aglabasynda gurluşyk-gurnama işleri tamamlandy.

Hasabatda täze dolandyryş merkeziniň gurluşygynyň tamamlanmagy bilen, alnyp barylmaly birnäçe guramaçylyk işleriniň öňde durýandygy habar berildi. Olardan, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini, onuň şaýollaryny, köçelerini, seýilgählerini we binalaryny atlandyrmak, şeýle-de gurlup taýýar edilen binalary we desgalary kabul edip almak, olar kabul edip alnandan soňra, edara-kärhanalary hem-de ýaşaýjylary göçürmek we ýerleşdirmek ýaly wajyp meseleleri çözmek garaşýar. Bellenilişi ýaly, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi bilen bilelikde sanly ulgamy ornaşdyrmak esasy maksatlaryň biridir. Ornaşdyrylýan sanly ulgamyň içinde hadysalar bolan halatynda, şol bir wagtyň özünde “Tiz kömek” gullugyna we beýleki degişli gulluklara wideogözegçilik arkaly bellige alyp habar bermek usuly hem göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan tassyklanylan Baş meýilnama laýyklykda, bu taslamada ýerine ýetirilýän işleriň käbir görnüşleriniň ýurdumyzda ilkinji gezek alnyp baryljakdygy nygtaldy. Hususan-da, welaýat merkezinde suwaryş hem-de ýagyn suwlary toplanyp, olary arassalamak arkaly gaýtadan ulanmak, binalarda gurnalan liftleri merkezleşdirilen görnüşde dolandyrmak, merkeziň içindäki ýollaryň ýanýodalarynda görşi pes adamlar üçin taktil görnüşli ýodalar hem-de welosiped sürüjiler üçin ýörite ýodalar göz öňünde tutulýar. Şeýle hem hormatly Arkadagymyzyň beren maslahatlary esasynda Ahal welaýat Saglyk müdirligini hem-de Ahal welaýat Söwda direksiýasyny döretmek boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy nygtaldy. Dörediljek kärhanalaryň düzgünnamalarynyň, düzümleriniň we wezipe birlikleriniň taslamalary taýýarlanylýar.

Şoňa görä-de, D.Orazow degişli buýrujylar we potratçy kärhanalar bilen mundan beýläk-de agzybirlikde zähmet çekip, olaryň işini utgaşdyryp işlemek ugrunda tagallalaryň gaýgyrylmajakdygyna ynandyrdy hem-de bu uly taslamany durmuşa geçirmek ugrunda döredip berýän ähli mümkinçilikleri, kömek-goldawlary üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Soňra Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewe söz berildi. Ol Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy we taýsyz tagallalary bilen sebitde iň iri taslamalaryň biri bolan Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň taslamasyny amala aşyrmak boýunça onuň birinji tapgyrynda 336 sany binanyň we desganyň, şol sanda ähli amatlyklary özünde jemleýän ýaşaýyş jaýlarynyň, dünýäniň iň kämil enjamlary bilen üpjün ediljek çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň, hassahanalaryň, orta mekdepleriň, çagalar baglarynyň, edara binalarynyň, inženerçilik ulgamlarynyň we beýleki möhüm ähmiýetli desgalaryň gurluşygynyň alnyp barylýandygyny habar berdi.

Bellenilişi ýaly, gurluşygyň iki tapgyrynyň dowamynda 415,4 kilometr agyz suw, suwaryş, sil suwlaryny sowujy akaba, suwuň derejesini peseldiş ulgamy we lagym geçirijileri, 62,9 kilometr gaz geçirijisi, 344,2 kilometr elektrik geçirijileri, 210 kilometr aragatnaşyk ulgamlary, 74,9 kilometr awtomobil ýollaryny gurmak meýilleşdirilýär. Häkim Gahryman Arkadagymyzyň bu merkeze amala aşyrýan iş saparlarynda berýän maslahatlaryna we anyk tabşyryklaryna laýyklykda, desgalaryň gurluşyk işleriniň depginini güýçlendirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýändigini, bu ugurda ýörite iş meýilnamasynyň taýýarlanyp, ondan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigini, ýerine ýetirilmeli işleriň döwürleýin möçberiniň kesgitlenip, degişli edaralar bilen bilelikde batly depginler bilen dowam edýändigini aýtdy.

Nygtalyşy ýaly, hormatly Arkadagymyzyň ýakyndan berýän goldawlary bilen desgalaryň gurluşygyny ýokary hilli gurup ulanmaga bermek üçin ähli şertler döredilýär. Olaryň gurluşygy gündelik zerur bolan ýerli gurluşyk serişdeleri, şol sanda sement we beýleki ýerli gurluşyk serişdeleri bilen doly üpjün edilýär. Şeýle hem hasabatyň çäklerinde Gahryman Arkadagymyzyň ýakyndan ýardam bermeginde Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 28-nji aprelindäki “Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimligini döretmek hakynda” Kararyna laýyklykda, şäher häkimliginiň döredilip, onuň işgär sanawynyň hem tassyklanylandygy habar berildi. Şu maksat bilen, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimliginiň döredilmegi binalaryň we desgalaryň buýrujylary, ulanyjylary we potratçylary bilen bilelikde gurluşyk işleriniň ýokary hilli, bellenen iş tertipnamasyna laýyklykda alnyp barlyşyna uly ýardam berýär.

Häkim berýän ünsi, goldawlary üçin Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa sagbolsun aýdyp, tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Desgalar toplumy üçin daşary ýurtlardan getirilýän enjamlaryň we gurluşyk serişdeleriniň aglabasy merkeziň gurluşyk meýdançasyna gelip gowuşdy. Şäheriň köçeleriniň, köprüleriniň, seýilgähleriniň we binalarynyň yşyklandyrylyşy, döwrebap bezelişi boýunça öňdebaryjy tejribäni giňden ulanmakda we milli ýörelgäni sazlaşykly utgaşdyrmakda degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurulmagy bu ýerde täze iş orunlaryny döretmäge, ilatyň durmuş taýdan goraglylygyny berkitmäge we ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga mümkinçilik berer.

Häkim hasabatyny jemläp, gurluşyk işlerini ýokary hil derejesinde ýerine ýetirmek we olaryň öz wagtynda tamamlanmagy ugrunda ähli tagallalaryň ediljekdigine Gahryman Arkadagymyzy hem-de hormatly Prezidentimizi ynandyrdy.

Iş maslahaty Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy D.Hudaýberdiýewiň hasabaty bilen dowam etdi. Ol çykyşynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakynda Koreýa Respublikasyna amala aşyran resmi sapary mahalynda, Gahryman Arkadagymyzyň tabşyrygy esasynda bu ýurduň Gýongi welaýatynda bolup, dünýädäki ilkinji “akylly” şäherleriň biri bolan Suwon şäherine barlyp görlendigini habar berdi.

Bu şäheriň gurluşygyna 2007-nji ýylda başlanyp, tapgyrlaýyn ulanyşa berlendigine garamazdan, häzirki döwürde hem onuň gurluşygy dowam etdirilýär. Suwon şäherinde göz öňünde tutulan “akylly” şäher ulgamyndan has tapawutly aýratynlyklaryň Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäherinde ulanylandygy bellenildi. Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi şähergurluşygyň toplumlaýyn ulgamyny öz içine alýar.

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen bina edilýän bu iri merkez häzirki döwrüň — XXI asyryň üçünji onýyllygynyň innowasion we ylmy täzeçilliklerini öz içine alýar. Bu bolsa Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň dünýäde bina edilen “akylly” şäherlerden artykmaçdygyny subut edýär.

Ahalyň täze merkeziniň, hakykatdan-da, tutuş Merkezi Aziýada we sebitde ilkinji bina edilen “akylly” şäherdigi nygtaldy. Ol ekologik taýdan arassa sebitde ýerleşip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny bütin dünýä äşgär edýän, iň häzirki zaman “akylly” şäheriň ajaýyp nusgasy bolup durýar. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň ýolbaşçysy “akylly” şäherlerde talap edilýän howpsuzlyk, “ýaşyl” şäher, “akylly” ulag ulgamynyň, “akylly” gaz, suw we elektrik ulgamlarynyň hem-de “akylly” şäher hyzmatlarynyň bu şäheriň taslamasynda göz öňünde tutulandygyny belledi.

Gahryman Arkadagymyzyň yzygiderli goldawlary netijesinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary sebitde döwletimiziň ykdysady kuwwatyna şaýatlyk edýän ilkinji “akylly” şäheriň gurluşygyna işjeň gatnaşýarlar. Birleşmäniň ýolbaşçysy ýurdumyzyň hususy ulgamyna berýän goldawy, ata Watanymyzy ösdürmäge, döredijilikli zähmet çekmäge hemme mümkinçilikleriň döredilýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimize birleşmäniň agzalarynyň adyndan çäksiz sagbolsun aýtdy.

Soňra Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Ol hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy bilen badalga berlen we Arkadagly Serdarymyzyň üstünlikli dowam etdirýän parasatly syýasaty netijesinde ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli we uzak möhletli maksatnamalaryň, şol sanda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň güýçli depginlerde dowam edýändigini habar berdi.

Bellenilişi ýaly, bu iri merkeziň birinji tapgyrynda 11 sany jemgyýetçilik binasy, 25 sany edara binasy, 19 sany bilim edarasy, 258 sany ýaşaýyş jaýy, 9 sany saglyk we sport binasy, 14 sany inženerçilik ulgamy we desgasy gurlup tabşyrylmaga degişlidir. Gurluşygyň barşynda zerur bolan durmuş üpjünçilik ulgamlarynyň, şol sanda inženerçilik, aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşyklarynyň alnyp barylýandygy habar berildi.

Welaýat häkimi täze merkeziň gurluşygynda degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň üstünlikli hem-de sazlaşykly işlemegine amatly şertleriň döredilendigi üçin Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň ýokary depginde, tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýandygyny aýtdy. Merkeziň gurluşygynyň tamamlanmagy bilen, öňümizde çözülmeli birnäçe wajyp meseleler bar diýip, hormatly Arkadagymyz ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçysy D.Täşliýewe hormatly Prezidentimiziň degişli Karary esasynda topar düzüp, degişli desgalary kabul etmelidigini belledi.

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäherini, şeýle hem merkeziň binalaryny atlandyrmak boýunça degişli işleri geçirmeli we kada-kanunlary kabul etmeli diýip, Gahryman Arkadagymyz, şunuň bilen baglylykda, G.Mämmedowa, K.Babaýewe ýüzlendi.

Bu täze welaýat merkeziniň sebitde iň iri, aýratyn özboluşly şäherdigini nazara alyp, R.Meredowyň ýolbaşçylygynda ýurduň daşary syýasat edarasynyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda işleri geçirmegi, şeýle hem bu desgalary Ginnesiň rekordlar kitabyna girizmek baradaky meseleleri öwrenmek zerurdyr diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň şäher derejeli jogapkär ýolbaşçylaryny bellemegiň, olaryň guramaçylyk işlerine başlamagynyň zerurdygyny aýtdy.

Hormatly Arkadagymyz Merkezi bankyň başlygy T.Mälikowa ýüzlenip, welaýat merkezinde potratçy kärhanalara ýerine ýetirilýän işler üçin tölegleriň wagtynda geçirilmegini, enjamlary we materiallary daşary ýurtlardan satyn almak üçin olaryň manat serişdeleriniň erkin ýörgünli daşary ýurt puluna öwrülmegini üpjün etmegiň möhümdigini belledi. Mundan başga-da, welaýat merkeziniň gurluşygyna goýberilen serişdelerden tygşytlanjak serişdeleri seljermeli we olary täze metjidiň gurluşygyna ulanmak boýunça teklipleri taýýarlamaly.

Gahryman Arkadagymyz Ahal welaýatynyň merkezinde gurulýan mekdepleriň we çagalar baglarynyň çuňlaşdyryp öwredýän, ýöriteleşdirilen derejede bolmagyny üpjün etmegiň wajypdygyny nygtap, G.Ataýewa bilim pudagyna degişli ähli binalarda sanly ulgamy ornaşdyrmagyň, ýurdumyzdaky ýokary bilim berýän mekdepleriň mugallymlaryny hem-de talyplaryny welaýat merkeziniň meselelerine işjeň çekmegiň zerurdygyny belledi.

Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň ägirt uly göwrümini we özboluşlylygyny nazara alyp, hormatly Arkadagymyz degişli ylmy işleri geçirmeli diýip, A.Aşyrowa ýüzlendi. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy A.Altyýewe ýüzlenip, welaýat merkezinde we onuň töwereginde oturdylýan baglaryň ekilişine işjeň gatnaşyp, olaryň görnüşlerine hem-de hiline gözegçilik etmegiň möhümdigini belledi.

Bu ýerde sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça işleriň utgaşdyrylmagyna aýratyn üns berilmelidigini belläp, hormatly Arkadagymyz welaýat merkezinde gurulýan desgalarda “akylly” öý ulgamynyň ornaşdyrylmagyny üpjün etmeli diýip, H.Hudaýgulyýewe ýüzlendi. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow G.Akmämmedowa ýüzlenip, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde elektroulaglary ulanmak üçin, olary getirmek boýunça degişli işleri geçirmegiň zerurdygyny aýtdy.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň açylyş dabarasy bilen bagly geçirilmeli çäreleriň meýilnamasyny düzmegiň zerurdygyny belledi. Hormatly Arkadagymyz M.Serdarowa ýüzlenip, Türkmenistanyň Merkezi banky, degişli ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde welaýat merkeziniň dabaraly açylyşyna zerur boljak serişdeleriň çeşmesini kesgitlemegiň, açylyşyň çykdajylar çenligini düzmegiň zerurdygyny aýtdy.

Ahal welaýat häkimligi hem-de beýleki degişli ministrlikler, pudak edaralary bilen bilelikde Ahal welaýatynyň täze merkeziniň toý-dabaraly açylyş meýilnamasyny düzmegiň zerurdygyny nygtap, hormatly Arkadagymyz A.Şamyradowa ýüzlendi.

Merkeziň açylyş dabarasy örän uly ähmiýete eýedir diýip, Gahryman Arkadagymyz R.Meredowa ýüzlendi we bu dabara isleg bildirýän daşary ýurt myhmanlaryny çagyrmagyň zerurdygyny belledi.

Welaýat merkeziniň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna başlamak bilen bagly guramaçylyk işlerine hem girişmeli diýip, Gahryman Arkadagymyz D.Orazowa ýüzlendi hem-de merkeziň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň desgalaryny gurmak üçin bäsleşikleri geçirmelidigini, zerur bolsa, daşary ýurt kompaniýalaryny hem çekmelidigini aýtdy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatynyň netijelerini jemläp, şu gün Ahal welaýatynyň merkeziniň birinji tapgyrynyň gurluşygynyň tamamlanyp barýandygy bilen baglylykda, bu ugurda guramaçylyk meseleleriniň hem-de onuň açylyş dabarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde, toý-dabaralara besläp geçirmek bilen bagly meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylandygyny aýtdy we geljekde öňde durýan wezipeleri kesgitledi.

Eziz Diýarymyzyň gözel künjekleriniň birinde bina edilýän täze şäherde gurulýan ýaşaýyş jaýlary on müňlerçe hojalyga niýetlenendir.

Çagalar baglarynyň, orta mekdepleriň, başlangyç we orta hünär mekdepleriniň, sungat mekdepleriniň, saglyk öýleriniň, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň, beýleki hassahanalaryň, Ruhyýet köşgüniň, medeniýet öýüniň, drama teatrynyň, kitaphananyň, sirkiň, muzeýiň, seýilgähleriň, söwda we dynç alyş merkezleriniň, beýleki hyzmat edaralarynyň gurulmagy halkymyzyň bolelin, bagtyýar, asuda durmuşyny üpjün eder. Türgenleşik meýdançalary, manežleri we athanalary bolan Halkara atçylyk ýokary okuw mekdebiniň, häzirki zaman sport toplumlarynyň, Ylmy-önümçilik merkeziniň gurulmagy ilatymyzyň, ylaýta-da, ýaşlaryň sport hem-de ylym bilen meşgullanmaklary üçin şert döredip, ruhy we beden taýdan sagdyn ýaşlaryň kemala gelmegini üpjün eder.

 Milli ýol-ýörelgeleriň dowam etdirilýän döwründe bu ýerde täze metjidiň bina edilmegi hem ähmiýetli bolar. Bu gurluşyklaryň ählisi, ýurdumyzyň hemme sebitleri babatda bolşy ýaly, Ahal welaýatynyň, şonuň bilen birlikde, onuň täze edara ediş merkeziniň gurulýan sebitiniň hem keşbini tanalmaz derejede özgertdi we özgerdýär diýip, hormatly Arkadagymyz aýtdy. Biziň öňe süren «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgämiziň esasynda ýurdumyzda alnyp barylýan bu işler, ozaly bilen, halkymyzyň bagtly geljegini üpjün etmäge gönükdirilendir.

Gahryman Arkadagymyz iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşyjylaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýol ugrunda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşyk işleriniň barşyny synlady. Häzirki döwürde merkeziň birinji tapgyryndaky gurluşyk işleri tamamlanyp barýar.

Hormatly Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän şähergurluşyk maksatnamasyna laýyklykda, bu ýerde alnyp barylýan gurluşyk işlerinde milli binagärlik ýörelgeleri bilen ösen tejribeler sazlaşykly utgaşdyrylýar. Bu bolsa gurluşyk işleriniň toplumlaýyn esasda alnyp barylmagyny şertlendirýär. Gahryman Arkadagymyz merkeziň gurluşygyndaky desgalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşyna, onuň çäklerinde bag nahallarynyň oturdylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidigini belläp, onuň ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyk işlerine bildirilýän esasy talaplaryň biri bolup durýandygyna ünsi çekdi.

Şol bir wagtyň özünde täze şäheriň ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň gurluşygyna aýratyn ähmiýet berilmelidir. Işleriň toplumlaýyn esasda alnyp barylmagy bilen, merkeziň ýollarynyň we yşyklandyryş ulgamynyň häzirki döwrüň talabyna laýyk gelmegi möhüm wezipe hökmünde kesgitlenendir diýip, hormatly Arkadagymyz belledi. Şunda merkeziň çäginde ýokary ekologik ýagdaýy saklamak maksady bilen, täze şäheriň çäklerinde bag nahallarynyň oturdylmagynyň wajypdygyny aýdyp, Gahryman Arkadagymyz bu işlere ylmy esasda çemeleşilmelidigini aýratyn nygtady we bu babatda degişli ýolbaşçylara öz maslahatlaryny berdi.

Hormatly Arkadagymyz merkeziň gurluşyk, binagärlik we abadanlaşdyryş işlerine ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň we talyplarynyň işjeň çekilmelidigini, olaryň teklipleriniň, başlangyçlarynyň peýdalanylmagy bilen baglanyşykly meselelere jogapkärçilikli çemeleşilmelidigini aýtdy. Munuň özi ýaşlaryň hünäre bolan höwesini artdyrmakda, olaryň täzeçil pikirlerini höweslendirmekde aýratyn ähmiýetlidir.

Şeýle hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow gurluşyk işlerine öňdebaryjy tehnologiýalaryň, häzirki zaman usullarynyň ornaşdyrylmagynyň wajypdygyny belledi we hemmelere alyp barýan işlerinde üstünlik arzuw edip, bu ýerden ugrady.

Soňky habarlar
23.02
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
23.02
Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sowgatlary gowşurylar
23.02
N.M.Annagurbanow hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
23.02
Türkmenistanyň Prezidenti Estoniýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisini geçirdi
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti Bruneý Darussalam Döwletiniň Soltanyny gutlady
22.02
“Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň nobatdaky sany
top-arrow