Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
Çap edildi 28.11.2022
956

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, hususan-da, gowaça meýdanlarynda bar bolan pagta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak, welaýatda dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen bagly işleriň geçirilişi barada hasabat berdi. Mundan başga-da, häkim bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýändigi, geljek ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerlerde sürüm işleriniň guramaçylykly alnyp barylýandygy barada habar berdi. Welaýatda pagta öndürijiler bilen döwlete tabşyran hasyly üçin hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär.

Şeýle-de hasabatyň dowamynda häkim ýetişdirilen güýzlük ýeralmany, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerini ýygnap almak, sowadyjy ammarlara ýerleşdirmek, ilatymyzy bu azyklyk önümleri bilen üpjün etmek ugrunda zerur işleriň amala aşyrylýandygy barada aýtdy. Şunuň bilen bir hatarda, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky işleriň barşy hakynda hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagynyň möhümdigini belledi we welaýatda ýetişdirilen pagta hasylyny soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almak hem-de 2023-nji ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm işlerini degişli derejede geçirmek, pagta öndürijiler bilen tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmek babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Hormatly Prezidentimiz bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alnyp barylmalydygyna ünsi çekip, bu işleriň depginini ýokarlandyrmak babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz azyk bolçulygyny berkitmegiň möhümdigi barada aýdyp, ýetişdirilen gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerini ýygnap almakda, sowadyjy ammarlara ýerleşdirmekde ähli zerur tagallalaryň görülmelidigini belledi.

Şeýle-de hormatly Prezidentimiz şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan önümçilik we medeni-durmuş maksatly desgalardaky işleriň berk gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime degişli tabşyryklary berdi. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatda dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen bagly zerur işleri alyp barmak tabşyryldy.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew ýurdumyzyň günbatar sebitinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalardaky işleriň ýagdaýy, welaýatda dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen bagly geçirilýän işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri agrotehniki möhletlerde alnyp barylýar, gowaça meýdanlarynda bar bolan “ak altyn” hasylyny soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almak, 2023-nji ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek boýunça zerur çäreler görülýär. Şu günler welaýatyň meýdanlarynda ýeralmanyň, gök-bakja ekinleriniň hasylyny ýygnap almak, sowadyjy ammarlara ýerleşdirmek, ýetişdirilen gant şugundyrynyň bol hasylyny ýygnamak işleri guramaçylykly dowam edýär. Şeýle-de häkim welaýatda pagta öndürijiler bilen döwlete tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň geçirilişi barada habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň zerurdygyny belledi hem-de bu işleri berk gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz meýdanlarda bar bolan pagta hasylyny soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almak, geljek ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek, pagta öndürijiler bilen döwlete tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmegini üpjün etmek boýunça häkime anyk görkezmeleri berdi. Hormatly Prezidentimiz ilatymyzy ýurdumyzda öndürilýän azyk önümleri bilen bolelin üpjün etmegiň möhüm wezipeleriň biridigine ünsi çekip, welaýatda ýetişdirilen güýzlük ýeralmany, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerini ýygnap almak, olary sowadyjy ammarlara ýerleşdirmek, gant şugundyrynyň hasylyny ýitgisiz ýygnap almak ugrunda ähli tagallalaryň edilmelidigini belledi we häkime degişli tabşyryklary berdi.

Şeýle-de döwlet Baştutanymyz häkime ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalara laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky işleriň barşyny hem-de welaýatda dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen bagly işleriň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Şu günler welaýatyň meýdanlaryndaky pagta hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak, 2023-nji ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm işlerini meýilnama laýyklykda alyp barmak, pagta öndürijiler bilen döwlete tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Mundan başga-da, häkim welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýändigi barada habar berdi.

Şeýle-de welaýatda ýetişdirilen güýzlük ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ýygnap almak, sowadyjy ammarlara ýerleşdirmek, bu azyk önümleri bilen ilatymyzy üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berildi. Şunuň bilen bir hatarda, häkim şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy hem-de welaýatda dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen bagly geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň milli ykdysadyýetimizdäki möhüm ornuny belledi we welaýatyň meýdanlaryndaky pagta hasylynyň soňky hanasyna çenli ýygnalyp alynmagynyň, geljek ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm işleriniň meýilnama laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň, pagtaçy kärendeçiler bilen döwlete tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi we bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmelidigini, ýetişdirilen güýzlük ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň hasylyny ýygnap almak, olary sowadyjy ammarlara ýerleşdirmek, bu azyk önümleri bilen ilatymyzy doly üpjün etmek boýunça zerur tagallalaryň görülmelidigini aýdyp, häkime bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda meýilleşdirilen işleri, sebitde dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen bagly işleri gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu günler welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy hem-de welaýatda dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen bagly alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Welaýatyň gowaça meýdanlaryndaky “ak altyn” hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak, geljek ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerlerde sürüm işlerini guramaçylykly alyp barmak, pagta öndürijiler bilen tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmek boýunça degişli çäreler görülýär. Şeýle hem häkim bugdaý ekilen meýdanlarda ösüş suwuny tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýändigi, ösdürilip ýetişdirilen şaly hasylyny ýitgisiz ýygnap almak ugrunda degişli işleriň alnyp barylýandygy barada habar berdi.

Welaýatda ýetişdirilen güýzlük ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň hasylyny ýygnap almak, olary sowadyjy ammarlara ýerleşdirmek, ilatymyzy bu önümler bilen bolelin üpjün etmek boýunça işler guramaçylykly alnyp barylýar. Şeýle hem häkim şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ähmiýetine ünsi çekdi we pagta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýygnap almagyň, 2023-nji ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm işleriniň agrotehniki möhletlerde, pagta öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmeginiň zerurdygyny aýdyp, bu babatda häkime anyk görkezmeleri berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz ilatymyzy ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli azyk önümleri bilen üpjün etmegiň möhüm wezipedigini belläp, welaýatda ýetişdirilen şaly hasylyny, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerini ýitgisiz ýygnap almak ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini häkime tabşyrdy. Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky işleriň gözegçilikde saklanylmagy babatda birnäçe görkezmeleri berdi. Şunuň bilen birlikde, häkime welaýatda dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen bagly zerur işleri alyp barmak tabşyryldy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, hususan-da, welaýatyň gowaça meýdanlarynda bar bolan pagta hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak, 2023-nji ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek, pagta öndürijiler bilen döwlete tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary öz wagtynda amala aşyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Häzirki wagtda welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Welaýatda ösdürilip ýetişdirilen güýzlük ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň hasylyny ýitgisiz ýygnap almak, olary sowadyjy ammarlara ýerleşdirmek, bu azyk önümleri bilen halkymyzy bolelin üpjün etmek boýunça işler guramaçylykly dowam edýär. Sebitde daýhan yhlasy bilen ýetişdirilen gant şugundyrynyň bol hasylyny gysga möhletde ýygnap almak işleri talabalaýyk derejede alnyp barylýar.

Şeýle hem häkim şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bulardan başga-da, welaýatda dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen bagly zerur işleriň alnyp barlyşy barada habar berildi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işlerine ünsi çekdi hem-de welaýatyň meýdanlarynda bar bolan pagta hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak, 2023-nji ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm işlerini talabalaýyk alyp barmak, pagta öndürijiler bilen döwlete tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmek babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz bugdaý ekilen meýdanlarda gögeriş we ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmeginiň hemişe gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmegiň möhüm wezipedigini belläp, ösdürilip ýetişdirilen güýzlük ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň, gant şugundyrynyň hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak boýunça zerur tagallalaryň edilmelidigini tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine ünsi çekip, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky işleriň gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Şunuň bilen birlikde, häkime welaýatda dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen bagly zerur işleriň geçirilmegi tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, şu günler ýurdumyzda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň üpjün edilmegine, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna hemmetaraplaýyn çemeleşmegiň möhümdigini belledi hem-de bu babatda birnäçe degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň hem-de mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňky habarlar
15.04
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 45 million 320 müň dollaryndan gowrak boldy
15.04
Hokkeý boýunça halkara ýaryşa gatnaşyjylara
15.04
Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylara
14.04
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
14.04
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
14.04
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
14.04
Aşgabatda geçiriljek halkara hokkeý ýaryşyna bagyşlanan mediaforum
12.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
12.04
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
12.04
Türkmenistanyň Prezidenti O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady
top-arrow