Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gazagystan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gazagystan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
Çap edildi 21.11.2022
360

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň adyndan we hut öz adyndan Kasym-Žomart Tokaýewe Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

“Geçirilen saýlawlaryň netijesi Gazagystanyň halkynyň Siziň ýurdy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça alyp barýan syýasy ugruňyza doly ynanýandygyny aýdyň görkezdi. Siziň türkmen-gazak gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga goşýan şahsy goşandyňyz aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Geljekde-de bilelikdäki tagallalarymyzyň netijesinde biziň doganlyk halklarymyzyň bähbidine ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmegi üpjün etjekdigimize we täze mazmun bilen baýlaşdyrjakdygymyza ynanýaryn” diýip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy hatynda nygtady.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Kasym-Žomart Tokaýewe berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Gazagystan Respublikasynyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk, gülläp ösüş arzuw etdi.

Soňky habarlar
07.12
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi
07.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Aly gyzy Gafarowany Türkmenistanyň «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» ordeni bilen sylaglamak hakynda
07.12
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
07.12
Türkmenistanda Sierra-Leone Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisindäki duşuşykda Azerbaýjanyň parlamenti bilen hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
07.12
Türkmenistan — Azerbaýjan: parlamentara gatnaşyklar pugtalandyrylýar