Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi
Çap edildi 19.11.2022
878

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň sekizinji mejlisi geçirildi. Onda 9-njy noýabrda Milli Geňeşiň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň ýigriminji maslahatynda kabul edilen Kanunlar makullanyldy. Bu kadalaşdyryjy hukuk namalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Mejlisiň işine gatnaşmaga köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

Mejlisiň dowamynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň, şeýle-de komitetleriň ýolbaşçylarynyň çykyşlary diňlenildi. Olarda kanunçylyk namalarynyň her biri boýunça netijenamalar berildi. Ilki bilen, Mejlis tarapyndan kabul edilen “Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanuny ara alnyp maslahatlaşyldy. Çykyş edenler bu resminamanyň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna hem-de halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna we ýörelgelerine laýyklykda işlenip taýýarlanylandygyny, notarial işiniň esasy ýörelgeleriniň notariusyň hukuk derejesi bilen sazlaşygyna gönükdirilendigini bellediler.

Soňra “Sirk we sirk sungaty hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna garaldy. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň umumy pikirine görä, bu Kanun milli medeniýetimiziň mundan beýläk-de ösdürilmegine hukuk taýdan ýardam berilmegine, döredijilik işgärleriniň bähbitlerini goramaga gönükdirilendir. “Ýerli öz-özüňi dolandyryş hakynda” Türkmenistanyň Kanuny ara alnyp maslahatlaşylanda, onuň ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işini giňeltmek, hukuk esaslaryny we ygtyýarlyklaryny berkarar etmek, döwlet häkimiýetiniň edaralary bilen olaryň özara gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek babatda möhümdigi bellenildi.

Çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda parlamentara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça yzygiderli çäreleriň amala aşyrylýandygyny nygtadylar. Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary esasynda halkara hukuk kadalary milli kanunçylygymyza ornaşdyrylýar, parlament ulgamynda beýleki döwletler we halkara guramalar bilen tejribe alşylýar, halkara resminamalara goşulyşmak arkaly özara gatnaşyklaryň çäkleri giňeldilýär.

Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde “Ýükleriň ýol arkaly halkara daşalmagy babatda şertnama hakyndaky Konwensiýa Elektron haryt-ulag hatyna degişli Goşmaça Teswirnama goşulmak hakynda” we “Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna hem garaldy. Türkmenistanyň bu Konwensiýalara goşulmagynyň hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadyny has-da pugtalandyrmaga mümkinçilik berjekdigi bellenildi. Şunuň bilen bir hatarda, Halk Maslahatynyň agzalary hereket edýän kanunçylygy kämilleşdirmäge degişli birnäçe kadalaşdyryjy hukuk namalaryna seretdiler. Olaryň hatarynda “Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, “Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda”, “Goranmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, “Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň Bitewi kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda” Kanunlar bar.

Şunuň bilen baglylykda, döwletimiziň kadalaşdyryjy hukuk binýadynyň kämilleşdirilmeginiň ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni taýdan ösdürilmegine hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň, “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda” göz öňünde tutulan özgertmeleriň netijeli amala aşyrylmagyna gönükdirilendigi bellenildi.

Mejlisiň dowamynda başga-da möhüm meselelere garaldy.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň sekizinji mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylan Kanunlar biragyzdan goldanyldy we degişli Kararlar bilen berkidildi.

Soňky habarlar
23.02
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
23.02
Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sowgatlary gowşurylar
23.02
N.M.Annagurbanow hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
23.02
Türkmenistanyň Prezidenti Estoniýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisini geçirdi
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady
22.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti Bruneý Darussalam Döwletiniň Soltanyny gutlady
22.02
“Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň nobatdaky sany
top-arrow