Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Türkmenistanda Koreý medeniýetiniň günleriniň jemleýji güni
Medeniýet
Türkmenistanda Koreý medeniýetiniň günleriniň jemleýji güni
Çap edildi 12.11.2022
1837

Türkmenistanda Koreý medeniýetiniň günleri tamamlandy. Ol dostlukly halkyň döwrebap aýdym-sazlary we kinematografiýasy, onuň baý däp-dessurlary bilen tanyşmak çärelerini özünde jemledi.

Aşgabatlylar hem-de paýtagtymyzyň myhmanlary soňky ýyllarda koreý kinematografiýaçylary tarapyndan döredilen doly göwrümli çeper filmler bilen tanyşdylar.

Döredijilik çäresiniň jemleýji gününde Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda Koreýanyň däp bolan aşhanasynyň ajaýyp naz-nygmatlary bilen tanyşdyrylyş çäresi geçirildi.

Şeýle-de teatryň eýwanynda däp bolan hanbok lybasynyň toplumy görkezildi, ol koreý medenýetiniň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Isleg bildirenlere göwnüne ýaran bu lybaslara geýnip, ýadygärlik surata düşmäge mümkinçilik döredildi. Özüniň köp gatlydygyna garamazdan, bu egin-eşikleri geýmekde hiç bir çylşyrymlylygyň we ýörite ölçeg almak zerurlygynyň ýokdugyny bellemek gerek.

Soňra agşamky çäre Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň hem-de «Gugak» koreý kwartetiniň bilelikdäki konserti bilen dowam etdi.

Türkmenistanda Koreý medeniýetiniň günleriniň çäklerinde geçen ajaýyp çäreler iki halkyň arasyndaky ynanyşmagyň we özara düşünişmegiň pugtalanmagyna ýardam etdi.

Soňky habarlar
26.03
Saýlawlar – 2023: türkmen jemgyýetiniň demokratik ýörelgeleri pugtalandyrylýar
26.03
Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça ses bermek dowam edýär
26.03
Hormatly Prezidentimiz parlament saýlawlaryna gatnaşdy
26.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy parlament saýlawlaryna gatnaşdy
26.03
Parlament saýlawlarynda 60% gowrak saýlawçylar ses berdi
26.03
Türkmenistanda parlament saýlawlary dowam edýär
26.03
Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirilýär
26.03
Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça ses bermek başlandy
25.03
Türkmenistanyň türgenleri Taekwondo ITF görnüşi boýunça Merkezi Aziýa çempionatynda 19 medala mynasyp boldular
24.03
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
top-arrow