Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Türkmenistanda Koreý medeniýetiniň günleriniň jemleýji güni
Medeniýet
Türkmenistanda Koreý medeniýetiniň günleriniň jemleýji güni
Çap edildi 12.11.2022
813

Türkmenistanda Koreý medeniýetiniň günleri tamamlandy. Ol dostlukly halkyň döwrebap aýdym-sazlary we kinematografiýasy, onuň baý däp-dessurlary bilen tanyşmak çärelerini özünde jemledi.

Aşgabatlylar hem-de paýtagtymyzyň myhmanlary soňky ýyllarda koreý kinematografiýaçylary tarapyndan döredilen doly göwrümli çeper filmler bilen tanyşdylar.

Döredijilik çäresiniň jemleýji gününde Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda Koreýanyň däp bolan aşhanasynyň ajaýyp naz-nygmatlary bilen tanyşdyrylyş çäresi geçirildi.

Şeýle-de teatryň eýwanynda däp bolan hanbok lybasynyň toplumy görkezildi, ol koreý medenýetiniň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Isleg bildirenlere göwnüne ýaran bu lybaslara geýnip, ýadygärlik surata düşmäge mümkinçilik döredildi. Özüniň köp gatlydygyna garamazdan, bu egin-eşikleri geýmekde hiç bir çylşyrymlylygyň we ýörite ölçeg almak zerurlygynyň ýokdugyny bellemek gerek.

Soňra agşamky çäre Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň hem-de «Gugak» koreý kwartetiniň bilelikdäki konserti bilen dowam etdi.

Türkmenistanda Koreý medeniýetiniň günleriniň çäklerinde geçen ajaýyp çäreler iki halkyň arasyndaky ynanyşmagyň we özara düşünişmegiň pugtalanmagyna ýardam etdi.

Soňky habarlar
07.12
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi
07.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Aly gyzy Gafarowany Türkmenistanyň «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» ordeni bilen sylaglamak hakynda
07.12
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
07.12
Türkmenistanda Sierra-Leone Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisindäki duşuşykda Azerbaýjanyň parlamenti bilen hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
07.12
Türkmenistan — Azerbaýjan: parlamentara gatnaşyklar pugtalandyrylýar