Baş sahypa
\
Sport
\
«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň üçünji sany çapdan çykdy
Sport
«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň üçünji sany çapdan çykdy
Çap edildi 02.11.2022
2209

Sporta ýöriteleşdirilen neşiriň ilkinji sahypalary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny bellemäge bagyşlanan dabaralar barada gürrüň berýän materiallar bilen açylýar.

2022-nji ýyl türkmen türgenleri üçin sport ýaryşlaryna baý boldy. «Awazada ýeňijileri sylaglamak» atly materialda türkmen türgenleriniň hormatyna guralan dabara şöhlelendirilýär.

Neşirde yzygiderli çykyş edýän Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Sergeý Ýepifanow «Medal gazanmak bagty» atly makalasynda ýaryşlarda üstünlikli çykyş etmek üçin türgende haýsy häsiýetleriň ösdürmelidigi barada öz pikirini paýlaşýar.

«Sport metbugatynyň taryhy» atly makalada dünýädäki we Türkmenistandaky ilkinji sport neşirleri baradaky maglumatlar bilen tanyşmak bolýar.

Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyby Atageldi Myradow tarapyndan taýýarlanan «Ahalteke aty şa maşgalasyna sowgat hökmünde» diýen gyzykly material okyjylary özüne çeker.

XX asyryň 30-njy ýyllarynda Türkmenistanda üç sany möhüm sport çäresine gatnaşdy. 1935-nji ýylda meşhur Aşgabat-Moskwa atly ýörişi, Aşgabat-Moskwa welosipedli ýöriş we 1936-njy ýylda Türkmenbaşy (Krasnowodsk)-Moskwa ugry boýunça taýmyllarda ýüzüş geçirildi. «Türkmen balykçylarynyň sport edermenligi» atly makalada gahrymançylykly ýüzüşe gatnaşyjylar hakynda gürrüň berilýär.

Katarda geçiriljek XX dünýä çempionatynyň başlanmagyna näçe az wagt galdygyça, janköýerlerde şonça-da uly gyzyklanma döreýär. Ýeňiji bolmaga esasy dalaşgärler hakynda Aşgabat şäherindäki 86-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Emir Garajaýewiň teswiri okyjylara hödürlenilýär.

Mundan başga-da, žurnalyň şu sanynda Ýewropanyň, dünýäniň we türkmen milli sportunyň täzelikleri we ýetilen beýik sepgitleri barada gyzykly maglumatlardyr materiallar çap edilipdir.

Soňky habarlar
21.03
Dostluk we ynanyşmak syýasaty — ata Watanymyzyň gülläp ösüşiniň kepili
21.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.03
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
21.03
Garaşsyz, hemişelik Bitarap
20.03
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet sapary
20.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
20.03
Aşgabatda halkara maslahat geçirilýär
20.03
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 181 million 691 müň dollaryndan gowrak boldy
20.03
Türkmen-katar ýokary derejeli gepleşikleriň netijeleri boýunça resminamalar toplumyna gol çekildi
20.03
Dohada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Kataryň Emiriniň arasynda gepleşikler başlandy
top-arrow