Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Türkmenistanda halkara festiwal geçirildi
Medeniýet
Türkmenistanda halkara festiwal geçirildi
Çap edildi 14.10.2022
1732

Şu gün Türkmenabat şäherinde «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünyä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalynyň dabaraly ýapylyşy boldy.

Halkara döredijilik forumynyň soňky güni Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde türkmen we daşary ýurtly senetçileriň ussatlyk sapaklary bilen başlandy. Bu ýere ýygnanlar görkezilen sungat eserelerine syn etdiler we olary öwrendiler, şeýle hem amaly-haşam sungatynyň dürli görnüşlerini döretmegiň aýratynlyklary, senediniň inçe syrlary barada gürrüň berdiler.

Ussatlar haly we zergär önümleriniň, dürli milli gurallary taýýarlamagyň, keşde gaýamagyň, agaç we demir işlemegiň usullaryny görkezdiler we bu barada gyzykly gürrüň berdiler.

Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň maslahatlar zalynda «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünyä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalynyň dabaraly ýapylyşy boldy. Göwrümli döredijilik çäresine gatnaşanlaryň ählisine festiwalyň Diplomy gowşuryldy.

Halkara festiwala gatnaşanlar, öz gezeginde, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Bedimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul etdiler.


Soňky habarlar
07.12
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi
07.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Aly gyzy Gafarowany Türkmenistanyň «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» ordeni bilen sylaglamak hakynda
07.12
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
07.12
Türkmenistanda Sierra-Leone Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisindäki duşuşykda Azerbaýjanyň parlamenti bilen hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
07.12
Türkmenistan — Azerbaýjan: parlamentara gatnaşyklar pugtalandyrylýar