Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Türkmenistanda halkara festiwal geçirildi
Medeniýet
Türkmenistanda halkara festiwal geçirildi
Çap edildi 14.10.2022
2604

Şu gün Türkmenabat şäherinde «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünyä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalynyň dabaraly ýapylyşy boldy.

Halkara döredijilik forumynyň soňky güni Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde türkmen we daşary ýurtly senetçileriň ussatlyk sapaklary bilen başlandy. Bu ýere ýygnanlar görkezilen sungat eserelerine syn etdiler we olary öwrendiler, şeýle hem amaly-haşam sungatynyň dürli görnüşlerini döretmegiň aýratynlyklary, senediniň inçe syrlary barada gürrüň berdiler.

Ussatlar haly we zergär önümleriniň, dürli milli gurallary taýýarlamagyň, keşde gaýamagyň, agaç we demir işlemegiň usullaryny görkezdiler we bu barada gyzykly gürrüň berdiler.

Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň maslahatlar zalynda «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünyä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalynyň dabaraly ýapylyşy boldy. Göwrümli döredijilik çäresine gatnaşanlaryň ählisine festiwalyň Diplomy gowşuryldy.

Halkara festiwala gatnaşanlar, öz gezeginde, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Bedimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul etdiler.


Soňky habarlar
21.03
Dostluk we ynanyşmak syýasaty — ata Watanymyzyň gülläp ösüşiniň kepili
21.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.03
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
21.03
Garaşsyz, hemişelik Bitarap
20.03
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet sapary
20.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
20.03
Aşgabatda halkara maslahat geçirilýär
20.03
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 181 million 691 müň dollaryndan gowrak boldy
20.03
Türkmen-katar ýokary derejeli gepleşikleriň netijeleri boýunça resminamalar toplumyna gol çekildi
20.03
Dohada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Kataryň Emiriniň arasynda gepleşikler başlandy
top-arrow