Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Halkara festiwal öz işini dowam edýär
Medeniýet
Halkara festiwal öz işini dowam edýär
Çap edildi 13.10.2022
3034

Şu gün Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Senetçilik we amaly –haşam sungaty dünyä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwaly öz işini dowam etdi. Welaýatyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde guralan senetçilik işleriniň we amaly-haşam eserleriniň Halkara sergisi festiwalyň ikinji gününde hem köp adamly boldy. Bu ýere gelenler Gazagystanyň, Özbegistanyň, Eýranyň, Koreýa Respublikasynyň, Türkiýäniň we Latwiýanyň milli mirasyny şöhlelendirýän eserler bilen tanyşdylar.

Soňra «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünyä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalyna gatnaşyjylar welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda geçirilen «Adaty senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly ylmy-amaly maslahata gatnaşdylar.

Günüň ikinji ýarymynda welaýat merkeziniň «Türkmeniň Ak öýi» binasynda milli eşikleriň modasynyň görkeziliş dabarasy geçirildi. Dürli ýaşdaky zenanlaryň we çagalaryň milli eşikleriniň özboluşly milli öwüşgünleri, nagyşlary, şaý-sepleriň köp dürli görnüşleriniň sazlaşygy bu çärä gatnaşýan myhmanlarda ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy.

 

Şeýle hem «Senetçilik we amaly – haşam sungaty dünyä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalynyň çäklerinde şanly waka mynasybetli konsert geçirildi. Medeniýet we sungat ussatlarynyň belent ruha beslenen aýdym-sazly çykyşlary halkara festiwalyna özboluşly baýramçylyk öwüşginini çaýdy.

Soňky habarlar
01.04
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň täze sany okyjylara ýetirildi
31.03
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
31.03
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidentini gutlady
31.03
Türkmenistanyň Prezidenti Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasyny gutlady
31.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidentini gutlady
31.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasyny gutlady
31.03
Arkadag şäheriniň döwlet arhiwi döredildi
31.03
Pudagara topar Aşgabatdaky zeýkeş aragatnaşyk ötüginiň tehniki ýagdaýyny seljerer
30.03
Obasenagat toplumynyň netijeliligi — azyk bolçulygynyň binýady
30.03
Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäheriniň häkimliginiň adyny üýtgetmek hakynda Karara gol çekdi
top-arrow