Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti “VINCI Construction Grands Projets” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti “VINCI Construction Grands Projets” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
Çap edildi 25.09.2022
625

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “VINCI Construction Grands Projets” fransuz kompaniýasynyň ýolbaşçysy Patrik Kadrini kabul etdi.

Myhman ikiçäk duşuşyga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimizi Garaşsyzlyk güni bilen mähirli gutlady hem-de döwlet Baştutanymyza we Türkmenistanyň ähli halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Şeýle-de kompaniýanyň ýolbaşçysy Aşgabada ilkinji gezek gelip görýändigini, onuň gözel keşbine haýran galandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz myhmany mübärekläp, gutlaglary hem-de ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çärelerine gatnaşýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi we Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny nygtady. Şolaryň hatarynda “VINCI” fransuz kompaniýasy hem bar.

Söhbetdeşligiň dowamynda hormatly Prezidentimiz we myhman işewürlik gatnaşyklaryny giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Patrik Kadri türkmen bazarynyň Fransiýanyň, umuman, Ýewropanyň işewür toparlary üçin aýratyn özüne çekijidigini, munuň döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan syýasaty hem-de ýurdumyzyň depginli durmuş-ykdysady ösüşi bilen şertlendirilýändigini belläp, fransiýaly hyzmatdaşlaryň hormatly Prezidentimiziň başyny başlan täze düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilmegine uzak möhletleýin esasda işjeň gatnaşmagy maksat edinýändiklerini tassyklady.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, milli ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy, şähergurluşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi ýokary öndürijilikli öňdebaryjy tehnologiýalara, innowasion binagärlik taslamalaryna hem-de inženerçilik-tehniki işläp taýýarlamalara bolan zerurlygy artdyrýar. Bu babatda Türkmenistan halkara işewür toparlarynyň öňdebaryjy wekilleri, şol sanda fransuz kompaniýalary bilen özara bähbitli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge, iň gowy dünýä tejribesini çekmäge gyzyklanma bildirýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow fransuz kompaniýalarynyň ýurdumyzdaky taslamalary ýokary hilli hem-de öz wagtynda ýerine ýetirýändiklerini belledi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň fransuz hünärmenleri — binagärler hem-de taslamaçylar bilen mundan beýläk-de hyzmatdaşlyk üçin açykdygyny, arasynda “VINCI” kompaniýasy hem bolan öňdebaryjy gurluşyk kompaniýalary bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegini maksat edinýändigini belläp, türkmen tarapynyň geljegi uly täze taslamalar boýunça anyk tekliplere seretmäge taýýardygyny aýtdy.

Öz gezeginde, Patrik Kadri fransuz kompaniýasynyň ýurdumyz bilen köpýyllyk hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden buýsanýandygyny belläp, “VINCI” kompaniýasynyň mundan beýläk-de öz üstüne alan borçnamalaryny pugta berjaý etjekdigine ynandyrdy.

Soňky habarlar
02.12
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy
01.12
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy
01.12
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatyndaky çykyşy
01.12
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady
01.12
Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
01.12
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady
01.12
Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поздравил руководство Объединённых Арабских Эмиратов
01.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy
01.12
Arkadagly Gahryman Serdarymyz: Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar
01.12
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanda BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini açmak barada başlangyjy tassyklady
top-arrow