Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Döwlet maslahaty
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Döwlet maslahaty
Çap edildi 23.09.2022
401

Şu gün paýtagtymyzyň Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan Döwlet maslahaty geçirildi. Watanymyzyň  durmuşynda şanly waka bolan umumymilli forumyň gün tertibine şu döwürde gazanylan üstünlikleriň netijelerini jemlemek, ýurdumyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerini ara alyp maslahatlaşmak meseleleri girizildi.  

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan toplumlaýyn durmuş-ykdysady hem-de demokratik özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýar. Munuň özi nesilleriň hem-de döwürleriň üznüksiz arabaglanyşygynyň, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň döredijiligiň hem-de ösüşiň täze belentliklerine tarap okgunly hereketiniň aýdyň mysalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Garaşsyzlyk baýramy mähriban halkymyzyň durmuşynda diňe möhüm sene bolmak bilen çäklenmän, eýsem, geçen ýolumyza baha bermek, gazanan üstünliklerimiziň ähmiýetine düşünmek we öňde duran wezipeleri kesgitlemek üçin hem ajaýyp mümkinçilikdir.

Soňky habarlar
03.10
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
02.10
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Biz ösüşleriň ýeňişli ýollaryny geçýäris
02.10
Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidentini gutlady
02.10
Türkmenistanyň Prezidenti Lýuksemburgyň Gersogyny gutlady
02.10
Türkmenistanyň Prezidentiniň M.Ö.Öwezow hakynda Permany
02.10
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar