Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Çap edildi 02.09.2022
3805

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ulgamlaryny mundan beýläk-de okgunly ösdürmäge gönükdirilen milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Şeýle-de kabul edilýän kanunlary, döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň mazmunyny düşündirmek, Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň gazanan üstünliklerini, halkymyzyň taryhy-medeni gymmatlyklaryny wagyz etmek, ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemek babatda degişli işler alnyp barylýar.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy döwlet Baştutanymyzy hem-de ähli türkmenistanlylary “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi bilen gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwletimiziň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny pugtalandyrmak boýunça işleriň mundan beýläk-de dowam etdirilmeginiň örän wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynyň geçirilmeginiň, “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” (rejelenen görnüşi) Kanunyň kabul edilmeginiň taryhy ähmiýetli wakadygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, gurultaýda kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda degişli düzümler bilen sazlaşykly işleriň ýola goýulmalydygy barada aýdyldy.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew ýurdumyzyň hukuk ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek maksady bilen alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan çäreleri guramaçylykly geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Halk Maslahatynyň agzalary köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edip, döwlet ýaşlar syýasatynyň maksatlary hem-de wezipeleri, durmuşa geçirilýän taryhy özgertmeler, kabul edilýän kanunçylyk namalary barada gürrüň berýärler.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Halk Maslahatynyň ähli agzalarynyň adyndan “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi bilen gutlap, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky gurultaýynyň taryhy ähmiýetini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan bu forumyň döwlet ýaşlar syýasatynyň has-da ilerlemeginde wajyp orna mynasypdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, gurultaýyň barşynda kabul edilen Kanunyň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň dürli ulgamlarynda ukyplaryny doly ýüze çykarmak üçin ýaşlara giň mümkinçilikleri döredýändigine üns çekildi.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ýaşlary hemmetaraplaýyn düşünjeli, ylymly-bilimli bolmalydyr, dünýä ylmyna çuňňur aralaşmalydyr, öňdebaryjy tehnologiýalardan ussatlyk bilen baş çykarmalydyr. Bularyň ählisi kanunçylyk esasda berkidilmegini talap edýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ösüp gelýän nesli gadymdan gelýän milli däplere görä, watançylyk ruhunda terbiýelemäge uly üns bermegiň wajypdygyny belläp, degişli maslahatlary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow döwlet emlägine degişli birnäçe desgalary hususylaşdyrmak boýunça geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet emlägini dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek hem-de oňaýly işewürlik gurşawyny döretmek maksady bilen görülýän çäreler barada habar berildi.

Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, häkimlikler bilen bilelikde döwletiň garamagyndan aýyrmak we hususylaşdyrmak üçin kärhanalardyr edaralar boýunça seljermeler geçirildi. Onuň netijeleri boýunça degişli teklipler taýýarlanyldy. Şol tekliplere laýyklykda, bäsleşikli söwda arkaly Suw hojalygy baradaky döwlet komitetine, Türkmen döwlet neşirýat gullugyna, Aşgabat şäheriniň, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimliklerine degişli desgalaryň birnäçesini hususylaşdyrmak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny işjeň ornaşdyrmagyň, halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň kärhanalaryny dolandyrmak boýunça eýeçiligiň dürli düzümlerini döretmegiň, desgalary tapgyrlaýyn hususylaşdyrmak arkaly düýpli özgertmeleri amala aşyrmagyň ykdysady strategiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz bu ugurda görülýän çäreleriň milli ykdysadyýetde döwlete dahylsyz ulgamyň paýynyň artdyrylmagyna ýardam etmelidigini belledi we öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilişine yzygiderli gözegçiligi üpjün etmegiň möhümdigine ünsi çekip, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýurdumyzyň gury ýerlerinde nebite geljegi uly ygtyýarlylandyrylan toplumlary öwrenmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bu babatda “Uglewodorod serişdeleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, gury ýerlerde nebit işlerini geçirmek hem-de täze nebitgaz taslamalaryna daşary ýurt maýa goýumlaryny işjeň çekmek maksady bilen, degişli döwlet edaralarynyň wekillerinden ybarat bolan ýörite topary döretmek arkaly Türkmenistanyň çäginiň gury ýerlerinde nebite baý bolan, ygtyýarlylandyrylan toplumlary kesgitlemek hem-de “Türkmennebit” döwlet konserniniň gyzyklanma bildirýän kompaniýalary bilen toplumlara daşary ýurt maýadarlaryny çekmek boýunça gepleşikleri geçirmek teklip edilýär. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli teklibi hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň baý uglewodorod serişdelerini giňden ulanmagyň, pudaga maýa goýumlary çekmegiň Türkmenistanda amala aşyrylýan bilelikdäki taslamalara gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän daşary ýurt kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam edýändigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz nebitgaz pudagyndaky özgertmeleri çaltlandyrmagyň döwrüň talabydygyna ünsi çekip, bu babatda işleri dowam etmek barada wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer “Türkmengaz” döwlet konsernini zerur enjamlar bilen üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. “Döwletabatgazçykaryş” hem-de “Lebapgazçykaryş” müdirlikleriniň önümçilik desgalarynyň birnäçesinde könelişen we hatardan çykan enjamlary çalyşmak, abatlaýyş işlerini geçirmek üçin degişli enjamlary satyn almak zerur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna “Türkmengaz” döwlet konserniniň kompressorlary we ätiýaçlyk şaýlary satyn almagy hakynda” Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, nebitgaz senagatynyň durnukly we netijeli işlemeginiň düzümiň hem-de önümçilik kuwwatlyklarynyň döwrebaplaşdyrylmagy, netijeli tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen gönüden-göni baglydygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we resminamany talabalaýyk ýerine ýetirmegi üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda pagta ýygymyna taýýarlyk görlüşi hem-de möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Şu gün tutuş ýurdumyz boýunça agrotehniki kadalaryň berjaý edilmegi bilen, möhüm oba hojalyk möwsümine — güýzlük bugdaý ekişine girişilendigi barada hasabat berildi. Ekişde ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryny we gurallary netijeli işletmek, gallaçylary ýokary hilli bugdaý tohumlary bilen üpjün etmek boýunça degişli işler geçirildi. Ekerançylyk ýerleriniň suw bilen üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça çäreleriň görülýändigi barada hem hasabat berildi.

Şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynda gowaça ideg etmek işleri bilen bir hatarda, pagta ýygymy möwsümine guramaçylykly başlanmagyny üpjün etmek boýunça degişli çäreler durmuşa geçirilýär. “Ak altyn” hasylyny bellenilen möhletde we ýitgisiz ýygnap almak maksady bilen, pagta arassalaýjy kärhanalaryň, kabul ediş harmanhanalarynyň çig maly üznüksiz kabul etmegi üçin degişli işler alnyp barylýar. Pagtany ýygnamakda we daşamakda kombaýnlary, ýük awtoulaglaryny, traktorlary, tirkegli traktorlary netijeli ulanmak maksat edinilýär. Wise-premýer döwlet Baştutanymyza il içinde hormatlanýan ýaşulularyň gatnaşmagynda pagta ýygymyna başlamagyň senesini belläp, oňa ak pata bermek baradaky haýyş bilen ýüzlendi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalygynda örän möhüm we jogapkärli möwsüm bolan pagta ýygymynyň ýetip gelendigini belledi. Döwlet Baştutanymyz Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 7-nji sentýabrda, Daşoguz welaýatynda bolsa 14-nji sentýabrda pagta ýygymyny başlamaga ak pata berdi. Hormatly Prezidentimiz hormatly ýaşululardan ýygymy “Bismilla” bilen başlap bermeklerini haýyş etdi.

“Harmanyňyza bereket, merdana pagtaçy daýhanlar!” diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we ýurdumyzyň edermen pagtaçylaryna, ähli oba hojalyk işgärlerine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, hususan-da, Aşgabat şäheriniň çäginde ýerasty suwlaryň derejesini peseltmek hem-de lagym we ýagyn suwlaryny akdyryjy ýerasty zeýkeş inženerçilik ulgamlaryny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Paýtagtymyzyň çalt depginler bilen ösmegi, ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de durmuş maksatly binalaryňdyr desgalaryň yzygiderli gurulmagy netijesinde ygtybarly inženerçilik ulgamlaryny döretmek, ýerasty suwlaryň derejesini peseltmek zerur bolup durýar. Öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararyna laýyklykda, zeýkeş-aragatnaşyk ötügini we lagym suwuny arassalaýjy desgany gurmak işleri amala aşyryldy.

Mundan başga-da, häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň günorta tarapynda sil suwlaryny sowujy desgalar toplumynyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Bu inženerçilik desgalarynyň işe girizilmegi bilen, paýtagtymyzyň ýerasty suwlarynyň derejesi peselip, şäheriň gidromelioratiw ýagdaýyny kadaly saklamak, zeý we sil suwlaryndan goraglylygyny üpjün etmek, lagym we ýagyş suwlaryny şäheriň daşyna çykarmak mümkinçilikleri döredildi.

Wise-premýer degişli hünärmenler tarapyndan paýtagtymyzyň günbatar hem-de demirgazyk böleklerinde ýerasty suwlaryň derejesini kesgitlemek boýunça tehniki hasabatlaryň taýýarlanylandygyny habar berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ygtybarly zeýkeş ulgamyny döretmek maksady bilen, degişli teklipler hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýerasty suwlaryň derejesini peseltmek boýunça alnyp barylýan işleriň wajypdygyny nygtady. Munuň özi inženerçilik-tehniki ulgamlaryň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmaga hem-de Aşgabatda durmuş-üpjünçilik meseleleriniň birnäçesini toplumlaýyn çözmäge mümkinçilik berer.

Soňra wise-premýer Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň “Türkmendemirönümleri” döwlet kärhanasynda düýpli abatlaýyş-bejeriş işlerini geçirmek hem-de bu işler üçin zerur bolan serişdeleri satyn almak boýunça geçirilen halkara bäsleşigiň netijeleri barada hasabat berdi. Geçirilen bäsleşigiň jemleri boýunça Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan “Dost gurluşyk, söwda, önümçilik” hojalyk jemgyýetiniň teklibi has amatly hasaplandy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna şu hojalyk jemgyýeti bilen degişli şertnamany baglaşmak baradaky teklip hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow beýan edilen teklibi makullap, ýurdumyzda isleg bildirilýän gurluşyk serişdelerini öndürmäge ýöriteleşdirilen iri kärhanalaryň bökdençsiz işlemegini üpjün etmegiň wajypdygyna aýratyn ünsi çekdi.

Soňra wise-premýer hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň täze ýadygärliginiň durkuny döwrebap täzelemek hem-de ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak boýunça taýýarlanan teklipler barada hasabat berdi. Bu desgadaky işlere şu ýylyň sentýabr aýynda başlamak we ony Gündogaryň beýik akyldary hem-de nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli 2024-nji ýylyň maý aýynda tamamlamak göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Karara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, bu möhüm desgada işleriň ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew telekeçiligi ösdürmek üçin şertleri döretmek babatda amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” laýyklykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan önümçilik maksatly desgalaryň gurulmagy netijesinde milli ykdysadyýetimizde hususy ulgamyň tutýan orny yzygiderli artýar.

Şu maksatnamada ykdysady zolaklary döretmek boýunça bellenen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda hereket edýän senagat zolagynyň golaýynda täze senagat zolagyny döretmek baradaky teklip hödürlenildi. Bu senagat zolagynda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümleri öndürýän kärhanalary döretmek göz öňünde tutulýar. Bu ugurda kesgitlenen işleriň amala aşyrylmagy milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, hususy ulgamyň işjeňligini ýokarlandyrmaga, içerki we daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge, milli ykdysadyýetimizde hususy pudagyň tutýan ornuny artdyrmaga ýardam eder. Senagat zolagynda ýokary tehnologiýaly döwrebap kärhanalaryň işe girizilmegi bilen, onuň eksport kuwwatyny artdyrmak üçin mümkinçilikler dörediler. Ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilmegi importyň möçberlerini azaltmaga mümkinçilik berer. Şunuň bilen birlikde, täze kärhanalaryň işe girizilmegi 10 müňden gowrak iş orunlaryny döretmäge ýardam eder.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakda hem-de dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmekde hususy ulgama möhüm ornuň degişlidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz kiçi we orta telekeçiligi goldamak boýunça döwlet tarapyndan geçirilýän çäreleriň ýurdumyzda telekeçilik işini işjeňleşdirmek arkaly ykdysady we durmuş taýdan ösüşiň ýokary depginlerini üpjün etmäge gönükdirilendigini aýdyp, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa «Garaşsyz Türkmenistan halkara habarlar giňişliginde» atly halkara maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berip, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli çäreleriň meýilnamasyny hödürledi. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna gabatlanan forum berkarar döwletimiziň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerini giňden wagyz etmek hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak maksady bilen geçirilýär.

5-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen bilelikde guraljak halkara maslahatyň barşynda Döwlet habarlar agentliginiň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, gazet-žurnallaryň redaksiýalarynyň wekilleri daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ozal baglaşylan halkara resminamalaryň ýerine ýetirilişi, geljekki edilmeli işler we öňde duran wezipeler barada pikir alşarlar. Onuň işine sanly ulgam arkaly daşary ýurtlaryň habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.

Çäräniň çäklerinde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan sergini guramak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň gazanan üstünliklerini hem-de ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleri wagyz etmekde köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ähmiýetini nygtady. Döwlet Baştutanymyz bu halkara çäräniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow “Türkmenistanda seýsmologiýa ylmyny toplumlaýyn ösdürmegiň 2022 — 2026-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň” taslamasy barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň häzirki zaman seýsmotektoniki ýagdaýynyň ösýän şertlerinde mümkin bolan ýertitreme zolaklaryny öwrenmek boýunça işleri güýçlendirmek, ýer gabygynyň seýsmiki, geodinamiki, elektromagnit, gidrodinamiki we geohimiki ölçeglerine gözegçilik etmek hem-de baha bermek boýunça ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, Ylymlar akademiýasy tarapyndan “Türkmenistanda seýsmologiýa ylmyny toplumlaýyn ösdürmegiň 2022 — 2026-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň” we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Bu maksatnama ýurdumyzda seýsmiki howpa we seýsmiki töwekgelçilige baha bermek boýunça amala aşyrylýan işleriň çäklerinde ylmyň ornuny ýokarlandyrmaga, düýpli we amaly seýsmiki ylmy barlaglary alyp barmaga, seýsmiki howply zolaklary ýüze çykarmak maksady bilen, maglumatlary toplamaga gönükdirilendir. Bularyň ählisi ilatyň goraglylygyny üpjün etmek ugrunda döwlet syýasatyny durmuşa geçirmäge, ýaşlary ylmy-tehnologik işlere giňden çekmäge, ylmy gözlegleriň netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam eder. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna “Türkmenistanda seýsmologiýa ylmyny toplumlaýyn ösdürmegiň 2022 — 2026-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň” we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň taslamasy hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, sebitimiziň seýsmologik ýagdaýyny nazara almak bilen, bu möhüm ugurda ylmy gözlegleri seljermegiň we işjeňleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow göz öňünde tutulan çäreleriň mümkin bolan töwekgelçiliklerini öwrenmäge hem-de giň ekologik we tehnogen heläkçilikleriň öňüni almaga ýardam etjekdigini belläp, bu maksatnamanyň düzgünlerini has kämilleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere anyk görkezmeler berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň bilim, sport we ýaşlar syýasaty ulgamlarynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda abraýly halkara guramalar bilen gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna taýýarlanan birnäçe teklipler, hususan-da, ÝUNESKO we onuň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komiteti bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça teklip hödürlenildi.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyz 2017 — 2021-nji ýyllaryň dowamynda bu komitetiň agzasy bolmak bilen, onuň işine işjeň gatnaşdy. Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda Türkmenistanyň dalaşgärligini bu komitetiň düzüminde 2023 — 2027-nji ýyllar üçin agzalyga hödürlemek hem-de geljek ýyllarda ýurdumyzda bedenterbiýe we sport meselelerine jogapkär ministrleriň halkara maslahatyny geçirmegiň mümkinçiliklerine seretmek teklip edilýär.

Şunuň bilen bir hatarda, ÝUNESKO bilen ylym-bilim ulgamynda özara gatnaşyklary giňeltmek, Birleşen Milletler Guramasynyň bu iri ýöriteleşdirilen edarasy tarapyndan geçirilýän çärelere talyp ýaşlary çekmek boýunça teklipler beýan edildi. Mundan başga-da, şu ýylyň 16 — 19-njy sentýabry aralygynda Nýu-Ýork şäherinde ÝUNESKO-nyň guramagynda geçiriljek Bilim ulgamyny özgertmek boýunça bütindünýä sammitiniň işine Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy meýilleşdirilýär.

Sport ulgamynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde Halkara Olimpiýa Komiteti hem-de Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi bilen gatnaşyklara uly ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 2 — 5-nji oktýabrynda Kamboja Patyşalygynyň Pnompen şäherinde geçiriljek Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň 41-nji Baş Assambleýasyna Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy baradaky teklip beýan edildi. Şeýle-de ýakyn ýyllarda ýurdumyzda Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Ýerine ýetiriji komitetiniň nobatdaky mejlisini geçirmek teklip edilýär.

Häzirki wagtda abraýly halkara sport guramalary, hususan-da, Bütindünýä dopinge garşy göreş agentligi bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin açylýan täze mümkinçilikler öwrenilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň Halkara sport lukmançylygy federasiýasynyň agzalygyna girmegi boýunça degişli taýýarlyk işleri geçirilýär. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň çäklerinde, hususan-da, GDA-nyň ugurdaş geňeşi bilen bedenterbiýe we sport ulgamynda özara gatnaşyklar netijeli häsiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, bu hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ilerletmek boýunça anyk teklipler beýan edildi. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzda 2023 — 2025-nji ýyllaryň dowamynda sebit we dünýä derejesindäki sport ýaryşlaryny geçirmegiň mümkinçiligine garamak teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň bilim, sport ulgamyny we ýaşlar syýasatyny döwlet strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlemek bilen, bu ugurlarda ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerinde işjeň orny eýeleýändigini nygtady. Şu maksatlar bilen, ýurdumyz BMG-niň ugurdaş düzümleri, beýleki halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürip, özara bähbitli gatnaşyklary işjeňleşdirmek, olaryň many-mazmunyny baýlaşdyrmak boýunça anyk teklipler bilen çykyş edýär.

Döwlet Baştutanymyz innowasion ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistanyň öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga, ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak ulgamynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen mundan beýläk-de netijeli hyzmatdaşlyk etmäge çalyşýandygyny belledi. Ýurdumyzda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän döwrebap sport düzüminiň döredilmegi halkara derejeli iri ýaryşlary geçirmek üçin amatly şertleri üpjün edýär.

Ýaşlar babatda, şol sanda bilim, ylym, medeniýet we sport ulgamlarynda däp bolan gatnaşyklary höweslendirmek arkaly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin hem oňat mümkinçilikler bar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şular barada aýtmak bilen, wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurlardaky işleri yzygiderli dowam etdirmegi tabşyrdy. Munuň özi bu möhüm ulgamlarda netijeli halkara hyzmatdaşlygyň merkezi hökmünde Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň derejesini pugtalandyrmaga ýardam berer.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ýurdumyzyň ulag-logistika mümkinçiligini netijeli durmuşa geçirmek, ugurdaş düzümleri has-da ösdürmek, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmek, üstaşyr ýük daşalyşynyň mukdaryny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Bu ulgamda öňde goýlan wezipeleri çözmek maksady bilen, daşary ýurtlardan Türkmenistana gelýän hem-de ýurduň çäklerinden üstaşyr geçýän awtoulag serişdeleriniň we motosiklleriň eýelerinden alynýan ýygymlaryň hem-de tölegleriň möçberlerini halkara tejribelere, häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek boýunça degişli işler geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, halkara ýük daşamalar ulgamynda häzirki zaman talaplaryndan ugur alnyp, birnäçe teklipler, şol sanda multimodal ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge degişli teklipler taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gatnawlaryň yklymüsti ýollarynyň strategik çatrygynda ýerleşen Türkmenistanyň bu ulgamda bar bolan uly mümkinçilikleri has doly derejede ulanmagy maksat edinýändigini nygtady. Ýurdumyz netijeli halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça yzygiderli çäreleri görüp, oňyn başlangyçlary öňe sürmek bilen, köpugurly sebit hem-de ählumumy ulag-aragatnaşyk düzüminiň kemala getirilmegine anyk goşandyny goşýar.

Döwlet Baştutanymyz üstaşyr geçirmek we beýleki ugurdaş işleri güýçlendirmegiň hem-de sanly ulgam arkaly ösdürmegiň bu ulgamda özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmekde, goşulyşma işlerini çuňlaşdyrmakda esasy ýagdaýlaryň biri bolup durýandygyny nygtap, agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurda toplumlaýyn işleri dowam etdirip, hemme degişli meseleleri içgin seljermegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy, pudaklary ösdürmäge gönükdirilen çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňky habarlar
14.07
Adam baradaky alada — Türkmenistanyň Prezidentiniň döwlet syýasatynyň möhüm ugry
14.07
Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
14.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
14.07
KHBS üçin maglumat
13.07
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
12.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
12.07
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň edermen gallaçylaryna we ähli oba hojalyk işgärlerine
12.07
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberini ýokarlandyrmak hakynda
12.07
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.M.ORAZDURDYÝEWA hakynda
12.07
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany J.Ş.GURBANGELDIÝEW hakynda
top-arrow