Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk giňeldilýär
Syýasat habarlary
Özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk giňeldilýär
Çap edildi 01.08.2022
1032

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna, şeýle hem söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasarlary, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory bilen Aýlagdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Baş sekretary Naýef Falah Mubarak Al-Hajrafiniň duşuşygy boldy.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Aýlagdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşiniň arasynda gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan bilen Aýlagdaky Arap döwletleriniň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde ösdürmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir.

Ýurdumyz sebit hem-de halkara gatnaşyklarda parahatçylygyň we ynanyşmagyň medeniýetini kemala getirmek meselesinde işjeň orny eýeleýär. Şunuň bilen baglylykda, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine, sebitiň ýurtlarynyň hem-de halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň berkidilmegine uly ähmiýet berilýär.

Ulag-logistika ulgamynda hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmeginiň, şeýle hem energetika pudagynda hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň, harytlaryň we hyzmatlaryň görnüşleriniň, özara haryt dolanyşygynyň möçberleriniň mundan beýläk-de artdyrylmagynyň möhümdigi bellenildi.

Duşuşygyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Aýlagdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Baş sekretariatynyň arasynda geňeşmeleriň guraly barada Özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.

Duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistan bilen Aýlagdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşiniň arasyndaky gatnaşyklaryň uly mümkinçilikleriniň bardygyny nygtadylar.

Soňky habarlar
22.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
22.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistanyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
22.09
Hormatly Prezidentimiziň adyna doglan güni mynasybetli gutlag hatlar gelip gowuşdy
22.09
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
21.09
Türkmenistanyň nebitgaz toplumy: ösüşiň ileri tutulýan ugurlary
21.09
Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary
20.09
Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň ХХV maslahatyny çagyrmak hakynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidentiniň KARARY
20.09
Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşany bilen sylaglamak hakynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidentiniň KARARY
20.09
Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty geçirildi
20.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary hem-de Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory iş saparlaryny amala aşyrdylar
top-arrow