Baş sahypa
\
Sport
\
«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň ikinji sany çap edildi
Sport
«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň ikinji sany çap edildi
Çap edildi 02.08.2022
3228

Häzirki wagtda sport halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegidir. «Halklaryň arasyndaky bäsleşik, dostluk we özara düşünişmek» atly makalada Türkmenistanyň Prezidentiniň 2025-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek sambo boýunça dünýä çempionatynyň diňe bir Türkmenistanyň halkara sport abraýyny ýokarlandyrman, eýsem halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hem pugtalandyrjakdygy hakynda aýdan sözleri getirilýär.

Bilşiňiz ýaly, 2024-nji ýylyň tomusky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlary Parižde geçiriler. Şunuň bilen baglylykda halkara žurnalyň sahypalarynyň okyjylaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryna toparlary taýýarlamak üçin Guramaçylyk komitetiniň döredilendigi habar berilýär.

Hanoýda geçirilen Günorta-Gündogar Aziýa oýunlarynda basketbol (3x3) ýaryşyna FIBA-nyň halkara derejeli emin Bagtyýar Ibragimowyň çagyrylandygy her bir türkmenistanly sport muşdagyny begendirse gerek. Türkmen emini baradaky jikme-jik maglumat size «Türkmen emini Ibragimow Günorta-Gündogar Aziýadaky oýunlarda basketbol ýaryşyna eminlik etdi» atly material arkaly hödürlenilýär.

Türkmen futbol hünärmeni Gurban Berdiýewiň ady sport dünýäsinde giňden tanalýar. Häzirki wagtda G. Berdýew Eýranyň «Traktor» klubyna ýolbaşçylyk edýär. Russiýada bu tälimçiniň ýolbaşçylygynda köp sanly meşhur futbolçy çykyş etdi. «Türkmenistan Sport» halkara žurnaly G. Berdýewiň ýolbaşçylygynda oýnan futbolçylardan mysaly ýygyndy düzdi.

Halkara žurnalda Türkmenistanyň Futbol federasiýasy tarapyndan taýýarlanan «Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen futboly» atly täze kitap hakynda hem habar bar. Onda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň oýunlary, futbol klublarynyň oýunlary, duşuşyklaryň netijeleri, futbolçylar we tälimçiler hakynda gyzykly hem-de seýrek suratlar we futbol muşdaklary gyzyklandyrýan beýleki maglumatlar bar.

Meseläniň aýratyn materiallary, «Queens onlaýn» atly Bütindünýä küşt festiwalynyň toparlaýyn tapgyrynyň finalynda 3-nji orny eýelän türkmen küştçülerine bagyşlanýar.

«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynda Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysynyň Özbegistanda geçirilen Aziýa kubogynda görkezen oýunlary, şeýle-de Rumyniýada, Gazagystanda we Gyrgyzystanda geçirilen halkara ýaryşlarda türkmenistanly pälwanlaryň üstünlikli çykyşlary barada okap bilersiňiz.

Soňky habarlar
30.01
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Döwlet Dumasynyň Başlygyny kabul etdi
30.01
Russiýanyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Aşgabatda gepleşikleri geçirer
28.01
Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi
27.01
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýyna gatnaşyjylara we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryna
27.01
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
27.01
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
27.01
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli sylaglamak, harby we ýörite atlar dakmak hem-de hünär derejeleri bermek
26.01
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi
26.01
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine
26.01
Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary
top-arrow