Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti Tailandyň Patyşasyny gutlady
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti Tailandyň Patyşasyny gutlady
Çap edildi 05.07.2022
718

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Tailandyň Patyşasy Maha Wajiralongkorna we ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Tailand Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklar birek-birege hormat goýmak, deňhukuklylyk, özara ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýar, Türkmenistan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň iki halkyň bähbidine geljekde-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Patyşa Maha Wajiralongkorna tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk, Tailand Patyşalygynyň halkyna bolsa parahatçylyk we rowaçlyk arzuw etdi.

Soňky habarlar
18.08
Medeniýet täze taryhy döwürde Türkmenistanyň ösüşiniň ruhy binýadydyr
17.08
Türkmenistanda Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna badalga berildi
17.08
Ulag ulgamyna degişli halkara forumyň netijeleri boýunça brifing
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Indoneziýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
16.08
Türkmenistanyň başlangyçlary ulag ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini açýar