Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Halkymyzyň abadançylygy baradaky alada döwlet syýasatynyň möhüm ugrudyr
Syýasat habarlary
Halkymyzyň abadançylygy baradaky alada döwlet syýasatynyň möhüm ugrudyr
Çap edildi 05.05.2022
1792

Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 29-njy aprelde geçirilen mejlisinde tomus möwsüminiň ýakynlaşyp gelýändigini nazara alyp, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş möwsümini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny belledi. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow ýakynlaşyp gelýän tomus möwsümine görülýän taýýarlyk işleri bilen ýerinde tanyşmak üçin Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy deňizýaka sebite saparynyň çäklerinde Hazaryň ekologik taýdan arassa kenarynda ýerleşen “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyna baryp gördi.

Gahryman Arkadagymyz, ilki bilen, gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan kottejler toplumynda ýerine ýetirilýän işler, gurluşygyň hil derejesi, ulanylýan serişdeleriň aýratynlyklary bilen tanyşdy. Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurulýan toplumda adamlaryň amatly ýaşaýşy, oňaýly dynç alşy üçin ähli zerur şertler döredilýär.

Munuň özi durmuş ugurly desgalaryň gurluşygyny alyp barýan potratçylara we taslama taýýarlaýan hünärmenlere bildirilýän esasy talaplaryň biridir. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde bolmagynyň çäklerinde gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi hem-de bellenilen möhletde tamamlanmagy bilen bir hatarda, binalaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak, bu künjegiň ekologik ýagdaýyny nazara almak babatda birnäçe nesihatlary berdi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Hazar deňziniň ajaýyp kenarynda bina edilen kottejler toplumyna häzirki döwrüň ruhuna kybap gelýän at dakmak başlangyjyny öňe sürdi we ýurdumyzyň telekeçileriniň bu baradaky teklipleri bilen gyzyklandy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Diýarymyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň rowaç alýandygy, umuman, häzirki döwrüň her bir pursadynyň rowaçlyklara beslenýändigi nazara alnyp, bu topluma “Rowaç” diýip at dakmak baradaky teklip öňe sürüldi.

Hormatly Arkadagymyz häzirki döwürde alnyp barylýan işleriň ýurdumyzyň rowaç gadamlaryna kybap gelýändigini belläp, bu toplumy “Rowaç” diýip atlandyrmak baradaky teklibi makullady.

Soňra Gahryman Arkadagymyz Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň häkimi bilen bilelikde, amatly howa gurşawy bolan kenar ýakasynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Şeýle hem hormatly Arkadagymyz tomusky dynç alyş möwsüminde bu ýerde ulular üçin döredilýän şertler bilen gyzyklandy.

Häkim “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda adamlaryň oňaýly dynç almagy, wagtyny peýdaly geçirmegi üçin niýetlenen merkezlerde iň döwrebap enjamlaryň ornaşdyrylandygy, şolarda diňe bir çagalar üçin däl, eýsem, ulular üçin hem ähli şertleriň döredilýändigi barada Gahryman Arkadagymyza gürrüň berdi.

Häzirki zaman deňiz şypahanasy öz çäklerini ýyl-ýyldan giňeldip, barha uly meşhurlykdan peýdalanýar. “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň amatly howa şertleri hem-de baý dikeldiş mümkinçiligi, täzeçillige, öňdebaryjy binagärlige we inženerçilik-tehniki pikirlere tarap alnan ugur oňyn netijesini berýär. Bu ýerde hödürlenilýän ýokary derejeli hyzmatlar türkmen halkynyň myhmansöýerlik däplerine, häzirki zamanyň kämil usullaryna esaslanýar. Şeýlelikde, türkmen topragynyň bu behişdi künjegi syýahatçylygyň, sportuň hem-de şypahana-dynç alşyň ykrar edilen merkezine öwrülýär. Bu ýerde uly adamlar we körpeler üçin ähli zerur şertler döredilýär. Munuň özi Türkmenistanyň bagtyýarlygyň, ruhubelentligiň ýurdy hökmündäki abraýyny pugtalandyrýar.

Soňra Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyny esaslandyryjy hajy Arkadagymyz Türkmenbaşy şäherinde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda ýakynda açylan köpugurly hassahana baryp gördi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda çagalaryň sazlaşykly ösüşini ýola goýmak hem-de saglygyny goramak we berkitmek ugrunda döwlet tarapyndan yzygiderli alada edilýär. Bu ýörelgeler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Köpugurly hassahananyň çagalar üçin ýöriteleşdirilen bölüminde dürli oýunlar arkaly çaganyň irki ösüşi boýunça lukmançylyk kömegi berilýär. Çagalaryň saglyk ýagdaýyny barlamak we keselleri anyklamak, degişli bejergi çärelerini kesgitlemek üçin dünýäniň iň öňdebaryjy lukmançylyk enjamlary ulanylýar.

Gahryman Arkadagymyz bejergi alýan çagalaryň saglyk ýagdaýy, bu ýerde ýola goýlan lukmançylyk hyzmatlary we onuň netijeleri bilen gyzyklandy. Bu ýerde hormatly Arkadagymyz bejergi alýan çagalaryň doly sagalýança gözegçilikde saklanjakdygyny, olaryň sagalyp, deň-duşlary bilen durmuşyň hözirini görüp ýaşamagy üçin zerur goldawlaryň beriljekdigini nygtady. Milli Liderimiz bu çagalara Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan degişli ýardam beriljekdigini belläp, ene-atalara çagalarynyň tiz sagalmaklary baradaky arzuwlaryny aýtdy.

Çagalaryň ene-atalary bu ýerde lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejesiniň ýola goýlandygyny aýdyp, ýurdumyzda çagalaryň sagdyn ösmegi we jemgyýetimizde ilatyň saglygynyň berkidilmegi ugrunda döredilýän şertler üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler.

Bu ugurda alnyp barylýan giň gerimli işler Türkmenistanyň Konstitusiýasynda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy diýlip kesgitlenen adamyň saglygy hem-de abadançylygy baradaky ählitaraplaýyn aladanyň aýdyň ýüze çykmasydyr.

Soňky habarlar
14.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
14.06
Gurban baýramyny bellemek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
14.06
Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna, serkerdelerine we professor-mugallymlaryna
14.06
Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär
14.06
Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler
13.06
Ylym we ýokary tehnologiýalar — durnukly ösüşiň binýady
13.06
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
12.06
Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady
12.06
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda
12.06
Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
top-arrow