Baş sahypa
\
Sport
\
«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
Sport
«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
Çap edildi 21.04.2022
7318

Neşiriň ilkinji sahypalary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň kasam kabul ediş dabarasyna bagyşlanan materiallar bilen açylýar. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary we wagyz-nesihatçysy bolmak bilen hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda ýokary derejeli sportuň ösmegi ugrunda irginsiz zähmet çekýär.

Türkmen türgenleriniň gazanýan üstünliklerini bütin dünýä bilýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Dilnoza Muhadowanyň «Türkmenistanyň sport diplomatiýasy» atly makalasynda häzirki zaman dünýä sportunyň halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegi bolup durýandygyny belleýär, şeýle-de sportuň halklaryň arasynda ynam döretmäge özüniň uly goşandyny goşýandygyny nygtaýar.

Halkara žurnalyň okyjylary möwsümiň iň gowy futbolçysy «Ahal»-yň ýarymgoragçysy Elman Tagaýew bilen bolan «Möwsümiň iň gowy oýunçysy» ady bilen çap edilen söhbetdeşligi gyzyklanma bilen okarlar diýip umyt edýäris.

Ýaşlarda gyzyklanma döretjek we maglumat berjek makalalaryň ýene biri «Şazada — bobsleýçi olimpiada gatnaşdy» atly makaladyr. Bu makalada bäş gezek olimpiada gatnaşan Monakonyň şazadasy Albert II durmuşy we sport ýoly barada gürrüň berilýär.

Türkmenistanyň futbol janköýerleri «Kaýratyň» tälimçisi bolup işleýän watandaşymyz Gurban Berdiýewiň tälimçilik işleri bilen ýakyndan gyzyklanýarlar. Kiçi göwrümli habarda «Alaniýanyň» baş tälimçisi Spartak Gogniýewiň türkmen hünärmeni Gurban Berdiýewiň tejribesini öwrenmek üçin okuw-türgenleşik işleri wagtynda onuň ýanynda bolandygy aýdylýar.

Bir wagtlar Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasynyň bir bölegi bolan sportuň geň-enaýy görnüşleri hakynda «Sportuň täsin görnüşleri» atly makalada okap bilersiňiz.

Futbol hakynda ýazylanlar uly gyzyklanma bilen garşylanýar. Bu gezek sport žurnalisti Merdan Baýatyň makalasy geçmişiň dünýäsine alyp barýar-da, futbol meýdançasynda deňsiz-taýsyz italýan futbolçysy Roberto Bajionyň futbol äleminde şöhle saçýan wagtyna eltýär.

Sport gyzykly we täsirli bolmak bilen bir hatarda düşündirişleri hem talap edýär. Mysal üçin, ähli futbol janköýerlerine mälim bolan «Duşuşyk islendik howada geçiriler» jümlesi hakyndaky gyzykly waka bilen şol at bilen ýazylan makalada arkaly tanşyp bilersiňiz.

«Futbol taryhynyň sahypalaryny agtaryp» ady bilen ýazylan makalada futbol janköýerleri Aşgabat toparynyň weteranlary bilen Moskwanyň weteranlarynyň arasynda geçirilen oýun ýatlanylýar. Moskwalylaryň toparynyň düzüminde Pilguý, Papaýew, Şesternýow, Sýomin, Gerşkowiç dagylar çykyş eden bolsa, Aşgabadyň toparynyň düzüminde Mämedow, Baýramow, Orazsähedow, Kuramşin, Morozow dagylar meýdança çykdylar.

«Küştçileriň adaty adamlardan has uzak ýaşaýandygy dogrumy?» Okyjylar bu makalany okap, şol aýdylanlaryň dogrumy ýa-da ýalňyşdygyna göz ýetirerler.

Halkara žurnalyň işgärleri welaýatlarda we etraplarda ýaşlaryň arasyndan täze awtorlary tapýandyklaryna begenýärler. Redaksiýanyň işgärleri Aşgabat şäheriniň 86-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy Emir Garajaýewiň işinden hoşal boldular. Ol bu gezek «Dünýä çempionatynyň taryhyndan gyzykly maglumatlar we ýazgylar» makalasyny hödürledi.

Mundan başga-da, žurnalda Ýewropa we dünýä sportundan söhbet açýan makalalar okyjylara hödürlenilýär.

Soňky habarlar
22.05
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Bagtyýarlyk” agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretaryny kabul etdi
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
22.05
Metbugat habary
22.05
Sagdyn we bagtyýar çagalar — Watanymyzyň beýik geljeginiň kepili
21.05
Watanymyzyň mukaddes tugunyň astynda ösüşiň täze sepgitlerine tarap
21.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýran Yslam Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasyna bardy
top-arrow