Baş sahypa
\
Sport
\
«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
Sport
«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
Çap edildi 21.04.2022
6648

Neşiriň ilkinji sahypalary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň kasam kabul ediş dabarasyna bagyşlanan materiallar bilen açylýar. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary we wagyz-nesihatçysy bolmak bilen hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda ýokary derejeli sportuň ösmegi ugrunda irginsiz zähmet çekýär.

Türkmen türgenleriniň gazanýan üstünliklerini bütin dünýä bilýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Dilnoza Muhadowanyň «Türkmenistanyň sport diplomatiýasy» atly makalasynda häzirki zaman dünýä sportunyň halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegi bolup durýandygyny belleýär, şeýle-de sportuň halklaryň arasynda ynam döretmäge özüniň uly goşandyny goşýandygyny nygtaýar.

Halkara žurnalyň okyjylary möwsümiň iň gowy futbolçysy «Ahal»-yň ýarymgoragçysy Elman Tagaýew bilen bolan «Möwsümiň iň gowy oýunçysy» ady bilen çap edilen söhbetdeşligi gyzyklanma bilen okarlar diýip umyt edýäris.

Ýaşlarda gyzyklanma döretjek we maglumat berjek makalalaryň ýene biri «Şazada — bobsleýçi olimpiada gatnaşdy» atly makaladyr. Bu makalada bäş gezek olimpiada gatnaşan Monakonyň şazadasy Albert II durmuşy we sport ýoly barada gürrüň berilýär.

Türkmenistanyň futbol janköýerleri «Kaýratyň» tälimçisi bolup işleýän watandaşymyz Gurban Berdiýewiň tälimçilik işleri bilen ýakyndan gyzyklanýarlar. Kiçi göwrümli habarda «Alaniýanyň» baş tälimçisi Spartak Gogniýewiň türkmen hünärmeni Gurban Berdiýewiň tejribesini öwrenmek üçin okuw-türgenleşik işleri wagtynda onuň ýanynda bolandygy aýdylýar.

Bir wagtlar Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasynyň bir bölegi bolan sportuň geň-enaýy görnüşleri hakynda «Sportuň täsin görnüşleri» atly makalada okap bilersiňiz.

Futbol hakynda ýazylanlar uly gyzyklanma bilen garşylanýar. Bu gezek sport žurnalisti Merdan Baýatyň makalasy geçmişiň dünýäsine alyp barýar-da, futbol meýdançasynda deňsiz-taýsyz italýan futbolçysy Roberto Bajionyň futbol äleminde şöhle saçýan wagtyna eltýär.

Sport gyzykly we täsirli bolmak bilen bir hatarda düşündirişleri hem talap edýär. Mysal üçin, ähli futbol janköýerlerine mälim bolan «Duşuşyk islendik howada geçiriler» jümlesi hakyndaky gyzykly waka bilen şol at bilen ýazylan makalada arkaly tanşyp bilersiňiz.

«Futbol taryhynyň sahypalaryny agtaryp» ady bilen ýazylan makalada futbol janköýerleri Aşgabat toparynyň weteranlary bilen Moskwanyň weteranlarynyň arasynda geçirilen oýun ýatlanylýar. Moskwalylaryň toparynyň düzüminde Pilguý, Papaýew, Şesternýow, Sýomin, Gerşkowiç dagylar çykyş eden bolsa, Aşgabadyň toparynyň düzüminde Mämedow, Baýramow, Orazsähedow, Kuramşin, Morozow dagylar meýdança çykdylar.

«Küştçileriň adaty adamlardan has uzak ýaşaýandygy dogrumy?» Okyjylar bu makalany okap, şol aýdylanlaryň dogrumy ýa-da ýalňyşdygyna göz ýetirerler.

Halkara žurnalyň işgärleri welaýatlarda we etraplarda ýaşlaryň arasyndan täze awtorlary tapýandyklaryna begenýärler. Redaksiýanyň işgärleri Aşgabat şäheriniň 86-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy Emir Garajaýewiň işinden hoşal boldular. Ol bu gezek «Dünýä çempionatynyň taryhyndan gyzykly maglumatlar we ýazgylar» makalasyny hödürledi.

Mundan başga-da, žurnalda Ýewropa we dünýä sportundan söhbet açýan makalalar okyjylara hödürlenilýär.

Soňky habarlar
29.05
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 12 million 638 müň dollaryndan gowrak boldy
29.05
Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanylan Prezidentine gutlag haty iberildi
29.05
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
28.05
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda
28.05
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
28.05
Hökümetara türkmen-gruzin toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy
28.05
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar
28.05
Ösüşiň täze belentliklerine tarap
28.05
Magtymgulynyň golýazmalar toplumy “Dünýäniň hakydasy” halkara sanawyna girizildi
27.05
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli çeper elli halyçylarymyza we ýurdumyzyň ähli halkyna
top-arrow