Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň ermeni dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy
Jemgyýet
“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň ermeni dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy
Çap edildi 16.03.2022
1329

Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň maslahatlar zalynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň ermeni dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Dabara paýtagtymyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor-mugallymlary we talyplary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, şeýle hem sanly ulgam arkaly Ermenistan Respublikasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Çykyşlarda dünýä medeniýetiniň ösüşine saldamly goşant goşan türkmenleriň medeni mirasyny hemmetaraplaýyn öwrenmek we wagyz etmek boýunça alnyp barylýan giň gerimli işler barada aýratyn durlup geçildi. Bellenilişi ýaly, bu filosofik-edebi eser many-mazmuny boýunça türkmen halkynyň köpasyrlyk pähim-parasadynyň we belent ruhy gymmatlyklarynyň jemlenmesidir.

Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruben Hazarýan bu günki çäräniň iki ýurduň üstünlikli ösdürilýän dostlukly gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagynyň ýene-de bir aýdyň mysalydygyny belledi. 30 ýyllyk diplomatik gatnaşyklar barada aýtmak bilen, ilçi şu geçen ýyllaryň dowamynda bilelikdäki tagallalar bilen dürli pudaklarda özara hyzmatdaşlygyň ýokary derejesine ýetmegiň başardandygyny we ýurtlarymyzyň arasynda ynanyşmagyň, özara düşünişmegiň pugtalandyrylandygyny nygtady.

Dabara sanly ulgam arkaly gatnaşyjylar milli Liderimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly eseriniň türkmen halkynyň taryhy ýoluny has giňişleýin öwrenmäge hem-de dünýäniň ylmy-ykdysady, medeni taýdan ösüşine goşýan goşandyna aýdyň düşünmäge we onuň dünýägaraýşynyň aýratynlyklary bilen tanyşmaga mümkinçilik berýändigini nygtadylar.

Çykyş edenler giň okyjylar köpçüligine niýetlenen bu kitabyň medeniýeti öwreniji alymlar üçin türkmen halkynyň ruhy-ahlak gymmatlyklaryna düşünmekde aýratyn ähmiýetli gollanma bolmak bilen, dünýäniň halklaryny ýakynlaşdyrýan dostluk köprüsidigini bellediler.

Tanyşdyrylyş dabarasyna gatnaşyjylar milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul edip, onda köpugurly işleri, şol sanda halkymyzyň däplerini gorap saklamak boýunça tagallalary hem-de raýatlaryň rowaçlygy we Watanymyzyň gülläp ösmegi baradaky aladalary üçin hoşallyk bildirdiler.

Soňky habarlar
20.05
Türkmenistanyň Prezidenti Niderlandlaryň Patyşasyny gutlady
20.05
Türkmenistanyň Prezidenti Bolgariýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
19.05
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.05
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
19.05
Türkmenistan — Tatarystan: Russiýanyň sebitleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi nazarlap
19.05
Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçynyň işi we ýurtda adam hukuklary babatda ýagdaýyň 2021-nji ýylyň jemi boýunça maglumaty