Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Daşoguzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi
Syýasat habarlary
Daşoguzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi
Çap edildi 21.02.2022
1406

Şu gün Daşoguz welaýatynyň häkimliginiň mejlisler zalynda Demokratik partiýa tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär görkezilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi.

Iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär bilen duşuşmak üçin bu ýere welaýatyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynyň zähmet toparlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýörite orta okuw mekdepleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we kümüş saçly eneler ýygnandylar.

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň başlygy M.Meredow duşuşygy açyp, dalaşgäriň ynanylan wekiline — Görogly etrabyndaky 65-nji orta mekdebiň mugallymy T.Aramedowa söz berdi.

Ol ýygnananlary Serdar Berdimuhamedowyň geçen zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ýokary döwlet wezipesine dalaşgäri ýaş, oňyn başlangyçlar bilen çykyş edýän, giň gerimde pikirlenmäge ukyply hem-de dürli döwlet wezipelerinde işlän ýyllarynda milli ösüş maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmegiň uly tejribesini toplan jogapkärli ýolbaşçy, şeýle hem ýokary ahlak sypatly we guramaçylyk başarnyklaryna eýe bolan adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedow çykyş edip, iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär hökmünde hödürlenendigi üçin saýlawçylara hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanynyň öňde boljak saýlawlaryna dalaşgär hökmünde gatnaşmagyň özi üçin belent mertebedigini belledi.

«Munuň özi diňe bir meniň üçin däl-de, Garaşsyzlyk ýyllary içinde kemala gelen ýaş nesliň ählisi üçin hem uly jogapkärçilikdir» diýip, dalaşgär aýtdy.

Serdar Berdimuhamedow saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan edip, Türkmenistanyň dünýä derejesinde abraýyny has-da belende götermek, ýurdumyzy mundan beýläk-de okgunly ösdürmek meseleleriniň ilkinji nobatdaky wezipeleriň hatarynda durýandygyny nygtady. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy” döwlet özygtyýarlylygyny pugtalandyrmak, ösüşiň täze tapgyrynda Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek boýunça çäreleriň işjeňleşdirilmegine gönükdirilen möhüm wezipeleri kesgitleýär.

Iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär raýatlaryň ýokary durmuş derejesini hem-de ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn okgunly ösüşini üpjün etmek üçin tutuş halkyň has-da jebisleşmeginiň hem-de tagallalarynyň birleşdirilmeginiň zerurdygyny nygtap, hemmelere türkmen halkynyň häzirki we geljekki nesilleriniň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen beýik maksatnamalary amala aşyrmakda uly üstünlikleri arzuw etdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanylan ýagdaýynda, dalaşgär ýurdumyzyň beýleki sebitleri bilen bir hatarda, gadymyýetde çäklerinden Beýik Ýüpek ýoly geçen Daşoguz welaýatyna, köp sanly meşhur şahsyýetleriň ýaşap geçen, hasyllylygy we rysgal-berekedi, ekerançylarynyň zähmetsöýerligi bilen tapawutlanýan bu sebite hem uly üns bermegi maksat edinýär.

Döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary düýpli ösüşe eýe boldy, täze, döwrebap obalar, mekdepler, çagalar baglary, hassahanalar, sport toplumlary peýda boldy diýip, Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan oňyn özgertmeler geljekde hem mynasyp dowam etdiriler diýip, dalaşgär belledi.

Serdar Berdimuhamedow öňde durýan möhüm wezipeleri beýan edip, olaryň hatarynda ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynyň gerimini giňeltmek, ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmek, suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, sebitde milli we halkara syýahatçylygy ösdürmek, obalarda we şäherlerde täze, döwrebap umumybilim berýän mekdepleri hem-de mekdebe çenli çagalar edaralaryny gurmak meselelerini aýratyn nygtady.

Serdar Berdimuhamedow şeýle hem welaýatda awtomobil ýollarynyň gurluşygynyň depginlerini güýçlendirmegiň, olaryň durkuny täzelemegiň möhümdigi barada aýdyp, hususan-da, Aşgabat — Daşoguz, welaýat merkezini Ruhubelent etraby hem-de Köneürgenç şäheri bilen birleşdirýän awtomobil ýollaryna ünsi çekdi.

Dalaşgäriň maksatnamasynda telekeçiligi goldamak, döwlet tarapyndan dürli ýeňillikli şertleriň döredilmeginiň hasabyna obasenagat toplumyny özgertmek işlerine hususyýetçileri çekmek wezipeleri kesgitlenildi. Bellenilişi ýaly, bu çäreler dürli oba hojalyk önümlerini, şol sanda künjini, bugdaýy, pagtany gaýtadan işlemek boýunça senagatyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün eder. Şunuň bilen birlikde, saýlawçylaryň sargytlaryny nazara almak bilen, hususy önüm öndürijileri höweslendirmek işleri dowam etdiriler diýip, dalaşgär nygtady.

Soňra saýlawçylar bilen ýurdumyzy mundan beýläk-de okgunly ösdürmek meseleleri baradaky söhbetdeşligiň dowamynda Serdar Berdimuhamedow ýygnananlaryň köp sanly sowallaryna jogap berip, özüniň saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň käbir meselelerini anyklaşdyrdy. Hususan-da, ilatyň saglygyny goramak hem-de ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek, sebitlerde raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak we beýleki wezipeler barada öz garaýyşlaryny beýan edip, olary oňyn çözmek boýunça geçirilmeli çäreleri kesgitledi.

Duşuşyga gatnaşyjylar Garaşsyzlyk ýyllarynda zehinli, hemmetaraplaýyn bilimli ýolbaşçylaryň we hünärmenleriň ýaş nesliniň kemala gelendigini, täze eýýamda döwleti dolandyrmak üçin olara giň ýol açylýandygyny kanagatlanma bilen bellediler. Şonuň bilen birlikde, Türkmenistany mundan beýläk-de ösdürmek boýunça milli maksatnamalary, şol sanda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmekde olaryň üstüne uly jogapkärçilik ýüklenilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär bu duşuşygyň guralandygy, öz çykyşynyň üns berlip diňlenilendigi üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, ähli gujur-gaýratyny we bilimini, dürli wezipelerde işlän döwründe toplan tejribesini eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine gönükdirjekdigine saýlawçylary ýene bir gezek ynandyrdy.

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär. Saýlawlara çenli galan döwürde iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärler öz saýlawçylary bilen ýene-de birnäçe gezek duşuşarlar. Şunda ynanylan wekillere aýratyn orun degişlidir, olar saýlawçylara dalaşgäriň maksatnamasy barada giňişleýin gürrüň bererler, terjimehallary bilen tanyşdyrarlar.

Şol bir wagtda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleri hödürlemek we bellige almak işleri doly açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda dowam edýär. Munuň özi ýurdumyzda kanunylygyň, demokratiýanyň, ses bermek erkinligi ýörelgeleriniň dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Soňky habarlar
27.05
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
27.05
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
27.05
Haj parzyny berjaý etmek üçin 289 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek bellenildi
27.05
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 64 million dollaryndan gowrak boldy
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Prezidentini gutlady
26.05
«Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
26.05
Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasy tassyklanyldy
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.05
Ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine hyzmatdaşlygy ilerledip
top-arrow