Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Premýer-ministriniň birinji orunbasaryny kabul etdi
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Premýer-ministriniň birinji orunbasaryny kabul etdi
Çap edildi 12.02.2022
2494

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz ýurdunyň hökümet wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýary kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip hem-de Gazagystanda Türkmenistan bilen gatnaşyklary pugtalandyrmaga ähmiýet berilýändigini nygtap, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Milli Liderimiz gazagystanly kärdeşine mähirli salamyny aýdyp, Gazagystanyň Türkmenistan üçin möhüm, wagtyň synagyndan geçen hyzmatdaş bolandygyny hem-de şeýle bolmagynda galýandygyny nygtady. Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar bolsa uzak möhletleýin, özara bähbitlilik esasynda ýola goýulýar. Döwlet Baştutanymyz geçen ýyllaryň dowamynda ýola goýlan döwletara gatnaşyklara uly gadyr goýýarys hem-de olaryň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda ösdürilmegine uly ähmiýet berýäris diýip, iki goňşy ýurduň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de yzygiderli pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdi.

Türkmen-gazak gatnaşyklarynyň şu günki ýagdaýyny hem-de geljegini ara alyp maslahatlaşmagyň barşynda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň geçen ýyl Aşgabada bolan döwlet saparynyň hem-de Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde iki döwletiň Liderleriniň duşuşygynda gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişiniň meselelerine, ulag-logistika ulgamy, energetika, oba hojalygy, senagat kooperasiýasy ýaly wajyp ugurlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerine garaldy.

Döwletara dialogyň täze ugurlaryny kesgitlemek bilen baglylykda, Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň işiniň ähmiýeti nygtaldy.

Söhbetdeşligiň barşynda milli Liderimiz hem-de myhman söwda-ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar hem-de 2020-nji ýyl bilen deňeşdireniňde, geçen ýyl iki ýurduň arasyndaky haryt dolanşygynyň iki esse artandygyny, şunda ony mundan beýläk-de giňeltmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny kanagatlanma bilen bellediler.

Söhbetdeşler söwda-ykdysady gatnaşyklary güýçlendirmegiň möhümdigine ünsi çekip, bar bolan mümkinçilikleri durmuşa geçirmegiň, özara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmagyň, maýa goýum işjeňligini höweslendirmegiň, Türkmenistanyň hem-de Gazagystanyň işewürler toparlarynyň arasyndaky ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň zerurdygyny nygtadylar.

Şonuň ýaly-da, parahatçylygy, hyzmatdaşlygy hem-de durnukly ösüşi pugtalandyrmagyň binýatlaýyn esasy hökmünde medeni-ynsanperwer ulgamdaky döwletara gatnaşyklary giňeltmäge özara gyzyklanma bildirilýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek bilen biz halklarymyzyň gadymdan gelýän doganlyk hem-de birek-birege hormat goýmak, döwletlerimiziň parahatçylyk söýüjilik we ynsanperwerlik däplerine ygrarlylyk ýörelgelerine eýerýäris. Munuň özi hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin dünýä hem-de sebit ösüşiniň möhüm meselelerine düşünmekde düýpli binýat bolup durýar. Bu meselelerde biziň ýurtlarymyzyň garaýyşlary ýakyndyr hem-de meňzeşdir.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýar türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň iki doganlyk halkyň bähbitlerine mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Soňky habarlar
02.12
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy
01.12
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy
01.12
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatyndaky çykyşy
01.12
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady
01.12
Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
01.12
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady
01.12
Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поздравил руководство Объединённых Арабских Эмиратов
01.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy
01.12
Arkadagly Gahryman Serdarymyz: Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar
01.12
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanda BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini açmak barada başlangyjy tassyklady
top-arrow