Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
Syýasat habarlary
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
Çap edildi 23.01.2022
491

Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Size we Siziň ýurduňyzyň dostlukly halkyna mähirli gutlaglarymy ýollaýaryn.

Türkmenistan bilen däp bolan dostluk, hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli ösdürilmegi ýurtlarymyzyň halklarynyň isleglerine we bähbitlerine laýyk gelýär.

Pursatdan peýdalanyp, Size berk jan saglyk hem-de jogapkärli döwlet işiňizde uly üstünlikleri, Siziň ýurduňyzyň halkyna abadançylyk we rowaçlyk arzuw edýärin.

Kim Çen Yn,

Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň Döwlet işleri boýunça Başlygy.

***

Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Täze ýyl mynasybetli iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Abdelmajid Tebbun,

Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Täze, 2022-nji ýyl mynasybetli iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Praýut Çan-O-Ça,

Tailand Patyşalygynyň Premýer-ministri.

***

Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Size Täze ýylda ähli gowulyklary arzuw edýärin hem-de Täze ýyl gutlagyňyz üçin hoşallygymy beýan edýärin.

Goý, Beýik Biribar Sizi hem-de Türkmenistanyň halkyny parahatçylykda we abadançylykda aman saklasyn!

Fransisk

Rim Papasy.

Soňky habarlar
21.05
«Türkmen teatr sungaty» atly teatr festiwalyna gatnaşyjylara
20.05
Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasaryny kabul etdi
20.05
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow möhüm gurluşyk desgalaryndaky alnyp barylýan işleriň barşy hem-de täze taslamalar bilen tanyşdy
20.05
Türkmenistanyň Prezidentine Gazagystanyň Prezidenti hat iberdi
20.05
Türkmenistanda dostlukly döwletiň Baştutany hatyralandy
20.05
Türkmenistanyň Prezidenti Niderlandlaryň Patyşasyny gutlady