Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
Bitarap Türkmenistanyň gazananlary — halkara sergide
Ykdysadyýet
Bitarap Türkmenistanyň gazananlary — halkara sergide
Çap edildi 09.12.2021
2176

Şu gün paýtagtymyzda Bitarap Watanymyza we ýylyň “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygaryna bagyşlanan “Baky Bitarap Türkmenistan” atly halkara wirtual sergi we maslahat açyldy. Bu dabaraly çäreler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.

Täze tehnologiýalary ulanmak arkaly 3D görnüşinde geçirilen sergide milli Liderimiziň halk hojalyk toplumyny sanlylaşdyrmak boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmekdäki toplumlaýyn çemeleşmeler hem-de Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça edilýän tagallalar öz beýanyny tapýar.

Şeýle hem bu serginiň çäklerinde geçirilen maslahatda ata Watanymyzyň baky Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolan gününden bäri ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýeten derejesi hem-de eksport mümkinçilikleriniň artdyrylyşy, önümçilige sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy hem-de bu ugurlarda halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilişi barada giňişleýin maglumatlar berildi. Dubaýyň ykdysady departamentiniň agzasy, “Alamaip” kompaniýasyny esaslandyryjy Fahad Abdulla Saleh “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň Türkmenistan bölüminden maslahata sanly ulgam arkaly gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän “Açyk gapylar” syýasaty, hususy ulgamy ösdürmek üçin döwlet goldawy netijesinde döredilýän şertler ýurdumyzyň telekeçilerine özleriniň ýokary hilli harytlary bilen dünýä bazarlaryna çykmaga we Watanymyzyň ykdysady taýdan kuwwatlanmagyna mynasyp goşant goşmaga mümkinçilik berýär.

Bu ýerde oturdylan monitorlarda ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de iri kärhanalarynyň, ýörite internet saýtlarynyň sahypalarynda ýerleşdirilen statistik maglumatlar bu düzümleriň ýeten derejesi, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp zamanasy, ýurdumyzyň ägirt uly eksport mümkinçilikleri we uzak möhletleýin, özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösüşi baradaky şekiller görkezildi.

Ýeri gelende aýtsak, sergide görkezilýän gymmatlyklar baradaky maglumatlar hem-de öndürilýän önümleriň, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň görnüşleri türkmen, rus we iňlis dillerinde berilýär. Bu bolsa wirtual serginiň halkara ähmiýetini şertlendirýär.

Ýurdumyzda täzeçil usullar esasynda wirtual serginiň guralmagy halk hojalygy toplumynyň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmagyň Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň esasy ugrudygyny görkezýär.

Harytlaryň internet serişdeleriniň üsti bilen ýerlenilýän möçberleriniň artmagy hem-de içerki elektron söwda üçin oňyn meýdançalaryň döredilmegi, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň halkara derejede mahabatlandyrylmagy döwlet Baştutanymyzyň ugurdaş ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür düzümleriň öňünde goýýan esasy wezipeleridir.

Ýurdumyzyň telekeçileriniň milli Liderimiziň başlangyjy bilen elektron senagaty döretmek we ösdürmek boýunça maksatnamanyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýandygy bellärliklidir. Şunda ýokary netijeli, ekologik taýdan arassa önümçilige, sanly ulgamyň we täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär.

Bu gezekki sergi Watanymyzyň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň ählumumy ulgamyna işjeň goşulýandygyny, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýaýbaňlandyrylan we ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşine, senagat taýdan kuwwatlanmagyna, mähriban halkymyzyň rowaçlygynyň yzygiderli ýokarlanmagyna gönükdirilen giň möçberli özgertmeleriň, milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynyň üstünliklere beslenýändigini aýdyňlygy bilen äşgär etdi.

Halkara wirtual sergi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi www.mfa.gov.tm saýtynda ýerleşdirilendir.

Soňky habarlar
21.05
«Türkmen teatr sungaty» atly teatr festiwalyna gatnaşyjylara
20.05
Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasaryny kabul etdi
20.05
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow möhüm gurluşyk desgalaryndaky alnyp barylýan işleriň barşy hem-de täze taslamalar bilen tanyşdy
20.05
Türkmenistanyň Prezidentine Gazagystanyň Prezidenti hat iberdi
20.05
Türkmenistanda dostlukly döwletiň Baştutany hatyralandy
20.05
Türkmenistanyň Prezidenti Niderlandlaryň Patyşasyny gutlady