Baş sahypa
\
Teswirlemeler
\
2021-nji ýylyň noýabry: milli Liderimiziň daşary syýasy başlangyçlarynyň ugry bilen
Teswirlemeler
2021-nji ýylyň noýabry: milli Liderimiziň daşary syýasy başlangyçlarynyň ugry bilen
Çap edildi 07.12.2021
2530

Geçen aý ýurdumyzyň işjeň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyna täze öwüşginleri çaýyp, netijeli halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda hem-de Türkmenistanyň we onuň Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň dünýä giňişliginde eýeleýän ornuny, abraýyny has-da belende galdyrmakda aýratyn ähmiýetli wakalara beslendi.

Ählumumy parahatçylygyň, abadançylygyň, ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi syýasy geňeşmeleri, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde köp sanly duşuşyklary hem-de işewür gepleşikleri, ugurdaş sergileri, işewürler forumlaryny, beýleki medeni çäreleri geçirmekde möhüm ähmiýete eýe boldy. Şol çäreler hasabat döwründe ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan giň gerimde guraldy.

Şunuň bilen baglylykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky çarçuwaly konwensiýasynyň taraplarynyň konferensiýasynyň 26-njy mejlisine gatnaşmagy munuň aýdyň mysalydyr. Bu mejlis geçen aýyň başynda Beýik Britaniýanyň iri şäherleriniň biri bolan Glazgoda geçirildi.

Daşky gurşawy goramak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ähli babatda adamlaryň abadan durmuşy üçin amatly şertleri döretmäge gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Her ýyl geçirilýän ählumumy foruma ýurdumyzyň gatnaşmagy Türkmenistanyň garalýan meselä örän jogapkärli çemeleşýändiginiň, adamzat üçin uly wehimlere garşy göreşmekde umumy, ylalaşykly çäreleriň kabul edilmeginiň wajypdygyna düşünýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Wise-premýer forumda çykyş edip, türkmen tarapynyň howa meselesi boýunça yzygiderli halkara gepleşikleriň dowam etdirilmegine garaşýandygyny hem-de BMG-niň Baş sekretarynyň gazanylan çözgütleri ýerine ýetirmek boýunça tagallalaryny goldaýandygyny, olary ýerine ýetirmäge ýardam bermäge taýýardygyny beýan etdi.

Möhüm oňyn başlangyçlary öňe süren türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysynyň çuň manyly çykyşy maslahata gatnaşyjylaryň giň goldawyna mynasyp boldy. Bu teklipler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal beýan eden pikirlerini ösdürmäge gönükdirilendir. Şol teklipler bolsa ýurdumyzyň örän wajyp howa we ekologik meselelerinde düýpli garaýyşlaryny beýan edýär hem-de bu meseleleri milli, sebit, ählumumy derejede çözmegiň anyk ýollaryny, gurallaryny kesgitleýär.

3-nji noýabrda ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde sanly ulgam arkaly BMG-niň Merkezi Aziýa üçin adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyň Müdiriýetiniň sebit wekili Rişard Komenda bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň BMG-niň adam hukuklary boýunça ýöriteleşdirilen edaralary bilen özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyga BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko hem gatnaşdy.

Taraplar bu möhüm ulgamda ýurdumyzyň gazananlaryny belläp, ynsanperwer ölçegleriň kadalaryny milli kanunçylyga ornaşdyrmagyň çärelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukuk ulgamynda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparyň we BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň şu ýylyň ikinji ýarymy üçin hereketleriň Bilelikdäki meýilnamasyny durmuşa geçirmegiň esasy ugurlaryna garaldy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň agzalary sanly ulgam arkaly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň (ÝHHG) Parlament Assambleýasynyň şu ýylyň 3-4-nji noýabrynda geçirilen 19-njy güýzki mejlisine gatnaşdylar. Duşuşyga gatnaşyjylar halkara gün tertibiniň möhüm meseleleriniň birnäçesi, hususan-da, parahatçylygy, howpsuzlygy pugtalandyrmak, gapma-garşylyklaryň öňüni almak we kadalaşdyrmak, gender deňligini üpjün etmek, zenanlaryň hukuklaryny hem-de mümkinçiliklerini giňeltmek meseleleri boýunça pikir alyşdylar. ÝHHG-niň Parlament Assambleýasyna gatnaşýan parlamentleriň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek meselesi hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

9-njy noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde iş sapary bilen Aşgabada gelen Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we daşary işler Federal ministri Mihael Linhart bilen duşuşyk geçirildi. Geçirilen netijeli söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary döwletara hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşyp, Türkmenistanyň we Awstriýanyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli gatnaşyklary ösdürmäge taýýardygyny nygtadylar. Şunuň bilen baglylykda 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň nobatdaky 11-nji mejlisini geçirmek teklip edildi.

Halkara gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça pikir alyşmalaryň çäklerinde dünýä bileleşiginiň owgan meselesini parahatçylykly hem-de ynsanperwerlikli ýol bilen kadalaşdyrmak boýunça tagallalaryny mundan beýläk-de utgaşdyrmagyň zerurdygyna aýratyn üns çekildi. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň awgust aýynyň ahyrynda Awstriýa tarapynyň başlangyjy bilen geçirilen Owganystandaky ýagdaý boýunça sanly ulgam arkaly duşuşygyň öz wagtynda guralandygy nygtaldy. Gepleşikleriň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň hem-de Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we daşary işler Federal ministrliginiň arasynda 2022-2023-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Maksatnamasyna gol çekildi.

Şol gün Söwda-senagat edarasynda bu dostlukly ýurduň iri kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda iş duşuşyklarynyň birnäçesi geçirildi. Awstriýaly hyzmatdaşlar bilen maýa goýum babatda özara gatnaşyklaryň mümkinçilikleri, bilelikdäki kärhanalary döretmegiň geljegi, innowasion enjamlaryň, şol sanda radiogepleşikleri alyp bermek, lukmançylyk, sport enjamlarynyň getirilmegini guramak bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Umumy pikire görä, Awstriýanyň wekiliýetiniň şu sapary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän, Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary bilen giň gerimli gatnaşyklaryň ösdürilmegini göz öňünde tutýan daşary syýasy strategiýasy bilen baglylykda däp bolan dostlukly döwletara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň hem-de ösdürmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädimi alamatlandyrdy.

Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel — 2021” atly XIV halkara onlaýn maslahaty güýz paslynyň soňky aýynyň möhüm wakalarynyň birine öwrüldi. Ol “Türkmenaragatnaşyk” agentligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy. Ýöriteleşdirilen forum ýurdumyzda iň täze aragatnaşyk serişdeleriniň ornaşdyrylmagyny çaltlandyrmaga hem-de ählumumy Durnukly Ösüş Maksatlary bilen baglylykda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bähbitli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge gönükdirilendir.

Häzirki zaman aragatnaşyk serişdeleriniň ulanylmagy netijesinde sanly ulgam arkaly geçirilen foruma dünýäniň 25 ýurdundan wekilleriň 300-den gowragy gatnaşdy. Olaryň hatarynda ýurdumyzyň öňden gelýän hyzmatdaşlary — aragatnaşygyň dürli görnüşleri hem-de maglumatlar tehnologiýalary bazarynda öňdäki orunlary eýeleýän “NOKIA”, “HUAWEI”, “Thales”, “Afghan Wireless”, “Delta Telecom Ltd”, “Rostelecom”, “Eastwind”, “Azertelecom” we beýlekiler bar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň telekommunikasiýalar düzümini ösdürmäge aýratyn üns berýändigi netijesinde giň gerimli işler alnyp barylýar. Munuň özi bolsa diňe bir ýurdumyzyň tutuş ilatyny häzirki zaman hyzmatlary bilen gurşap almaga däl, eýsem, maglumatlary geçirmekde möhüm üstaşyr merkez hökmünde Türkmenistanyň sebitde eýeleýän ornunyň has-da pugtalanmagyna mümkinçilik berýär. Foruma daşary ýurtlardan gatnaşanlar ýurdumyzda döwrebap pudaklaýyn düzümiň, innowasion iş üçin mümkinçilikleriň we şertleriň bardygyny belläp, özleriniň türkmen kärdeşleri bilen giň gerimli hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny tassykladylar.

Şu ýylyň 10 — 12-nji noýabry aralygynda ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde pandemiýa we saglyk bilen baglanyşykly beýleki meseleleri beýan etmek boýunça sanly ulgam arkaly okuw maslahatyny gurady. Ysraýylyň, Russiýa Federasiýasynyň halkara bilermenleri jemgyýetçilik saglygy goraýşy, şol sanda pandemiýa bilen baglanyşykly meseleleri beýan etmekde žurnalistleriň hünär standartlary we borçlary, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň habarlarynyň many-mazmunynyň ölçegleri, maglumatlara ünsi çekmegiň usullary barada jikme-jik maglumatlary berdiler.

15-nji noýabrda Daşary işler ministrliginde Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitinde adatdan daşary ýagdaýlar boýunça sebit direktory hanym Dorit Nisanyň ýolbaşçylygyndaky BSGG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Taraplar şu ýylyň oktýabr aýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň BSGG-niň Ýewropa sebit edarasynyň direktory Hans Klýuge bilen geçiren duşuşygynyň barşynda gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmäge degişli meseleleriň ençemesini ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşygyň çäklerinde Türkmenistan bilen BSGG-niň hyzmatdaşlygynyň “Ýol kartasynyň” taslamasy boýunça gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy hem-de türkmen tarapynyň başlangyçlarynyň birnäçesi, şol sanda wirusologiýa we bakteriologiýa, epidemiologiýa boýunça Merkezi Aziýa sebit merkezini döretmek hem-de Türkmenistanda Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa ylmy-önümçilik merkezini gurmak baradaky başlangyçlary boýunça teklipler beýan edildi.

18-nji noýabrda, ÝUNESKO-nyň Baş Konferensiýasynyň 41-nji mejlisiniň barşynda Türkmenistan 2021 — 2025-nji ýyllar döwür üçin Halkara gidrologiýa maksatnamasynyň Hökümetara geňeşiniň agzalygyna saýlanyldy. Maksatnamanyň esasy maksady gidrologiýa ulgamynda bilimleri giňeltmäge we çuňlaşdyrmaga, bu ulgamda ylmy-barlaglaryň usullaryny we çemeleşmelerini ösdürmäge, dünýäde suw serişdelerini netijeli durnukly dolandyrmak we rejeli ulanmak üçin strategiýany hem-de syýasaty işläp taýýarlamaga ýardam bermekden ybaratdyr. Halkara gidrologiýa maksatnamalaryny meýilleşdirmek, onuň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek hem-de bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy utgaşdyrmak Hökümetara geňeşiň esasy wezipeleriniň hatarynda durýar.

Ýurdumyzyň ÝUNESKO-nyň Halkara gidrologiýa maksatnamasynyň Hökümetara geňeşiniň agzalygyna saýlanylmagy suw serişdelerini rejeli ulanmak boýunça halkara we sebit işlerine işjeň gatnaşmak boýunça edýän tagallalarynyň nobatdaky aýdyň subutnamalarynyň birine öwrüldi. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ekologiýa we suw diplomatiýasy ulgamynda amala aşyrylýan Döwlet maksatnamalaryna laýyk gelýär.

Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň (ÝTÖB) Merkezi Aziýa boýunça Dolandyryjy direktory Žužanna Hargitainiň ýolbaşçylygyndaky ÝTÖB-niň wekiliýeti bilen 19-njy noýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen duşuşygyň barşynda köpýyllyk üstünlikli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmen tarapy “Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň” üstünlikli durmuşa geçirilýändigini belläp, köp ugurlar, şol sanda energetika, ulag, ýeňil senagat ulgamlarynda taslamalary durmuşa geçirmek, ekologik meseläni nazara almak bilen, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek boýunça ÝTÖB bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeňleşdirmäge hemmetaraplaýyn gyzyklanma bildirýändigini beýan etdi. Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň Merkezi Aziýa boýunça wekili ÝTÖB-niň 2019 — 2024-nji ýyllar döwri üçin ýurt strategiýasyna laýyklykda mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn goldaw bermäge taýýardygyny nygtap, geljekde bilelikde işlemek üçin ägirt uly kuwwatyň bardygyny aýtdy.

19-njy noýabrda Daşary işler ministrliginde BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Merkezi Aziýadaky Ýokary komissarynyň müdiriýetiniň sebit wekili Hans Fridrih Şodder bilen sanly ulgam arkaly duşuşyk geçirildi. Onda şu ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen bilelikdäki işe syn berildi hem-de ozal gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine garaldy.

Şol gün sanly ulgam arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň energetika hyzmatdaşlygy boýunça kiçi komitetiniň ýedinji mejlisi geçirildi. Taraplar şu ýylyň maý aýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we HHR-niň Başlygy Si Szinpiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda nebitgaz pudagynda gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, türkmen tebigy gazyny Hytaýa ibermek bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Mejlisiň çäklerinde şeýle hem söwdanyň möçberini artdyrmak, gaz ýataklaryny özleşdirmek, önümçiligi artdyrmak hem-de maliýeleşdirmek ulgamynda özara gatnaşyklary giňeltmek ýaly, möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şondan birnäçe gün soň, 22-nji noýabrda Hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara Türkmen-hytaý komitetiniň türkmen tarapynyň başlygy, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň hem-de hytaý tarapynyň başlygy, HKP-niň Merkezi Komitetiniň Syýasy býurosynyň Hemişelik toparynyň agzasy, Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Han Çženiň ýolbaşçylygynda sanly ulgam arkaly komitetiň 5-nji mejlisi geçirildi. Onlaýn duşuşygyň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygyň häzirki gün tertibi boýunça gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Taraplar köpugurly diplomatiýanyň, hususan-da, BMG-niň hem-de beýleki abraýly halkara guramalaryň çäklerinde hem-de “Hytaý + Merkezi Aziýa” görnüşdäki netijeli hyzmatdaşlygy bellediler.

Mejlisiň jemleri boýunça resminamalaryň uly toplumyna gol çekildi. Şolaryň hatarynda Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý komitetiniň 5-nji mejlisiniň Teswirnamasy; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda 5 ýyl üçin (2021 — 2025-nji ýyllar) hyzmatdaşlyk hakynda Maksatnama; Halkara kiberhowpsuzlygy üpjün etmek babatynda hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyk; Biologik howpsuzlygy üpjün etmek meseleleri boýunça Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama; ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Hyzmatdaşlygyň Maksatnamasy bar.

22-nji noýabrda Türkmenistanyň wekiliýeti Merkezi Aziýanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we Ýewropa Bileleşiginiň wekilleriniň “Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa” görnüşinde Täjigistanyň paýtagtynda geçen nobatdaky duşuşygyna gatnaşdy.

Türkmen tarapy şu aýyň başynda Gyrgyzystanyň Bişkek şäherinde geçirilen “ÝB — Merkezi Aziýa” ykdysady forumynda kesgitlenen maksatlar we ileri tutulýan ugurlar barada aýdyp, ykdysady ulgamda bilelikdäki hereketleriň yzygiderliligini işläp taýýarlamagy, ylalaşmagy hem-de indiki ykdysady forumy Türkmenistanda geçirmegi teklip etdi, energetika, senagat, söwda, ulag we kommunikasiýa ulgamlaryny onuň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezdi.

Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň iri guramalaryň we abraýly sebit düzümleriniň işine işjeň gatnaşmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän “Açyk gapylar” we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatynyň aýdyň beýany bolup durýar.

25-nji noýabrda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň ХХ ýubileý mejlisine gatnaşdy. Onuň barşynda ŞHG-niň çäklerinde özara gatnaşyklary ösdürmek meseleleriniň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Söwda-ykdysady, maýa goýum we ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek, şol sanda koronawirus pandemiýasynyň täsirini aradan aýyrmak bilen baglylykda gatnaşyklary pugtalandyrmak meselelerine aýratyn üns berildi. Türkmenistan üçin ŞHG bilen gatnaşyklar halkara hyzmatdaşlyk strategiýasynyň möhüm ugry bolup durýar. Şol hyzmatdaşlyk bolsa daşary gatnaşyklarymyzyň giň geografik we düzümleýin ösüşe ygrarlylygyna esaslanýar.

Pursatdan peýdalanyp, wise-premýer milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýubileý duşuşygyna gatnaşyjylara Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahatyna gatnaşmak baradaky çakylygyny ýetirdi. Bu maslahaty Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde 2022-nji ýylyň aprel aýynda geçirmek meýilleşdirilýär.

Ýurdumyzyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynda başlyklyk etmegini “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän şu ýylyň möhüm wakalarynyň biri bolandygyny bellemek gerek. 28-nji noýabrda Aşgabatda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammiti şu döwürde ýerine ýetirilen işleriň özboluşly jeminiň jemlemesine öwrüldi.

Bu ählumumy forumyň öňüsyrasynda YHG-a agza ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleriniň utgaşykly görnüşde işewürler duşuşygy geçirildi. Onuň işine wekilleriň 170-den gowragy gatnaşdy, şeýle hem dürli ýurtlardan gatnaşyjylaryň 270-den gowragy ara alyp maslahatlaşmalara sanly ulgam arkaly goşuldy. Şeýlelikde, YHG-a agza döwletleriň Söwda-senagat edaralarynyň, ministrlikleriniň, ugurdaş edaralarynyň, banklarynyň we hususy kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny hem-de wekillerini birleşdiren işewürler forumy halkara ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda nobatdaky möhüm ädim bolup, daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirýändigini tassyklady.

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitiniň öňüsyrasynda ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynda YHG-a agza ýurtlaryň ýokary wezipeli adamlarynyň maslahaty hem-de ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesi, şol sanda Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleri, şeýle hem Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyklar geçirildi. Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisi türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde üstünlikli geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitine taýýarlyk görmegiň jemleýji tapgyry boldy.

Umumy pikire görä, sammitde kabul edilen çözgütler we onuň jemleýji resminamasy, Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygy Ýewraziýa yklymynda durnukly ösüşi, howpsuzlygy we parahatçylygy üpjün etmäge ýardam eder.

Noýabr aýynda ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan geçirilen halkara ähmiýetli dürli möhüm çäreleriň syny Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň gazanan täze ajaýyp üstünlikleriniň aýdyň beýanyna öwrüldi. Ýurdumyz milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan açyklyk, halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny işjeň durmuşa geçirip, dünýäniň gyzyklanma bildirýän ýurtlarynyň ählisi bilen dostluk, özara bähbitli hyzmatdaşlyk köprülerini giňeldýär we berkidýär.

Soňky habarlar
12.08
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi
12.08
Türkmenistanda Hazar deňziniň güni bellenildi
11.08
2022-nji ýylyň iýuly: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp
10.08
Harby-Deňiz Güýçleri eziz Watanymyzyň mukaddes serhetleriniň goragynda
09.08
Halkymyzyň abadançylygynyň we ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine
08.08
Türkmenistanyň Prezidenti Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy