Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
Çap edildi 02.12.2021
1352

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, olaryň işini kämilleşdirmek, maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hem-de harby özgertmeleriň durmuş meseleleri girizildi.

Milli Liderimiz mejlisi açyp, hasabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer assosiasiýanyň işi hem-de ýurdumyzda itşynaslygy ösdürmek boýunça görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Harby we hukuk goraýjy edaralar Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň agzalary bolmak bilen, türkmen alabaýlaryny degişli düzümleriň işinde, hususan-da, serhet goşunlarynda, döwlet we aýratyn desgalary goramakda, gümrük, migrasiýa nokatlarynda işjeň ulanýarlar. Geljekde assosiasiýa harby we hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde itşynaslyk boýunça ýörite okuwlary, türgenleşik çärelerini guramagy meýilleşdirýär.

Milli taryhy-medeni mirasy aýawly saklamak hem-de dünýäde wagyz etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda yzygiderli durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar. Döwlet Baştutanymyzyň hemmetaraplaýyn goldaw bermegi netijesinde, türkmen alabaýlarynyň sanyny artdyrmak hem-de tohum arassalygyny saklamak, ýaş nesle itşynaslyk sungatyny öwretmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň aprel aýynda ilkinji gezek Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen bilelikde Türkmen alabaýynyň baýramy bellenilip geçildi. Munuň özi biziň şöhratly ata-babalarymyz tarapyndan tutuş dünýä peşgeş berlen gymmatlyklaryň örän uly ähmiýete eýediginiň aýdyň güwäsine öwrüldi. Şunuň bilen birlikde, 2021-nji ýylda “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” atly halkara bäsleşik geçirildi. Bu ada Döwlet serhet gullugyna degişli Akhan atly türkmen alabaýy mynasyp boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, alabaýyň hem ahalteke bedewleri we ajaýyp halylar ýaly halkymyzyň milli baýlyklarynyň hatarynda durýandygyny belledi. Şol baýlyklar gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýar. Şunuň bilen baglylykda, türkmen alabaýlarynyň tohumçylygyny ösdürmek, ony mundan beýläk-de kämilleşdirmek şu ulgamda alnyp barylýan giň möçberli işleriň möhüm ugry bolup durýar. Alabaýlaryň şan-şöhratyny artdyrmak, olary goramak we köpeltmek hem-de aýawly saklamak, şol sanda bu babatda halkara derejede işleri geçirmek boýunça mundan beýläk-de zerur çäreler görülmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we wise-premýere, assosiasiýanyň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz harby we hukuk goraýjy edaralar üçin gulluk itlerini taýýarlamagyň wajypdygyna aýratyn üns berdi. Şunuň bilen baglylykda, gulluk itlerini ýetişdirýän häzirki döwrüň itşynaslaryna ata-babalarymyzyň alabaýlary idetmekdäki tejribesi zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we mundan beýläk-de bu ugurda maksadalaýyk işleri amala aşyrmagy tabşyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň öz düzümlerinde şu ýylyň 11 aýynda alnyp barlan işleriň jemleri baradaky hasabatlaryny diňledi.

Ilki bilen goranmak ministri B.Gündogdyýew harby bölümlerdäki işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň goranyş ukybyny ýokarlandyrmak hem-de Ýaragly Güýçleriň kuwwatyny artdyrmak maksady bilen, şu ýylyň 11 aýynda amala aşyrylan işler barada hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň raýatlarynyň döredijilikli durmuşyny üpjün etmekde goşunyň möhüm ornuny belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Harby doktrinada ýurdumyzyň Bitaraplyk, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyna ygrarlydygyny nazara almak bilen, harby we hukuk goraýjy edaralaryň anyk wezipeleriniň kesgitlenendigini nygtap, Ýaragly Güýçleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmagyň döwrüň möhüm talaby bolup durýandygyny aýtdy we goranmak ministrine birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz işgärleri taýýarlamagy möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitläp, şahsy düzümiň okadylmagyny guramak hem-de hünär ussatlygynyň derejesini ýokarlandyrmak, usulyýet, jemgyýetçilik-syýasy we beden taýýarlygyny pugtalandyrmak meselelerini berk gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny nygtady.

Soňra Baş prokuror B.Atdaýew ýolbaşçylyk edýän edaralary tarapyndan ýanwar — noýabr aýlarynda amala aşyrylan işler hem-de ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň prokuratura edaralarynyň işine sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda kanunylygy hem-de hukuk tertibini pugtalandyrmagyň bu edaranyň işiniň esasy ugry bolup durýandygyny belledi. Häzirki döwürde sanly ulgamy işjeň ulanmaga aýratyn ähmiýet berilýär. Munuň özi prokuratura edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga, gözegçilik işlerini çalt amala aşyrmak üçin şertleri döretmäge, sanly düzümiň durnukly we bökdençsiz işlemegini üpjün etmäge hem-de maglumat howpsuzlygyny pugtalandyrmaga ýardam etmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy kabul edilýän kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ýerine ýetirilişine berk prokuror gözegçiligini amala aşyrmagyň zerurdygyny aýdyp, Baş prokuraturanyň ýolbaşçysyna degişli tabşyryklary berdi.

Soňra içeri işler ministri Ö.Hojanyýazow ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň hasabat döwründe ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de düzgün bozmalaryň öňüni almak, ýollarda howpsuzlyk kadalaryny, raýatlaryň kanuny hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek boýunça görlen çäreler hem-de ýangyn howpsuzlygy boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz içeri işler edaralarynyň öňünde möhüm wezipäniň — amatly jemgyýetçilik ýagdaýyny döretmek, hukuk tertibiniň berjaý edilmegine berk gözegçiligi üpjün etmek wezipesiniň durýandygyny belläp, içeri işler ministrine birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy bu düzümiň üstüne ýüklenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin işgärleriň hünär derejesini we başarnyklaryny ýokarlandyrmagyň guramaçylykly, maksadalaýyk häsiýete eýe bolmalydygyny nygtady.

Milli Liderimiz soňky ýyllarda awtoulag serişdeleriniň sanynyň köpelmeginiň ulaglaryň gatnawynyň ýygylygynyň artmagyna täsir edýändigini aýdyp, ýol hereketiniň sazlaşykly guralmagynyň hem-de howpsuzlygynyň üpjün edilmegini hemişe üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow içeri işler ministrine bu edaranyň işgärleriniň durmuş meseleleriniň çözülmeginiň ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda durýandygyny belläp, bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ýokary kazyýetiň başlygy G.Ussanepesow şu ýylyň 11 aýynda ýerine ýetirilen işler hem-de milli kazyýet önümçilik ulgamyny özgertmek boýunça wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, bu edaranyň işgärleriniň öz işinde diňe hereket edýän kanunçylygyň düzgünlerinden ugur almalydygyny belledi. Milli Liderimiz mundan beýläk-de işbaşarjaň, ýokary hünärli işgärleri seçip almaga aýratyn üns berilmelidigini nygtap, Ýokary kazyýetiň ýolbaşçysyna birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Milli howpsuzlyk ministri G.Annaýew ýylyň başyndan bäri ýurdumyzda durnukly we asuda ýagdaýy saklamak boýunça görlen toplumlaýyn çäreler hem-de işgärleri taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şahsyýetiň we jemgyýetiň howpsuzlygyny üpjün etmegiň konstitusion gurluşy, döwlet özygtyýarlylygyny, ýurdumyzyň çäk bitewüligini, ykdysady, ylmy-tehniki we goranyş kuwwatyny üpjün etmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz öňde duran wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagyň möhümdigini aýdyp, ministre birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň 2021-nji ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de döwlet Baştutanymyzyň şahsy düzümiň gullugy we ýaşaýyş-durmuşy üçin oňaýly şertleri döretmek, serhet bölümlerini döwrebap tehnikalar we enjamlar bilen üpjün etmek babatda ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, serhet goşunlarynyň parahatçylyk söýüjilik we ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarly bolan Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň dünýäniň köp ýurtlary bilen dostlukly we oňyn gatnaşyklary ösdürmek işinde mynasyp orun eýeleýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gullugyň ýolbaşçysyna Watanymyzyň serhetlerinde asudalygy üpjün etmek babatda degişli tabşyryklary berdi.

Soňra adalat ministri M.Taganow şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri, bu düzümiň işini kämilleşdirmek boýunça ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ilata ýokary hünär derejesinde hukuk kömegini bermegiň, şol sanda hereket edýän we golaýda güýje giren kanunlary düşündirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz raýatlaryň yzygiderli guralýan jemgyýetçilik kabul edişlikleri mahalynda hukuk maslahatlaryny bermek tejribesini dowam etdirmegiň zerurdygyny belläp, ministre birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işler hem-de serhetden geçýän ýükleriň talabalaýyk gözden geçirilmegini üpjün etmek we edaranyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça görlen anyk çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, dünýä bileleşiginiň Türkmenistana gyzyklanmasynyň ýokarlanýandygynyň, ýurdumyza getirilýän harytlaryň hem-de üstaşyr ýük daşamalarynyň möçberiniň yzygiderli artýandygynyň Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli ykdysady özgertmeler bilen şertlendirilendigini aýdyp, häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, edaranyň işgärleriniň hem jogapkärçiliginiň artýandygyny belledi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy gümrük nokatlarynyň işini kämilleşdirmek boýunça tabşyryklaryň takyk ýerine ýetirilmeginiň zerurdygyny nygtap, geçirilýän ýükleriň has içgin barlanylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy N.Atagaraýew döwlet syýasatynyň halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek bilen bagly esasy ugruny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen şu ýylyň on bir aýynda amala aşyrylan işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, bu edaranyň sazlaşykly işiniň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmäge, umuman, eziz Diýarymyzyň dünýä giňişliginde abraýyny pugtalandyrmaga ýardam edýändigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu edaranyň işgärleriniň borçlaryny ýerine ýetirmek bilen, ýokary hünär derejesini hem-de işe jogapkärli çemeleşmäni görkezmelidigini aýdyp, gullugyň ýolbaşçysyna bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän ulgamlarynda 2021-nji ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Sanly ulgamy, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärler düzümini pugtalandyrmak hem-de harby gullukçylaryň durmuş meselelerini çözmek boýunça öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hem aýdyldy.

Wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetini döretmek hakyndaky Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan harby-syýasy strategiýanyň Watanymyzyň ählumumy howpsuzlyga we parahatçylyga berk ygrarlydygyny hem-de onuň öz bähbitlerini goramaga çalyşýandygyny aýdyň görkezýändigini belledi. Milli Liderimiz harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz hödürlenen Karara gol çekip, resminamada bellenilen işleriň ýerine ýetirilmegini hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy mejlisiň jemini jemläp, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini kämilleşdirmegiň ýakyn geljek üçin esasy ugurlaryny kesgitledi. Döwlet Baştutanymyz degişli edaralaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge gönükdirilen harby we hukuk özgertmelerini amala aşyrmaga toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Harby goranyş doktrinasyna laýyklykda, Bitarap döwletimiziň mundan beýläk-de milli goşunymyzyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, gaýduwsyz Watan goragçylarynyň gullugy we durmuşy üçin amatly şertleri döretmek meselelerine-de aýratyn üns berjekdigini nygtady.

Mejlisde başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine öz üstlerine ýüklenen jogapkärli wezipeleri ýerine ýetirmekde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Soňky habarlar
23.01
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeleriň maksady halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmakdan ybaratdyr
23.01
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.01
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
21.01
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň içerki sarp edijileri üçin 2022-nji ýylda nebit önümleriniň möçberleri tassyklady
21.01
Milli Liderimiziň köpugurly syýasaty täze neşirleriň sahypalarynda
20.01
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Daşoguz welaýatyna iş sapary