Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Hormatly Prezidentimiz Özbegistan Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
Syýasat habarlary
Hormatly Prezidentimiz Özbegistan Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
Çap edildi 25.10.2021
1233

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Şawkat Mirziýoýewe Özbegistan Respublikasyndaky Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

“Saýlawlaryň netijesi Siziň ýurduň gülläp ösmegine, onuň halkara giňişlikdäki abraýynyň yzygiderli artmagyna hem-de Özbegistanyň doganlyk halkynyň abadançylygyna gönükdirilen öňdengörüjilikli syýasatyňyzyň ählihalk goldawyna eýe bolýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär” diýip, döwlet Baştutanymyz Gutlag hatynda belleýär hem-de Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk we özara düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan oňyn gatnaşyklaryň halklarymyzyň nurana geljeginiň bähbidine mundan beýläk hem yzygiderli ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Şawkat Mirziýoýewe berk jan saglyk, bagtyýarlyk we jogapkärli döwlet Baştutany wezipesinde üstünlikleri, Özbegistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk hem-de rowaçlyk arzuw etdi.

Soňky habarlar
03.12
Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary
03.12
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
02.12
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
02.12
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýanynda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetini döretmek bellenildi
02.12
Hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň mejlisi
02.12
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat